ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Aspirin resistance in patients with ischemic stroke [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 225-229 | DOI: 10.14744/scie.2018.40427

Aspirin resistance in patients with ischemic stroke

Anıl Bulut1, Sultan Çağırıcı2, Vildan Yayla3, Murat Çabalar3, Songül Şenadım4
1Department of Neurology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul.
2Neurologist, Servergazi State Hospital, Denizli
3Department of Neurology, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul.
4Department of Neurology, University of Health Sciences, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Disorders Training and Research Hospital, Istanbul.

INTRODUCTION: Aspirin is the basic agent of antithrombotic treatment in ischemic cerebrovascular disease (CVD) patients. However several patients don't respond to treatment and therefore aspirin resistance term has been used lately. Recent studies have shown that aspirin resistance incidence is between 3-85% among CVD patients. In this study, we aimed to determine the frequency of aspirin resistance in CVD and their relationship with demographic characteristics, risk factors, and stroke subtypes were evaluated.
METHODS: In a 6 months period 163 (106 Male-57 Female) acute ischemic stroke patients followed-up and treated with aspirin (100mg-300mg daily) were evaluated. Aspirin resistance was measured by a Multiplate® platelet analyser. Correlation between aspirin resistance and stroke subtypes, age, sex, weight, height, hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), history of CVD, smoking, alcohol, hyperlipidemia (HL) and fasting blood glucose level were analyzed.
RESULTS: Aspirin resistance was found in 16 male, 9 female, totally 25 (15.3%) of 163 patients. There was no statistically significant relationship between aspirin resistance and stroke-related clinical and laboratory parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results needed to be confirmed with larger prospective trials in order to clarify which of the patients with ischemic stroke should be tested and how to treat the patients with resistance.

Keywords: Ischemic stroke, aspirin resistance, Multiplate analyzer

İskemik inme hastalarında aspirin direnci

Anıl Bulut1, Sultan Çağırıcı2, Vildan Yayla3, Murat Çabalar3, Songül Şenadım4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Servergazi Devlet Hastanesi, Nöroloji Uzmanı, Denizli
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Aspirin, iskemik serebrovasküler hastalıklarda (SVH) antitrombosit tedavinin temelini oluşturur. Bazı hastalarda aspirin tedavisine yeterli yanıt alınamaz, bu durum son zamanlarda aspirin direnci kavramının doğmasına neden olmuştur. Çalışmalarda SVH’da aspirin direnci sıklığı %3-85 oranında değişmektedir. Bu çalışmada, iskemik SVH tanısıyla takip edilen aspirin tedavisi altındaki hastalarda aspirin direnci sıklığı, demografik özellikleri, risk faktörleri, inme alt gruplarıyla ilişkisini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İskemik SVH tanısıyla 6 aylık sürede izlenen, düzenli aspirin 100-300 mg/gün tedavisi almış ve Multiplate Platelet Fonksiyon Analizatörüyle aspirin direncine bakılmış 163 hasta (106 erkek, 57 kadın) değerlendirilmiştir. Bu hastalarda inme alt tipleri, yaş, cinsiyet, boy, kilo, hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM), geçirilmiş SVH, hiperlipidemi (HL), sigara ve alkol kullanımı, açlık kan şekeri düzeyi gibi durumlarla aspirin direnci ilişkisi gözden geçirilmiştir.
BULGULAR: İskemik SVH tanılı 163 hastanın 25’inde (16 erkek, 9 kadın) aspirin direnci saptandı (%15,3). Aspirin direnci ve inme ile ilişkili klinik ve laboratuvar parametreleri arasında istatistiksel anlamlı herhangi bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inme geçiren hastalardan hangilerine test uygulanması gerektiğinin ve direnç saptanan hastalarda tedavide nasıl bir yol izleneceğinin netliğe kavuşması için daha fazla sayıda prospektif, randomize çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, aspirin direnci, Multiplate analizör

Anıl Bulut, Sultan Çağırıcı, Vildan Yayla, Murat Çabalar, Songül Şenadım. Aspirin resistance in patients with ischemic stroke. SCIE. 2018; 29(4): 225-229

Corresponding Author: Sultan Çağırıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale