E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Prostat Patolojilerinde Renkli Doppler İncelemenin Yeri
Contribution of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Prostatic Pathologies.
Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
doi: 10.14744/scie.2019.15238  Sayfa 0

2.
Rekürrens masif hemoptizi etiyolojisinde olağanüstü neden: Hughes-Stovin Sendromu
Extraordinary cause in etiology of recurrent massive hemoptysis: Hughes-Stovin Syndrome
onur derdiyok, hakan yılmaz, Serdar EVMAN, Volkan Baysungur
doi: 10.14744/scie.2019.47550  Sayfa 0

3.
Fetal Nöroblastom; Prenatal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Fetal Neuroblastoma; Prenatal Ultrasonography (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) Findings
Serdar Aslan, Mesut Ozturk, Meltem Ceyhan Bilgici, Dilek Saglam, Handan Celik, Ayhan Dagdemir
doi: 10.14744/scie.2019.18189  Sayfa 0

4.
İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Retrospektif Analizi:
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results
Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal
doi: 10.14744/scie.2019.60352  Sayfa 0

5.
Rokuronyum kullanilan yenidoğanlarda sugammadeks ile nöromuskuler blokajin geri döndürülmesi: Retrospektif Çalışma
Retrospective Study of the Restoration of Neuromuscular Blockage with Sugammadex in Newborns Who Used Rocuronium
Hacer Şebnem Türk, Leyla Kılınc, Pınar Sayın, Sibel Oba
doi: 10.14744/scie.2019.05025  Sayfa 0

6.
Pnömonektomide Alfa Atrial Natriüretik Hormonun Rolü: Deneysel Çalışma
The Role of Alpha Atrial Natriuretic Hormone in Pneumonectomy: An Experimental Study
Murat Akkuş, Yener Yörük
doi: 10.14744/scie.2019.07769  Sayfa 0

7.
Herediter Anjiyoödem Patofizyolojisinde Yenilikler
Novelties in Hereditary Angioedema Patho-physiology
Öner Özdemir
Sayfa 0

8.
Use of Intermittent Bolus Erector Spinae Plane (ESP) Block for Analgesia In Open Cholecystectomy – A Case Report
Peter Merjavy
Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Tiroglossal duktus kist ve fistül hastalarının tanısal ve cerrahi değerlenirmesi: Yedi yıllık deneyimimiz
Diagnostic and surgical evaluation of thyroglossal duct cyst and fistula patients: Seven year experience of our clinic
Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.97720  Sayfa 0

10.
Laparoskopik Girişlerde Veress İğnesi ile Direkt Trokar Girişlerini Karşılaştıran Randomize Kontrollü Çalışma
A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the DTI and VNI
İsmail Ertuğrul
doi: 10.14744/scie.2019.83702  Sayfa 0

11.
Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri
Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease
Selcuk Şeber, Savaş Güzel, Ahsen Yılmaz, Sonat Pınar Kara, Tarkan Yetisyigit
doi: 10.14744/scie.2019.82905  Sayfa 0

12.
Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kordon Kanı D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cord Blood Vitamin D levels in Neonates of Preeclamptic Mothers
Didem Arman, Secil Ercin, Sevilay Topcuoğlu, Ayşem Kaya, Fahri Ovalı, Guner Karatekin
doi: 10.14744/scie.2019.72692  Sayfa 0

13.
Pulmoner Tromboemboli ve Mortalitesinin Mevsimsel ve Meteorolojik Faktörler ile İlişkisi
Effect of seasonal and meteorological factors on severity and mortality of pulmonary embolism
Seda Beyhan Sagmen, Sevda Comert, Nesrin Kıral, Gamze Celik Turnuklu, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan
doi: 10.14744/scie.2019.98700  Sayfa 0

14.
Ürolojik cerrahi hastalarında ameliyat öncesi endişe düzeyinin değerlendirilmesi ve cerrahi bilgilendirmenin etkisi
Evaluation of preoperative anxiety level of urological surgery patients and the effect of surgical informing
Mehmet Kutlu Demirkol, Fatih Tarhan, Özgür Yazıcı, Mustafa Bilal Hamarat, Alper Kafkaslı
doi: 10.14744/scie.2019.60783  Sayfa 0

15.
Plörodez İşlemi Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Quality Of Life In Patients With Pleurodesis
Hasan Ersöz, Hatice Dayilar Candan
doi: 10.14744/scie.2019.92300  Sayfa 0

16.
Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi
Investigation of Upper Extremity Functionality in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis undergoing Scoliosis Surgery
Nusret Ök, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Gökhan Bayrak, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Esat Kıter, İlker Arık
doi: 10.14744/scie.2019.64326  Sayfa 0

17.
Obstruktif Uyku Apne Teşhisinde Daha Ucuz ve Basit bir yöntem olan Portable Monitörler kullanılabilir mi?
Is it possible to use portable monitors which are cheaper and simpler method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis?
Sema Saraç, Gulgun Cetintas Afsar
doi: 10.14744/scie.2018.28190  Sayfa 0

18.
Toplum ruh sağlığı merkezinde takip edilen şizofreni ve ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom
Metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorders in community mental health center
Kader Semra Karataş, Bülent Bahçeci, Hediye Aktürk, Feride Alakuş
doi: 10.14744/scie.2019.05924  Sayfa 0

19.
Generalize Eklem Hipermobilitesi ile Servikal Disk Dejenerasyonu ve Boyun Ağrısı İlişkisi: Bir Multidisipliner Klinik Çalışma
The Relationship Between Generalized Joint Hypermobility and Cervical Disc Degeneration, Neck Pain: A Multidisciplinary Clinical Study
Neşe Keser, Esin Derin Çiçek, Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Ozge Gülsüm İlleez, Ahmet Eren Seçen
doi: 10.14744/scie.2019.49469  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
20.
Bir Olgu Sunumu: Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği
Case Report: Nosocomial Sepsis Combination with Kawasaki Disease
Eren Alkan, Lütfiye Şahin Keskin, Nazan Dalgıç, Berksu Cürebal, Muhammed Karabulut
doi: 10.14744/scie.2019.54376  Sayfa 0

21.
Yanık kazası Trombotik Trombositopenik Purpuraya Yol Açar mı?
Does burn injury cause Thrombotic Thrombocytopenic Purpura?
Mehmet Akif Ozturk, Nisa Babacanlar, cafer akkoz, Ali Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.74046  Sayfa 0

22.
Ciltalti Amfizemi: Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrasi Gelişen Nadir Bir Komplikasyon
Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacriocystorhinostomy
Özlen Rodop Özgür, Seyhan Kocabaş, Ümit Çallı
doi: 10.14744/scie.2019.29591  Sayfa 0

LookUs & Online Makale