ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Role of Gender in the Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinence [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 77-82 | DOI: 10.14744/scie.2019.03521

Role of Gender in the Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinence

Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Erenköy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the role of gender in the impact of urinary continence (UI) on the quality of life and physical functioning in stroke patients with UI.
METHODS: This study included 128 stroke patients (64 male, 64 female) with UI and was conducted in the inpatient and outpatient clinics of a public rehabilitation hospital in June,July, and August 2018. Patients were asked to fill a structured questionnaire for colllection of demographic data and incontinence properties, SF-36 for evaluation of quality of life, and Barthel Index for evaluation of functional capacity.
RESULTS: Mean ages of the male and female patients included in the study were 62±15.33 and 58.77±16.10 years, respectively. There was no statistically significant difference between genders for UI frequency, urine quantity, materials used for UI, and application to an healthcare institute for UI (p>0.05). Use of sanitary pads for UI was associated with decreased quality of life (p<0.05). There was a statistically significant difference between UI frequency and the “Physical Health” and “Mental Health” subdimension scores of SF-36 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Independent of gender, UI negatively affects the quality of life and social, work, and family life in stroke patients.

Keywords: Barthel Index, gender; incontinence; SF-36; stroke.

İnmede Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisinde Cinsiyetin Rolü

Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
TC SB Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma inmeli hastalarda görülen üriner inkontinansın (Üİ) yaşam kalitesi ve fiziksel fonksiyona etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran–Ağustos 2018 tarihleri arasında bir kamu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde yatan ve polikliniğe başvuran, inme ve Üİ tanısı almış 64’ü kadın, 64’ü erkek olmak üzere toplam 128 hasta ile yapıldı. Veriler yapılandırılmış soru formu, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve Barthel İndeksi ile toplandı.
BULGULAR: Çalışmada yer alan hastaların yaş ortalaması, kadın 62±15.33, erkek 58.77±16.10 yıl idi. Üİ sıklığı, kaçırılan idrar miktarı, idrar kaçırma durumunda ne kullanıldığı ve Üİ nedeniyle bir sağlık kurumuna başvurmada cinsiyetlere göre anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05) hastaların ped kullanma durumları ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Üİ ve ilgili bazı özelliklere göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarından alınan puanlara bakıldığında; Üİ sıklığına göre olguların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği “Fiziksel Sağlık” ve ‘’Mental Sağlık’’alt boyutundan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada Üİ’nin inmeli hastanın yaşam kalitesini etkilemesinde cinsiyetin rolü olup olmadığı araştırılmış ve Üİ’nin cinsiyetten bağımsız olarak hastaların yaşam kalitesini, fiziksel, sosyal, ev, iş ve aile yaşantısını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Barthel indeksi, cinsiyet; inkontinas; inme; SF36.

Başak Bilir Kaya, Selin Süslü. Role of Gender in the Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinence. SCIE. 2019; 30(1): 77-82

Corresponding Author: Başak Bilir Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale