ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Lipid profile as a cardiovascular risk factor in patients with subclinical hypothyroidism [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 123-128

Lipid profile as a cardiovascular risk factor in patients with subclinical hypothyroidism

İsmet Tamer1, Reşat Dabak1, Gonca Tamer2, Serdar Öztora3, Ayşen Fenercioğlu4
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Teaching And Research Hospital, Family Medicine
2Göztepe Teaching And Research Hospital, Endocrinology And Metabolism Unit
3Dr. Sadi Konuk Bakırköy Teaching And Research Hospital, Family Medicine
4Yeditepe University, Medical School, Department Of Family Medicine

OBJECTIVE: Subclinical hypothyroidism is a disorder characterized by persistently elevated plasma thyroid stimulating hormone concentrations and the presence of normal levels of free thyroxine and free triiodothyronine hormones. Overt hypothyroidism, with its accompanying hypercholesterolemia, is widely recognized as a risk factor for atherosclerosis and cardiovascular disease. The aim of this study was to assess the lipid profile in patients with subclinical hypothyroidism.
METHODS: Thyroid function tests and lipoprotein profile were assessed both in patients with high TSH levels and normal thyroid hormones, without any systemic disease history and in healthy controls.
RESULTS: Serum total cholesterol, triglyceride and LDL cholesterol levels were significantly elevated in the patients group when compared with those of euthyroid controls, but there was not any significant difference at HDL cholesterol levels between two groups.
CONCLUSION: As the relationship between dyslipidemia and atherosclerosis is well established, subclinical hypothyroidism may potentially contribute to an atherogenic lipid profile resulting in increased cardiovascular risk.

Keywords: Subclinical hypothyroidism, hiperlipidemia, cardiovascular risk

Subklinik hipotiroidili hastalarda kardiyovasküler bir risk olarak lipid profili

İsmet Tamer1, Reşat Dabak1, Gonca Tamer2, Serdar Öztora3, Ayşen Fenercioğlu4
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
2Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Ünitesi
3Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
4Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Subklinik hipotiroidizm, normal serum serbest T4 ve serbest T3 seviyelerine karşın tiroid stimulan hormon düzeylerinde yükselme ile karakterize bir durumdur. Aşikar hipotiroidizmin, genellikle eşlik eden hiperkolesterolemi ile beraber ateroskleroz ve bunu izleyen kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü olduğu yaygın şekilde kabul görmüştür. Bu çalışmanın amacı, subklinik hipotiroidili bir hasta grubunda lipid profilini yaş ve cinsiyet uyumlu ötiroid kontrol grubu ile karşılaştırarak değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Daha önceden tiroid bezi ya da aterosklerotik damar hastalığı da dahil olmak üzere herhangi bir sistemik hastalık ile ilgili herhangi bir semptom veya bulgusu olmayan ve tiroid fonksiyon testlerini etkileyecek ilaç hikayesi de bulunmayan hastalar arasından TSH düzeyi yükselmiş bulunanlarda tiroid fonksiyon testleri ve lipid profili incelendi. Sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Subklinik hipotiroidism sıklığı % 17.74 olarak saptandı. Hasta grubunda serum total kolesterol ve LDL seviyeleri, ötiroid kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu. İki grup arasında serum HDL düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Aterojenik lipoproteinlerden LDL ve TG düzeyleri ile total kolesterolün hasta grubunda, ötiroid kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulunması yanı sıra gerek total kolesterol, gerekse aterojenik lipidlerin NCEP ATP III kılavuzuna göre yüksek düzeyde bulunmuş olmaları, SKH’li hasta grubunda kardiyovasküler morbidite ve mortalite açısından riskin artmış olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Subklinik hipotiroidi, hiperlipidemi, kardiyovasküler risk

İsmet Tamer, Reşat Dabak, Gonca Tamer, Serdar Öztora, Ayşen Fenercioğlu. Lipid profile as a cardiovascular risk factor in patients with subclinical hypothyroidism. SCIE. 2007; 18(3): 123-128

Corresponding Author: İsmet Tamer, Türkiye
LookUs & Online Makale