ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Dıagnosıs, Whıch Is Unforgotten Among Patients That Apply To Outpatıent Neurology Clınıc: Brucellosıs [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 119-122

A Dıagnosıs, Whıch Is Unforgotten Among Patients That Apply To Outpatıent Neurology Clınıc: Brucellosıs

Recep Alp1, Selen İlhan Alp2, Sevgi Yüksel3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Abd - Kars
2Kars Devlet Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği
3Bakırköy Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji- İstanbul

OBJECTIVE: Clinical, laboratory characteristics and contaminated factors of 47 patients with brucellosis that consecutive refer different complaint have investigated prospectively in our clinic. Average age of patients were 31, 8. 36 of them were acute, 7 subacute, and 3 chronic. The main symptoms were headache (57%), lumbar pain (51%), arthralgia (42,2%), fewer (33%), myalgia (31%), anorexia (26,6%), sweating (22,2%), chills (15,5%), shoulder ache (11,1%). There were signs of headache (35%), fewer (33%), hepatomegaly (11%), lymphadenopahty (8%), monoartrits (8%), sacroiletis (6%), and polyneuropathy (2%), cerebral venoz trombosis(%2), lomber radiculopahty(%2). While in 66% of patients erythrocyte sedimentation rate was > 20 mm/h, anemia in 25%, leucocytosis in 20,5%, leucopenia in 6,6% were seen. CRP levels and liver transaminases were elevated in 13% and 9,1% of cases respective. 77,3% of cases had a history of contaminated stock-breeding, 59% ingestion of contaminated dairy milk and milk products. 9% of cases were not found factor for contaminated.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Brucellosis, neurology, complaint, symptoms.

Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Bruselloz

Recep Alp1, Selen İlhan Alp2, Sevgi Yüksel3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Abd - Kars
2Kars Devlet Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği
3Bakırköy Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji- İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, Nöroloji polikliniğine değişik şikâyetlerle ardı sıra başvuran ve brucelloz tespit edilen, yaşları ortalaması 31,8 olan 47 olgunun prospektif olarak klinik özellikleri, laboratuar bulguları ve etkenle karşılaşma nedenleri incelenmiştir. Olguların başlıca şikâyetleri baş ağrısı (%57), bel ağrısı (%51), diz ve kalça ağrısı (%42,2), ateş (%33), kas ağrısı (%31), iştahsızlık (%26,6), terleme (%22,2), üşüme/titreme (%15,5), omuz/sırt ağrısı (%11,1) şeklindeydi. Komplikasyon değerlendirilmesinde; olgularda akut baş ağrısı (%35), ateş (%33), spondilit (%22), hepatomegali (%11), lenfadenopati (% 8), monoatrit (%8), sakroileit (%6), polinoropati (%2), serebral venoz tromboz(%2), lomber radikulopati(%2) tespit edildi. Laboratuar incelemelerinde hastaların %66’sında sedimantasyon yüksekliği, %25’inde anemi, %20,5’inde lökositosoz, %6,6’sında lökopeni, %13,6’sında CRP, %9,1’inde ALT-AST yüksekliği bulundu. Klinik süreleri açısından olguların 36’ü akut, 7’si subakut, 3’ü kronik bruselloz olarak değerlendirildi. Etkenle teması sorgulandığında hastaların %77,3’ünde hayvancılık yapmaları, %59’unda çiğ süt ürünleri almaları ile olurken, %9’unun ise neden tespit edilemedi.

YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, nöroloji, şikâyet, bulgu

Recep Alp, Selen İlhan Alp, Sevgi Yüksel. A Dıagnosıs, Whıch Is Unforgotten Among Patients That Apply To Outpatıent Neurology Clınıc: Brucellosıs. SCIE. 2007; 18(3): 119-122

Corresponding Author: Recep Alp
LookUs & Online Makale