ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 285-289 | DOI: 10.14744/scie.2018.26349

Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience

Utku Can1, Murat Tuncer1, Fehmi Narter2, Kubilay Sabuncu1, Kemal Sarıca1
1Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
2Department of Urology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy of JJ stent placement in pregnants with intractable flank pain
METHODS: Pregnants with flank pain who referred to our clinic between January 2011 and March 2016 were retrospectively reviewed. Patients who did not respond to first conservative treatments and hospitalized were enrolled into the study. Demographic datas, clinical and laboratory findings, surgical interventions such as JJ stenting or percutaneus nephrostomy as well as the complications were all recorded and evaluated.
RESULTS: Fourty-one pregnant women were included in the study. No surgical intervention was required in 7(17%) after second conservative management. 34 patients with intractable flank pain were required JJ stenting/nephrostomy. The mean duration of hospitalization was 2.9 ∓ 2.7 days. Complications such as migration (n = 3), lower urinary tract symptoms (n = 1) and hematuria (n = 2) were observed in stent applied cases. According to the postpartum imaging (abdominal CT scan) 5 of 32 patients required any additional stone surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: JJ stent placement in an emergency based manner was found to be effective and safe with low complication rates in the management of pregnants with intractable flank pain.

Keywords: Pregnancy, flank pain, hydronephrosis, JJ stent

İnatçı flank ağrısı olan gebelerde üreteral stent uygulanımı: Klinik deneyimlerimiz

Utku Can1, Murat Tuncer1, Fehmi Narter2, Kubilay Sabuncu1, Kemal Sarıca1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniği, İstanbul
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnatçı flank ağrısı olan gebe hastalardaki JJ stent uygulanmasının güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011 ve Mart 2016 tarihleri arasında flank ağrı nedeniyle başvuran, birincil konservatif tedavilere cevap vermeyen ve bu sebeple kliniğimize interne edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, gebelik haftası, başvuru semptomları, taş öyküsü, hidronefroz derecesi, uygulanan tedavi şekli ve yatış süreleri yanında JJ stent ya da perkutan nefrostomi uygulanan hastalar ve komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 41 gebe hasta dahil edildi. 7 hasta ikincil konservatif tedavilere yanıt verdi ve tedavi sonrasında ek bir girişim ihtiyacı duyulmadı Tedaviye yanıt alınamayan ve inatçı flank ağrı olarak değerlendirilen 33 hastaya JJ stent, 1 hastaya ise JJ stent takılamaması üzerine perkütan nefrostomi katateri uygulandı. Ortalama hastane yatış süreleri 2.9 ∓ 2.7 gündü. Stent uygulanan olgularda migrasyon (n=3), alt üriner sistem semptomları (n=1) ve hematüri (n=2) gibi komplikasyonlar izlendi. 32 hastanın postpartum dönemdeki görüntülemelerine göre; 5 (%15) hastada taşa yönelik ek girişim uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut literatür bilgileri ile bulgularımız ışığında inatçı flank ağrı ile başvuran ve renal dilatasyon saptanan gebe hastalarda JJ stent uygulaması etkili ve düşük komplikasyon oranları ile güvenli bir yaklaşım olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, flank ağrı, hidronefroz, JJ stent

Utku Can, Murat Tuncer, Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu, Kemal Sarıca. Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience. SCIE. 2018; 29(4): 285-289

Corresponding Author: Utku Can, Türkiye
LookUs & Online Makale