ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrospective Evaluation of Patients with a Diagnosis of Primary Lung Cancer Who Underwent Resection with One-Lung Ventilation [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 14-18 | DOI: 10.14744/scie.2018.30074

Retrospective Evaluation of Patients with a Diagnosis of Primary Lung Cancer Who Underwent Resection with One-Lung Ventilation

Gülten Arslan1, Banu Çevik1, Çiğdem Arzum Örskıran1, Fatih Doğu Geyik1, Ekin Ezgi Cesur2, Recep Demirhan2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thorasic Surgery, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Lung cancer is still the leading cause of cancer-related death and the incidence continues to increase. The development of one-lung ventilation (OLV) techniques has provided new surgical alternatives. The aim of this study was to investigate the demographic characteristics, anesthetic approaches, and factors that affected the prognosis of patients who underwent OLV in the treatment of lung cancer.
METHODS: With the approval of the ethics committee, the records of 114 patients who underwent a lobectomy or pneumonectomy with OLV for primary lung cancer were retrospectively reviewed. The age; sex; American Society of Anesthesiologists (ASA) score; comorbid diseases; operation type; complications; the quantity of fluid and blood given; the preoperative, peroperative, and postoperative hemogram and blood gas values; and the rate of postoperative transfer to the intensive care unit (ICU) were investigated.
RESULTS: The mean age of the patients was 56.35±12.42 years; 89 (78%) were male and 25 (22%) were female. It was observed that 75 (65.8%) of the patients were smokers. An ASA classification of I-II was seen in 59 patients (51.75%), and an ASA classification of III-IV was noted in 55 patients (48.25%). Hypertension, diabetes mellitus, and chronic obstructive pulmonary disease were the most commonly seen comorbid diseases. The number of patients who received ICU care was 29 (25.43%). Of the admitted patients, 19 (65.5%) were ASA III-IV and 10 (34.5%) were ASA I-II; 19 (65.5%) were intubated and 10 (34.5%) were extubated. In all, 97 (85%) cases were a lobectomy and 17 (15%) cases were pneumonectomy. Twenty (20.6%) of the lobectomy patients and 9 (52.9%) of the pneumonectomy patients were taken to the ICU. It was determined that the age, comorbidities, ASA score, and complications were greater in the ICU patients, as well as the duration of anesthesia and OLV. There were a total of 10 (8%) cases with prolonged air leak, bronchopleural fistula, hemorrhage, or pulmonary edema complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that a careful preoperative evaluation, surgical and anesthetic approach, and postoperative care are important to minimize the risk factors and improve the prognosis of thoracic surgery patients. These include bringing the lung function to the best possible state and assessing patient age, ASA score, comorbid diseases, operation type and anesthetic applications.

Keywords: Anesthesia, one-lung ventilation; primary lung cancer.

Primer Akciğer Kanseri Tanısında Tek Akciğer Ventilasyonu İle Rezeksiyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi

Gülten Arslan1, Banu Çevik1, Çiğdem Arzum Örskıran1, Fatih Doğu Geyik1, Ekin Ezgi Cesur2, Recep Demirhan2
1Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek akciğer ventilasyon (TAV) tekniklerinin gelişmesi ile, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada olan ve görülme sıklığı giderek artan akciğer kanserlerinin cerrahisine olanak sağlanmıştır. Çalışmada, akciğer kanseri nedeniyle TAV uygulanarak ameliyat edilen hastaların demografik özellikleri, anestezik yaklaşımları, prognozu etkileyecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite izini alınarak primer akciğer kanseri nedeniyle TAV uygulanarak lobektomi veya pnömonektomi yapılan 114 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, ASA skoru, ek sistemik hastalıkları, operasyon tipi, komplikasyonlar, kanama, verilen sıvı ve kan miktarı, ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında hemogram ve kan gazı değerleri, ameliyat sonrası yoğun bakıma ünitesine (YBÜ) transport oranı incelenip ortalamaları alındı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 56.35±12.42 yıl olup 89’u (%78) erkek, 25’i (%22) kadın idi. Olgularımızın 75’inin (%65.8) sigara kullanım öyküsü olduğu gözlendi. Hastaların 59’unun (%51.75) ASA I-II, 55’inin (%48.25) ASA III-IV ve en çok eşlik eden hastalığın hipertansiyon, diabetes mellitus ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olduğu saptandı. YBܒye alınan hasta sayısı 29 (%25.43) idi. Alınan hastaların 19’unun (%65.5) ASA III-IV, 10’unun (%34.5) ASA I-II olduğu, 19’unun (%65.5) entübe, 10’unun (%34.5) ise ekstübe olduğu belirlendi. Doksan yedi (%85) olguya lobektomi, 17 (%15) olguya pnömonektomi uygulandığı, lobektomi uygulanan hastaların 20’sinin (%20.6), pnömonektomi uygulananların ise dokuzunun (%52.9) YBܒye alındığı gözlendi. YBܒye alınan olguların yaşlarının, komorbidite, ASA skorları, komplikasyonların yüksek, anestezi ve TAV sürelerinin belirgin derecede uzun olduğu belirlendi. On (%8) olguda uzamış hava kaçağı, bronkoplevral fistül, kanama, akciğer ödemi komplikasyonları gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torasik cerrahi uygulanan hastaların prognozunda yaş, ASA skoru, komorbid hastalıklar, operasyon tipi ve anestezik uygulamaların etkili olduğu, ameliyat öncesi değerlendirme ile saptanan risk faktörlerinin en aza indirilmesinin, akciğer fonksiyonlarının olası en iyi duruma getirilmesinin, dikkatli cerrahi ve anestezik yaklaşımın ve ameliyat sonrası bakımın önemli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, primer akciğer kanseri; tek akciğer ventilasyonu.

Gülten Arslan, Banu Çevik, Çiğdem Arzum Örskıran, Fatih Doğu Geyik, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan. Retrospective Evaluation of Patients with a Diagnosis of Primary Lung Cancer Who Underwent Resection with One-Lung Ventilation. SCIE. 2018; 29(1): 14-18

Corresponding Author: Gülten Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale