E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Prostat Patolojilerinde Renkli Doppler İncelemenin Yeri
Contribution of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Prostatic Pathologies.
Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
doi: 10.14744/scie.2019.15238  Sayfa 0

2.
Lenf Nodu Patolojilerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Histopatolojik Tanılar ile Korelasyon
Fine needle aspiration cytology in the diagnosis of lymph nodes: Correlation with histopathological diagnosis
Ayşegül Aksoy Altınboğa, Gökhan Yüce
doi: 10.14744/scie.2019.14622  Sayfa 0

3.
İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Retrospektif Analizi:
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results
Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal
doi: 10.14744/scie.2019.60352  Sayfa 0

4.
Alt dudak skuamöz hücreli karsinom vakalarında boyun disseksiyonu endikasyonları: 96 vaka üzerindeki klinik tecrübelerimiz
Neck dissection indications in lower lip squamous cell carcinoma cases: Our experience in 96 cases
Fatih Irmak, Selami Serhat Şirvan, Çağatay Öner, Soysal Baş, Zeliha Gül, Ayşin Karasoy
doi: 10.14744/scie.2019.85047  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tedavisinde Kinezyo Bantlama ve Ekstracorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Kaşılaştırılması
Comparison Between Kinesio Taping And Extracorporeal Shockwave Therapy in Treatment of Subacromial Impingement Syndrome
Müge Kepekçi, Berna Ürkmez, Yaşar Keskin, Teoman Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.72691  Sayfa 0

6.
Tiroglossal duktus kist ve fistül hastalarının tanısal ve cerrahi değerlenirmesi: Yedi yıllık deneyimimiz
Diagnostic and surgical evaluation of thyroglossal duct cyst and fistula patients: Seven year experience of our clinic
Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.97720  Sayfa 0

7.
Sarkoidozda Endobronşiyal Ultrasonografinin Tanı Değeri ve Tanıyla İlişkili Faktörler
Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis
Önder Çetin, Benan Niku Çağlayan, Sevda Şener Cömert, Banu Musaffa Salepçi, Ferhan Karataş
doi: 10.14744/scie.2018.36025  Sayfa 0

8.
Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apendektomi: Karşılaştırmalı Analiz
Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis
Mustafa C. Haksal, Nuri Okkabaz
doi: 10.14744/scie.2018.75537  Sayfa 0

9.
Böbrek nakli alıcılarında malignite
Malignancy in renal transplant recipients
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
doi: 10.14744/scie.2018.46330  Sayfa 0

10.
Patolojik Meme Başı Akıntılı Hastaların Cerrahi Seçiminde Duktoskopinin Etkisi
The Effect of Ductoscopy in the Surgical Selection of Women with Pathological Nipple Discharge
Kenan Çetin
doi: 10.14744/scie.2018.96967  Sayfa 0

11.
Pulmoner rehabilitasyona bağlı kazanımlar ilk ayda da devam eder mi?
Will the gains related to pulmonary rehabilitation continue in the first month after rehabilitation?
İpek Özmen, Elif Yıldırım, Meral Karakış, Rüya Aydın, Murat Öztürk
doi: 10.14744/scie.2018.25238  Sayfa 0

12.
Laparoskopik Girişlerde Veress İğnesi ile Direkt Trokar Girişlerini Karşılaştıran Randomize Kontrollü Çalışma
A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the DTI and VNI
İsmail Ertuğrul
doi: 10.14744/scie.2019.83702  Sayfa 0

13.
Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri
Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease
Selcuk Şeber, Savaş Güzel, Ahsen Yılmaz, Sonat Pınar Kara, Tarkan Yetisyigit
doi: 10.14744/scie.2019.82905  Sayfa 0

14.
Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kordon Kanı D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cord Blood Vitamin D levels in Neonates of Preeclamptic Mothers
Didem Arman, Secil Ercin, Sevilay Topcuoğlu, Ayşem Kaya, Fahri Ovalı, Guner Karatekin
doi: 10.14744/scie.2019.72692  Sayfa 0

15.
Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Medial Open Wedge High Tibial Osteotomy Results
Özgür Erdoğan, Hakan Serhat Yanik
doi: 10.14744/scie.2019.75047  Sayfa 0

16.
Hekimlerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Physicians' Knowledge, Attitudes and Behaviors on Influenza Vaccination
Ayşe Serra Özel, Merve Çağlar Özer, Zeynep Şule Çakar, Lütfiye Nilsun Altunal, Şenol Çomoğlu, Sinan Öztürk, Pınar Öngürü, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/scie.2018.32032  Sayfa 0

17.
Obstruktif Uyku Apne Teşhisinde Daha Ucuz ve Basit bir yöntem olan Portable Monitörler kullanılabilir mi?
Is it possible to use portable monitors which are cheaper and simpler method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis?
Sema Saraç, Gulgun Cetintas Afsar
doi: 10.14744/scie.2018.28190  Sayfa 0

18.
Toplum ruh sağlığı merkezinde takip edilen şizofreni ve ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom
Metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorders in community mental health center
Kader Semra Karataş, Bülent Bahçeci, Hediye Aktürk, Feride Alakuş
doi: 10.14744/scie.2019.05924  Sayfa 0

19.
Obstrüktif sol kolon ve rektum kanserinde ameliyat öncesi köprüleme ya da palyasyon amaçlı endoskopik stent uygulaması
Preoperative Endoskopic Stent Application for Bridging or Paliative Purposes in Obstructive Left Colon and Rectal Tumors
Selçuk Kaya, Önder Altın
doi: 10.14744/scie.2019.02418  Sayfa 0

20.
İnmede Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisinde Cinsiyetin Rolü
Role of Gender on Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinance
Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
doi: 10.14744/scie.2019.03521  Sayfa 0

21.
Eskişehir (Türkiye)’deki Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Geriatrik Deri Hastalıklarının Prevalansı.
The prevalence of the geriatric dermatoses among elderly patients attending dermatology outpatient clinic in Eskisehir, Turkey.
Hamza Yıldız
doi: 10.14744/scie.2019.46855  Sayfa 0

22.
Generalize Eklem Hipermobilitesi ile Servikal Disk Dejenerasyonu ve Boyun Ağrısı İlişkisi: Bir Multidisipliner Klinik Çalışma
The Relationship Between Generalized Joint Hypermobility and Cervical Disc Degeneration, Neck Pain: A Multidisciplinary Clinical Study
Neşe Keser, Esin Derin Çiçek, Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Ozge Gülsüm İlleez, Ahmet Eren Seçen
doi: 10.14744/scie.2019.49469  Sayfa 0

23.
Cerrahi video içerikli platformlar ürologlar için kullanışlı ve yeterli mi?
Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist?
Utku Can, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2018.51523  Sayfa 0

24.
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients
Yasemin Özgür, Murat Gücün, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Gamze Erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.26928  Sayfa 0

DERLEME
25.
Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarına Güncel Yaklaşım
Current Approach to Primary Immunodeficiency Diseases
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.29290  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
26.
Çoklu Pulmoner Nodüllerin Nadir Bir Nedeni: Benign Metastaz Yapan Leiomyomun BT Özellikleri
A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: CT Features of Benign Metastasizing Leiomyoma
Serdar Aslan, Muzaffer Elmali
doi: 10.14744/scie.2018.29484  Sayfa 0

27.
CyberKnife radyocerrahiyle tedavi edilen bir hipotalamik hamartom vakasında mortaliteye neden olan bir nörolojik komplikasyon örneği
Neurological complication leading to mortality after cyber-knife radiosurgery for hypothalamic hamartoma
Gökhan Yaprak, Ahmet Kasım Kılıç, Naciye Işık, Özgür Ozan Şeşeoğulları
doi: 10.14744/scie.2018.57338  Sayfa 0

28.
Ciltalti Amfizemi: Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrasi Gelişen Nadir Bir Komplikasyon
Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacriocystorhinostomy
Özlen Rodop Özgür, Seyhan Kocabaş, Ümit Çallı
doi: 10.14744/scie.2019.29591  Sayfa 0

29.
Harap akciğerli olguda videotorakoskopik sağ pnömonektomi
Videothoracoscopic right pneumonectomy for destroyed lung
İlker Kolbaş, Çağatay Tezel, Serdar Evman, Serkan Bayram, Volkan Baysungur
doi: 10.14744/scie.2019.85520  Sayfa 0

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
30.
Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı
Distribution of Patient Profile Referred from Emergency Department to Otolaryngology Clinic
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.36449  Sayfa 0

LookUs & Online Makale