ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison Between Kinesio Taping And Extracorporeal Shockwave Therapy in Treatment of Subacromial Impingement Syndrome [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-72691 | DOI: 10.14744/scie.2018.72691

Comparison Between Kinesio Taping And Extracorporeal Shockwave Therapy in Treatment of Subacromial Impingement Syndrome

Müge Kepekçi1, Berna Ürkmez2, Yaşar Keskin2, Teoman Aydın2
1Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Clinic,Istanbul, Turkey
2Bezmi Alem Vakif University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to compare the effects of kinesio taping (KT) and extracorporeal shock wave therapy (ESWT) methods in the treatment of subacromial impingement syndrome.
METHODS: In the present study, 105 patients with subacromial impingement syndrome were randomly divided into three groups: active kinesio taping (group 1), sham kinesiology taping (group 2), and extracorporeal shock wave therapy (group 3). VAS was used to measure patients' pain, and DASH was used to evaluate the degree of functional disorders.
RESULTS: No statistically significant difference was determined between groups with regard to age, sex, martial status, BMI and acromion types. Post-treatment VAS scores of group 1 and 3 decreased when compared to baseline VAS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, our study reveals the clinical benefit of KT and ESWT usage in the treatment of non-calcific tendinitis. It may be suggested as an alternative treatment to conservative treatments according to short term results.

Keywords: Subacromial Impingement Syndrome, Extracorporeal shock wave therapy, Kinesio taping

Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tedavisinde Kinezyo Bantlama ve Ekstracorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Kaşılaştırılması

Müge Kepekçi1, Berna Ürkmez2, Yaşar Keskin2, Teoman Aydın2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, subacromial sıkışma sendromunun tedavisinde kinesio taping (KT) ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) yöntemlerinin etkilerini incelemek ve karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada subakromiyal sıkışma sendrom olan 105 hasta randomize olarak üç gruba ayrıldı: aktif kinesio bantlama (grup 1), sham kinesiyoloji bantlama (grup 2) ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (grup 3). Hastaların ağrısını ölçmek için VAS skoru ve fonksiyonel bozuklukların derecesini değerlendirmek için DASH skoru kullanıldı.
BULGULAR: Yaş, cinsiyet, medeni hal, BMI ve akromiyon tipleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Grup 1 ve 3'ün tedavi sonrası VAS skorları başlangıç VAS skorlarına göre düşük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamız, kalsifik olmayan tendinit tedavisinde KT ve ESWT kullanımının klinik yararını ortaya koymaktadır. Kısa süreli sonuçlara göre her iki yötem de konservatif tedavilere alternatif olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sukakromial sıkışma sendromu, Ekstracorporeal şok dalgası tedavisi, Kinezyo bantlamaCorresponding Author: Müge Kepekçi, Türkiye
LookUs & Online Makale