E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Baskıdaki Makaleler

1.
Bir Bilateral Dev Bül Olgusu: Uzamış Hava Kaçağında Otolog Kan Uygulaması
A Case of a Bilateral Giant Bullous Emphysema: Autologous Blood Application for Air Leak
Tevrat Özalp
doi: 10.14744/scie.2019.26213  Sayfa 0

2.
Yaşlı Bir Hastada Nadir Görülen Hastane Kaynaklı Ürosepsis Etkeni: Sphingomonas Paucimobilis
A Rare Nosocomıal Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis
Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
doi: 10.14744/scie.2019.46362  Sayfa 0

3.
Preoperatif Faktörler veya Operatif Özellikler Akciğer Rezeksiyonları Sonrası Hastanede Yatış Süresini ve Komplikasyon Oranını Öngörür mü?
Can Preoperative Factors or Operative Characteristics Predict the Duration of Hospitalization and Rate of Complications after Pulmonary Resections?
Tugba Cosgun, Berna Duman, Erkan Kaba
doi: 10.14744/scie.2019.05914  Sayfa 0

4.
Kilitli Mini Plaklar ile Proksimal Falanksların Ekstraartiküler Kırıklarının Tedavisinde Dorsal ve Midlateral Yaklaşımların Karşılaştırılması
Comparison between Dorsal and Midlateral Approaches in the Treatment of Extra-articular Fractures of Proximal Phalanges with Locked Miniplates
Birkan Kibar
doi: 10.14744/scie.2019.76598  Sayfa 0

5.
Retinal ven tıkanıklığı hastalarında intraviteral dexametazon implant sonrası multifokal elektroretinogram değişiklikleri.
Macular electrophysiology after intravitreal dexamethasone implant in patients with branch retinal vein occlusion
Muhammed nurullah Bulut, ümit çallı, ulviye kıvrak, kezban bulut, Güzide Akçay
doi: 10.14744/scie.2019.65002  Sayfa 0

6.
Masif fekal impaksiyona bağlı gelişen megarektum: Olgu sunumu
Massive fecal impaction with megarectum formation: A case report
Osman Erdoğan, Zafer Teke, Murat Aba, İsmail Cem Eray
doi: 10.14744/scie.2019.96720  Sayfa 0

7.
Kültür Kanıtlı Sepsis Tanısı Alan Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Newborn Patients with Diagnosis of Culture Proven Sepsis
Melek Büyükeren, Yasemin Akın, Fatma Narter, Nilüfer Çelik, Melek Özbenli, Özben Göktaş
doi: 10.14744/scie.2019.00821  Sayfa 0

8.
Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Başlangıç Retina Hacminin Görsel Sonuç Üzerindeki Etkisi
The Impact of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema
Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
doi: 10.14744/scie.2019.36854  Sayfa 0

9.
Siyalore Tedavisinde Botulinum Toksin Tedavisi: İdiopatik Parkinson Hastalarinin Değerlendirilmesi
Botulinum Toxin Treatment For Sialorrhea: Evaluation In Patients With Idiopathic Parkinson’s Disease
Aybala Neslihan Alagoz, Bekir Enes Demiryurek
doi: 10.14744/scie.2019.41033  Sayfa 0

10.
Kalp Yetmezliğinde Erken Mortalite Belirteci Olarak Kortizol
Cortisol as a Predictor of Early Mortality in Heart Failure
Mehmet Yamak, Hatice Tükenmez, Meltem sertbas, Mehmet Akif Tükenmez, Süleyman Ahbab, Hayriye Esra Ataoglu
doi: 10.14744/scie.2019.29981  Sayfa 0

11.
Klinik ilaç araştırma yönetmeliğinin kabulu sonrası Türkiye’de yapılan klinik çalışmaların gelişmesi
Development of clinical trials in Turkey after the adoption of clinical drug research regulation
Fatih Özdener, Alihan Sürsal, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2019.50490  Sayfa 0

12.
Hipotiroidi Hastalarında Gündüz Aşırı Uykululuğunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Daytime Sleepiness in Hypothyroid Patients
Selma Pekgör, Betül Şahin Deveci, Neriman Ünal, Ahmet PEKGÖR, Cevdet Duran, Yasemin Alagöz, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.14744/scie.2019.39200  Sayfa 0

13.
Klebsiella pneumoniae Bakteriyemilerinde Karbapenem Direnci İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae Bacteremia
Pınar Kıran, Serap Gencer, Ayse Batirel
doi: 10.14744/scie.2019.48569  Sayfa 0

14.
Selülit Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Bakteremiyi Belirlemedeki Yeri ve Kültürlerin Tanısal Yararının Değerlendirilmesi
The Role of Acute Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases
Kübra Demir Önder, Nefise Oztoprak, Filiz Kizilates, Ayşegül Seremet Keskin
doi: 10.14744/scie.2019.24085  Sayfa 0

15.
Uterin Sarkomlar: Tek Merkezin 10 Yıllık Deneyimi
Uterine Sarcomas: 10 Years of Experience at a Single Institution
Gazi Yıldız, Elif Cansu Gundogdu, Gulfem Basol, Emre Mat, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2019.43660  Sayfa 0

16.
Astım Kontrol Testi’ni kim yapmalı: Hasta? Hekim?
Who should perform the Asthma Control Test: Patient? Physician?
Seda Beyhan Sagmen, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral
doi: 10.14744/scie.2019.42243  Sayfa 0

17.
Effect of Endotracheal Tube Size and Cuff Pressure on Incidence of Postoperative Sore Throat: Comparison between Three Facilities
Yasser Hammad, Nabil Shallik, Monzer Sadek, Alatif Feki, Walid Elmoghazy, Walid El Ansari
doi: 10.14744/less.2019.66588  Sayfa 0

18.
İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Retrospektif Analizi:
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results
Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal
doi: 10.14744/scie.2019.60352  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Ürolojik cerrahi hastalarında ameliyat öncesi endişe düzeyinin değerlendirilmesi ve cerrahi bilgilendirmenin etkisi
Evaluation of preoperative anxiety level of urological surgery patients and the effect of surgical informing
Mehmet Kutlu Demirkol, Fatih Tarhan, Özgür Yazıcı, Mustafa Bilal Hamarat, Alper Kafkaslı
doi: 10.14744/scie.2019.60783  Sayfa 0

20.
Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi
Investigation of Upper Extremity Functionality in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis undergoing Scoliosis Surgery
Nusret Ök, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Gökhan Bayrak, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Esat Kıter, İlker Arık
doi: 10.14744/scie.2019.64326  Sayfa 0

21.
Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax
Primer spontan pnömotoraks tedavisinde küçük çaplı toraks katateri ile toraks dreni uygulamasının karşılaştırılması
Murat Ersin Çardak, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Rıza Serdar Evman, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2019.84429  Sayfa 0

22.
Geniş bir Türk klinik örnekleminde nörogelişimsel ve nörogelişimsel olmayan psikiyatrik bozukluklu çocuk ve ergenlerde olası risk faktörleri
Probable risk factors in children and adolescents with neurodevelopmental and non neurodevelopmental psychiatric disorders in a large Turkish clinical sample
Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, HAYDEH Faraji
doi: 10.14744/scie.2019.96658  Sayfa 0

23.
Meme Tümörü Gelişiminde Adiponektin Sinyal Yolağı Proteinlerinin Rolü
Roles of Adiponectin Signaling Related Proteins in Mammary Tumor Development
Bilge Guvenc Tuna, Margot Cleary, SONER DOGAN
doi: 10.14744/less.2019.85688  Sayfa 0

24.
Acil Serviste Göğüs Hastalarının Önemi ve Yaşa Göre Analizi
The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to Emergency Department with Chest Diseases
Fatma Tokgoz Akyil, Sinan Yıldırım
doi: 10.14744/scie.2019.70883  Sayfa 0

25.
Multidisipliner ekip yaklaşımının kan transfüzyonu üzerine etkileri
The effects of multidisciplinary team approach on blood transfusion
Ayten Saraçoğlu, Mehmet Ezelsoy, Aylin Ordu, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2019.31032  Sayfa 0

26.
Endometrial örneklemede en uygun analjezik metot; en sık kullanılan 4 metodun placebo ile karşılaştırılması
The optimal analgesic method in endometrial sampling; comparison of 4 most applied methods against placebo
Halim Omer Kasikci, onder sakin, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek, Abdullah Altaş, Merve Melikoğlu, Zehra Meltem Pirimoglu
doi: 10.14744/scie.2019.52533  Sayfa 0

27.
Boyun ağrısı, Modic değişiklikleri ve unkal dejenerasyon arasındaki ilişki: MRG çalışması
The relation among neck pain, Modic changes, and uncal degeneration: an MRI study
Muhittin Emre Altunrende, ELİF EVRİM EKİN
doi: 10.14744/scie.2019.09609  Sayfa 0

28.
Malign-paramalign plevral sıvının ayırıcı tanısında PET-BT’nin rolü
The role of PET-CT in differential diagnosis of malignant-paramalignant pleural effusion
Bülent Akkurt, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan, SEDA BEYHAN SAGMEN, Nesrin Kıral, Ali Fidan, SAADET AKKUS, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2019.42104  Sayfa 0

DERLEME
29.
Klinik kaliteye çok boyutlu yaklaşım
Multidimensional approach to clinical quality
Tunçay Palteki
doi: 10.14744/scie.2019.04274  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
30.
Deri şarbonu şüphesi uyandıran streptococcus pyogenes’e bağlı gelişen ektima
Ecthyma due to Streptococcus pyogenes mimicking cutaneous anthrax
Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Ayşe Adak, Gülhan Turan, Özge Karataş
doi: 10.14744/scie.2019.22043  Sayfa 0

31.
Okronotik artropati: İki olgu sunumu
Ochronotic arthropathy: A report of two cases
Selma Şengiz Erhan, Sevinç Hallaç Keser, Kubilay Gülsever, Sibel Sensu
doi: 10.14744/scie.2019.38257  Sayfa 0

32.
Bir Olgu Sunumu: Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği
Case Report: Nosocomial Sepsis Combination with Kawasaki Disease
Eren Alkan, Lütfiye Şahin Keskin, Nazan Dalgıç, Berksu Cürebal, Muhammed Karabulut
doi: 10.14744/scie.2019.54376  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
33.
Mikst laringosel: Editöre mektup
Mixed laryngocele: Letter to Editor
Sedat Aydın, Eren Boldaz
doi: 10.14744/scie.2019.30932  Sayfa 0
Makale Özeti

DAVET EDILMIŞ YAZI
34.
Herediter Anjiyoödem Patofizyolojisinde Yenilikler
Novelties in Hereditary Angioedema Patho-physiology
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.02419  Sayfa 0

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
35.
Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Ponksiyon Kaynaklı Polimikrobiyal Sepsis Modelinde Barbaloinin Renal Doku Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats
Ayhan Tanyeli, Derya Güzel
doi: 10.14744/scie.2019.92005  Sayfalar 285 - 289

LookUs & Online Makale