ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 248-253 | DOI: 10.14744/scie.2018.32932

Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms

Armağan Fatma Hazar
University of Health Sciences Istanbul Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Research and Training Hospital

INTRODUCTION: The symptoms of rheumatoid arthritis and collagen vascular disease are a diverse range of cough to acute respiratory failure. This study was evaluated to whether there was any difference of serum inflammatory biomarkers in patients with rheumatoid arthritis (RA) and collagen vascular disease (CVD) with pulmonary symptoms.
METHODS: A retrospective, observational cross-sectional study was conducted in the chest training center in between January 2016 to December 2017. RA and CVD were recruited from hospital data. Patients’ characteristics, symptoms and co-morbid diseases, hemogram values, Neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio, platelet mean platelet volume ratio, C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate and biochemical values were recorded.
RESULTS: 130 (Male, 23%) patients with median age 54 (43-63) were included. Gender distribution was similar in the groups. RA were older than CVD (57 vs 49 years, p <0.002). In RA, more patients had respiratory symptoms than CVD (16.7% vs 34.2%, p <0.026). Hemogram values were similar except for the eosinophilia. In RA, the eosinophil count was 2.0% while in CVD was 1.4% (p <0.026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inflammatory biomarkers may not differ when respiratory symptoms are present in RA and CVD, although RA may be older and have more respiratory symptoms than CVD.

Keywords: Rheumatoid arthritis, Collagen vascülar diseases, biomarkers

Romatoid Artrit ve Kollagen vasküler Hastalıklarda solunum sistemi semptomu varlığında inflamatuar belirteçler farklı mıdır.?

Armağan Fatma Hazar
T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs cerrahisi Eğitim ve araştırma hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid artrit ve kollagen vasküler hastalıkların akciğer tutulumunda öksürükten, akut solunum yetmezliğine uzanan geniş yelpazede semptomlar görülebilir. Bu çalışmada solunum şikayeti olan romatoid artrit ve kollagen vasküler hastalığı olanların serumdaki inflamatuvar belirteçlerinde farklılık olup olmadığını araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük, gözlemsel kesitsel çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesinde Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Romatoid artrit (RA) ve kollagen vasküler hastalık (KVH) (sistemik lupus, Wegener ve Behçet) tanılı hastalar hastane elektronik sisteminden kayıt edildi. Demografik özellikleri, göğüs hastalıkları semptomları, ek hastalıklar kayıt edildi. Nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, platelet ortalama platelet hacmi oranı, C reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı, rutin biyokimya tetkikleri kayıt edildi. Hastalık grupları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya ortanca yaşları 54 (43-63) olan 130 (N= 30, %23 Erkek) hasta alındı. Gruplar cinsiyet dağılımı benzer idi. RA grubu KVH’a göre daha yaşlı idi (57yaş vs 49 yaş, p<0.002). RA’da daha fazla solunum kaynaklı semptom bulundu (%34.2 iken 16.7, p<0.026). Grupların hemogram değerleri eozinofil fazlalığı hariç benzer idi. RA de eozinofil %2.0 iken KVH’ta %1.4 idi. (p<0.026)
TARTIŞMA ve SONUÇ: RA ve KVH’da solunum semptomları olduğunda serum inflamatuvar belirteçleri farklılık göstermeyebilir, ancak hastaların RA’de, KVH göre daha yaşlı ve solunum sistemi semptomları daha fazla olabilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, kollagen vasküler hastalıklar, biomarkırlar

Armağan Fatma Hazar. Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms. SCIE. 2018; 29(4): 248-253

Corresponding Author: Armağan Fatma Hazar, Türkiye
LookUs & Online Makale