E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Prostat Patolojilerinde Renkli Doppler İncelemenin Yeri
Contribution of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Prostatic Pathologies.
Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
doi: 10.14744/scie.2019.15238  Sayfa 0

2.
İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Retrospektif Analizi:
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results
Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal
doi: 10.14744/scie.2019.60352  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax
Primer spontan pnömotoraks tedavisinde küçük çaplı toraks katateri ile toraks dreni uygulamasının karşılaştırılması
Murat Ersin Çardak, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Rıza Serdar Evman, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2019.84429  Sayfa 0

4.
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Görülme Sıklığı ile Morbidite ve Mortalitelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Evaluation of Frequency, Morbidities and Mortality of Low Birth Weight Infants
Kadir ömer Çetin, Didem Arman, Serdar Comert
doi: 10.14744/scie.2019.65375  Sayfa 0

5.
Down Sendromlu Hastaların Göz Ve Eşlik Eden Sistemik Bulgularının İncelenmesi
Analyzing Ocular And Accompanying Systemic Findings Of Patients With Down Syndrome
Ayşin Tuba Kaplan, Ayse Yesim Oral, Nilufer Zorlutuna Kaymak, Mehmet Can Özen, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2019.05945  Sayfa 0

6.
Acinetobacter baumanii etkenli ventilatör ilişkili pnömoni ve trakeit hastalarında trakeitler gerçekten şanslı mı?
Are Patients with Ventilator-Associated Tracheobronchitis Really Lucky among Patients with Acinetobacter baumannii Ventilator Associated Pneumonia and Tracheobronchitis?
Eylem Tunçay, Gokay Gungor, Sinem Gungor, Cuneyt Saltürk, Emine Aksoy, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Ilim Irmak, Nalan Adıgüzel, Zuhal Karakurt
doi: 10.14744/scie.2019.58966  Sayfa 0

7.
Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri
Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease
Selcuk Şeber, Savaş Güzel, Ahsen Yılmaz, Sonat Pınar Kara, Tarkan Yetisyigit
doi: 10.14744/scie.2019.82905  Sayfa 0

8.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Operasyon Planlanan Hastaların Tedaviyi Kabul Etmeme Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Anxiety Status and Reasons for Refusal of Surgical Treatment among Patients with Non-small Cell Lung Cancer
Celal Bugra Sezen, Celalettin İbrahim Kocaturk, Cemal Aker, Kemal Karapınar, Salih Bilen, Onur Volkan Yaran, Seyyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan
doi: 10.14744/scie.2019.43043  Sayfa 0

9.
Mortalite Prediktörü Olarak Kan Gazı Analizinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Blood Gas Analysis As a Mortality Predictor
Nihat Müjdat Hökenek, Avni Uygar Seyhan, Mehmet Özgür Erdogan, Davut Tekyol, Erdal Yılmaz, Semih Korkut
doi: 10.14744/scie.2019.44365  Sayfa 0

10.
Ürolojik cerrahi hastalarında ameliyat öncesi endişe düzeyinin değerlendirilmesi ve cerrahi bilgilendirmenin etkisi
Evaluation of preoperative anxiety level of urological surgery patients and the effect of surgical informing
Mehmet Kutlu Demirkol, Fatih Tarhan, Özgür Yazıcı, Mustafa Bilal Hamarat, Alper Kafkaslı
doi: 10.14744/scie.2019.60783  Sayfa 0

11.
RPA Skoru V ve VI olan Glioblastom Hastalarında Temazolamidle Hipofraksiyone Radyoterapi
Hypofractionated Radiation Therapy With Temozolomide For Patients With Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI
Fuzuli Tuğrul, gokhan yaprak, Atilla Arslankaya, Naciye Işık
doi: 10.14744/scie.2019.78941  Sayfa 0

12.
Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Ponksiyon Kaynaklı Polimikrobiyal Sepsis Modelinde Barbaloinin Renal Doku Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats
Ayhan Tanyeli, Derya Güzel
doi: 10.14744/scie.2019.92005  Sayfa 0

13.
İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Ulnar Sinir Tuzak Nöropati Birlikteliğinin Araştırılması: Kutanöz Sessiz Periyodun Rolü
Investigation Of Coincidence of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy: Role of Cutaneous Silent Period
Çiğdem Buğan Kaplan, Rahsan İnan, Ülkü Türk Börü
doi: 10.14744/scie.2019.80764  Sayfa 0

14.
Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi
Investigation of Upper Extremity Functionality in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis undergoing Scoliosis Surgery
Nusret Ök, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Gökhan Bayrak, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Esat Kıter, İlker Arık
doi: 10.14744/scie.2019.64326  Sayfa 0

15.
Toplum ruh sağlığı merkezinde takip edilen şizofreni ve ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom
Metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorders in community mental health center
Kader Semra Karataş, Bülent Bahçeci, Hediye Aktürk, Feride Alakuş
doi: 10.14744/scie.2019.05924  Sayfa 0

16.
Geniş bir Türk klinik örnekleminde nörogelişimsel ve nörogelişimsel olmayan psikiyatrik bozukluklu çocuk ve ergenlerde olası risk faktörleri
Probable risk factors in children and adolescents with neurodevelopmental and non neurodevelopmental psychiatric disorders in a large Turkish clinical sample
Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, HAYDEH Faraji
doi: 10.14744/scie.2019.96658  Sayfa 0

17.
Cilt bütünlüğü bozulmuş ileri pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde random patern rotasyon flep uygulaması
Random pattern rotation flaps in the treatment of advanced sacrococcygeal pilonidal disease with damaged skin structure
Hasan Ediz SIKAR, Kenan Çetin
doi: 10.14744/scie.2019.86158  Sayfa 0

18.
Acil Serviste Göğüs Hastalarının Önemi ve Yaşa Göre Analizi
The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to Emergency Department with Chest Diseases
Fatma Tokgoz Akyil, Sinan Yıldırım
doi: 10.14744/scie.2019.70883  Sayfa 0

19.
Hastane Yatışı Gereken Erişkin Astım Ataklarında Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Sık Acil Başvuruları ve Yeniden Hastane Yatışı İçin Prognostik Önemi
The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation
Fatma Tokgoz Akyil, Murat Erdal Ozantürk, Ahmet Topbaş, Hasan Tütüncüler, Gökhan Söğüt, Mustafa Akyıl, Tulin Sevim
doi: 10.14744/scie.2019.81300  Sayfa 0

20.
Meme Kanserli Hastalarda Meme Koruyucu Cerrahi'nin Subkutan Mastektomi-İmplant ile Rekonstriksyon Uygulananlarla Postoperatif Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması
The Comparison Of Breast Conserving Surgery And Subcutaneous Mastectomy With Implant Reconstruction Regarding Postoperative Quality Of Life In Patients With Breast Cancer
Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, hasan Kucuk
doi: 10.14744/scie.2019.94830  Sayfa 0

21.
Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması ve Maliyet Analizi
The Consumption of Anesthetic Agents During One-lung Ventilation and a Cost Analysis: a Comparison of Two Techniques
FATIH DOGU GEYİK, Özlem Sezen, Banu Cevik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2019.81894  Sayfa 0

22.
Multidisipliner ekip yaklaşımının kan transfüzyonu üzerine etkileri
The effects of multidisciplinary team approach on blood transfusion
Ayten Saraçoğlu, Mehmet Ezelsoy, Aylin Ordu, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2019.31032  Sayfa 0

23.
Endometrial örneklemede en uygun analjezik metot; en sık kullanılan 4 metodun placebo ile karşılaştırılması
The optimal analgesic method in endometrial sampling; comparison of 4 most applied methods against placebo
Halim Omer Kasikci, onder sakin, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek, Abdullah Altaş, Merve Melikoğlu, Zehra Meltem Pirimoglu
doi: 10.14744/scie.2019.52533  Sayfa 0

24.
Boyun ağrısı, Modic değişiklikleri ve unkal dejenerasyon arasındaki ilişki: MRG çalışması
The relation among neck pain, Modic changes, and uncal degeneration: an MRI study
Muhittin Emre Altunrende, ELİF EVRİM EKİN
doi: 10.14744/scie.2019.09609  Sayfa 0

25.
Malign-paramalign plevral sıvının ayırıcı tanısında PET-BT’nin rolü
The role of PET-CT in differential diagnosis of malignant-paramalignant pleural effusion
Bülent Akkurt, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan, SEDA BEYHAN SAGMEN, Nesrin Kıral, Ali Fidan, SAADET AKKUS, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2019.42104  Sayfa 0

DERLEME
26.
Klinik kaliteye çok boyutlu yaklaşım
Multidimensional approach to clinical quality
Tunçay Palteki
doi: 10.14744/scie.2019.04274  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
27.
Deri şarbonu şüphesi uyandıran streptococcus pyogenes’e bağlı gelişen ektima
Ecthyma due to Streptococcus pyogenes mimicking cutaneous anthrax
Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Ayşe Adak, Gülhan Turan, Özge Karataş
doi: 10.14744/scie.2019.22043  Sayfa 0

28.
Okronotik artropati: İki olgu sunumu
Ochronotic arthropathy: A report of two cases
Selma Şengiz Erhan, Sevinç Hallaç Keser, Kubilay Gülsever, Sibel Sensu
doi: 10.14744/scie.2019.38257  Sayfa 0

29.
Geç başlangıçlı disfajinin nadir bir nedeni: Aberan sağ subklavian arter
An unusual cause of late-onset dysphagia; Aberrant right subclavian artery
Serdar Aslan, Muzaffer Elmali
doi: 10.14744/scie.2019.44127  Sayfa 0

30.
Bir Olgu Sunumu: Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği
Case Report: Nosocomial Sepsis Combination with Kawasaki Disease
Eren Alkan, Lütfiye Şahin Keskin, Nazan Dalgıç, Berksu Cürebal, Muhammed Karabulut
doi: 10.14744/scie.2019.54376  Sayfa 0

31.
Mekanik barsak obstrüksiyonuna sebep olan ileum lokalizasyonlu gastrointestinal stromal tümör: Olgu sunumu
Gastrointestinal stromal tumor of ileum causing mechanical bowel obstruction: A case report
Osman Erdoğan, Zafer Teke, Nihal Aykun, Orçun Yalav
doi: 10.14744/scie.2019.85856  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
32.
Mikst laringosel: Editöre mektup
Mixed laryngocele: Letter to Editor
Sedat Aydın, Eren Boldaz
doi: 10.14744/scie.2019.30932  Sayfa 0
Makale Özeti

DAVET EDILMIŞ YAZI
33.
Herediter Anjiyoödem Patofizyolojisinde Yenilikler
Novelties in Hereditary Angioedema Patho-physiology
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.02419  Sayfa 0

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
34.
Alt Ekstremite Defektlerinin Kapatılmasında Rekonstrüktif Seçenekler-10 Yıllık Retrospektif Çalışma
The Reconstructive Options for Lower Extremity Defects: 10-Year Retrospective Study
Çağla Çiçek, Mustafa Erol Demirseren
doi: 10.14744/scie.2019.85570  Sayfa 0

LookUs & Online Makale