ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 280-284 | DOI: 10.14744/scie.2018.63625

The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer

Esat Namal
Istanbul Bilim University School Of Medicine, Department Of Medical Oncology

INTRODUCTION: Malnutrition in geriatric colorectal (CRC) cancer patients, especially that received chemotherapy (CT), is a frequent condition. The aim of this study was to determine the effect of CT on malnutrition condition in patients with geriatric metastatic CRC (mCRC).
METHODS: 136 patients aged 70 and over with a diagnosis of mCRC were enrolled in the study. The nutritional status of the patients was evaluated with Nutritional risk Score-2002 (NRS-2002) before CT and after one course of CT.
RESULTS: Median follow-up time is 18.5 months. Median age is 74. The ECOG performance score of all patients is 0 or 1. The 62.5% has liver metastasis, 26% has lung metastasis, 25% peritoneal metastasis, and 8% bone metastasis. It was determined that 17.3% of patients had malnutrition, and 24.6% had a risk of malnutrition. 49.4% of patients with pre-CT weight loss have begun. The average weight loss before the first CT is 12.1%, and the incidence of malnutrition after a one course of CT has been made to 46.4% (P = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Malnutrition is frequently observed in patients with geriatric mCRC and even a single course of KT has increased malnutrition of the patients.

Keywords: geriatric oncology, Malnutrition, Metastatic colorectal cancer

Metastatik Kolorektal KanserTanılı Geriatrik Grupta Kemoterapinin Malnütrisyon Üzerine Etkisi

Esat Namal
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Geriatrik kolorektal (KRK) kanser hastalarında, özellikle kemoterapi (KT) sonrası malnütrisyon sık gözlenen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı KT’nin geriatrik metastatik KRK kanseri (mKRK) hastalarında malnütrisyon durumu üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KT alan 70 yaş ve üzeri 136 mKRK tanılı hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların beslenme durumu Nutritional risk score-2002 (NRS-2002) ile KT öncesi ve KT’den 1 kür sonra değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 70 yaş ve üzeri, ilk seri KT başlanacak 136 mKRK hastası alınmıştır. Median takip süresi 18.5 aydır. median yaş 74’dir. Tüm hastaların ECOG performance skoru 0 veya 1’dir. 62.5%’inde karaciğer metastazı, 26%’inde akciğer metastazı, 25%’inde periton metastazı, 8%’sında kemik metastazı mevcuttur. Hastaların %27.9’unun malnütrisyonu olduğu, %24.6’sının da malnutrisyon riski bulunduğu belirlenmiştir. 33.6% hastada ilk vizit öncesi kilo kaybı yoktur, 66.4% hastada KT öncesi kilo kaybı başlamıştır. İlk vizit öncesi ortalama kilo kaybı 12.1%‘dür Bir kür KT sonrası malnutrisyon sıklığı %46.4’e çıkmıştır (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Malnütrisyon geriatrik mKRK bulunan hastalarda sık gözlenmekte olup, tek bir kür KT bile hastaların malnütrisyonunu artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik onkoloji, malnütrisyon, metastatik kolorektal kanser

Esat Namal. The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer. SCIE. 2018; 29(4): 280-284

Corresponding Author: Esat Namal, Türkiye
LookUs & Online Makale