ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anal fissure epidemiology and related diseases in children [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 295-300 | DOI: 10.14744/scie.2018.84803

Anal fissure epidemiology and related diseases in children

Mustafa Yaşar Özdamar1, Erkan Hirik2
1Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey
2Department of Urology, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey

INTRODUCTION: After an anal fissure (AF) started, the patients avoid defecation due to their severe anal pain even if they have diarrhea, which is more evident in constipated patients. The type of functional disease that causes AF is not limited to constipation or diarrhea. This study aimed to reveal the prevalence and the clinical importance of the diseases associated with AF in all childhood age groups with the different clinical picture.
METHODS: The age, sex, and accompanying AF-related diseases of the patients were collected from the database. From 7406 patients, six distinct disease groups associated with AF were identified: 1. constipation, 2. anal incontinence, 3. urinary incontinence, and 4. anal incontinence with urinary incontinence, 5. infantile colic and 6. Diaper dermatitis. We determined the symptoms in the AF-related diseases and whether the AF-related symptoms after AF treatment were reduced.
RESULTS: Of the AF-associated 728 patients of all groups one week after AF therapy, 529 (72%) had a decline in both current disease and AF-related symptoms (p<0.05, r = 0.26). The improvement in the first week after treatment had a stronger correlation than the improvement in the third week (r = 0.26 vs. 0.19).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have shown that AF, which was associated with constipation, anal-urinary incontinence, IC, and DD, had critical importance in the targeted treatment of the relating illness. We recommend keeping in mind whether the AF present while planning the treatment of these six functional disorders.

Keywords: Anal fissure, epidemiology, child, infant

Çocuklarda anal fissürün epidemiyolojisi ve ilişkili olduğu hastalıklar

Mustafa Yaşar Özdamar1, Erkan Hirik2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Anal fissür (AF) başladıktan sonra, kabızlığı olanlarda daha belirgin olan şiddetli anal ağrı nedeniyle, hastalar ishal olsalar bile defekasyondan kaçınırlar. AF'ye neden olan fonksiyonel hastalığın tipi, kabızlık veya ishal ile sınırlı değildir. Bu çalışma, tüm çocukluk çağı yaş gruplarında AF ile ilişkili hastalıkların prevalansını ve klinik önemini, farklı klinik tablolarla açıklığa kavuşturmayı amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların yaşı, cinsiyeti ve AF ile ilişkili hastalıkları veritabanından toplandı. Yedi bin dörtyüz altı hastadan AF ile ilişkili altı farklı hastalık grubu belirlendi: 1. kabızlık, 2. anal inkontinans, 3. üriner inkontinans, 4. anal inkontinansla birlikte üriner inkontinans, 5. infantil kolik ve 6. diaper dermatit. AF ile ilişkili hastalıklarda semptomları ve AF tedavisinden sonra AF ile ilişkili semptomların gerileyip gerilemediğini belirledik.
BULGULAR: AF tedavisinden bir hafta sonra, tüm grupların AF ile ilişkili 728 hastasından 529'unda (% 72) hem mevcut hastalıkta hem de AF ile ilişkili semptomlarında azalma vardı (p <0.05, r = 0.26). Tedaviden sonraki ilk haftadaki iyileşme üçüncü haftadaki iyileşmeden daha güçlü bir korelasyona sahipti (r = 0.26'ya karşılık 0.19).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kabızlık, anal-üriner inkontinans, IC ve DD ile ilişkili AF'nin, ilişkili olduğu hastalığın hedeflenen tedavisinde kritik öneme sahip olduğunu gösterdik. Bu altı fonksiyonel hastalığın tedavisini planlarken AF'nin mevcut olup olmadığını göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anal fissür, epidemiyoloji, çocuk, süt çocuğu

Mustafa Yaşar Özdamar, Erkan Hirik. Anal fissure epidemiology and related diseases in children. SCIE. 2018; 29(4): 295-300

Corresponding Author: Mustafa Yaşar Özdamar, Türkiye
LookUs & Online Makale