ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation? [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 262-267 | DOI: 10.14744/scie.2018.86648

Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation?

Emine Aksoy, Birsen Ocaklı
University of Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Domiciliary non-invasive mechanical ventilation (NIMV) devices are increasingly used in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) related chronic respiratory failure (CRF). In this study, device compliance of COPD patients with and without emphysema was assessed.
METHODS: In an observational cross-sectional study, 2014-2018, who applied to respiratory intensive care unit (ICU) outpatient clinic using domiciliary NIMV with chronic respiratory failure diagnosis patients with COPD who had a thorax CT within the past year were taken into the study. Demographic information, comorbidities, NIMV mode and duration of use, respiratory function test, arterial blood gas, whole blood count, C-reactive protein (CRP) and complications were recorded from outpatient clinic records. Both groups were compared in terms of the parameters examined.
RESULTS: Forty patients (M, 75%) with a median age of 66 were included in the study. There was no difference between the groups in terms of NIMV compliance and NIMV pressures in the study. In the emphysema group, active smoking was statistically higher (p=0.026) and FEV1, FEV1/FVC and PEF25-75 were found to be lower. The comorbidities of both groups were similar and as a complication redness of the skin due to mask pressure was found in a patient in the emphysema group. There was no difference between groups in terms of arterial blood gas and inflammatory markers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of the clinical benefit for patients, using of the NIMV is one of the ideal hours for home use. COPD subtypes do not make a difference on NIMV compliance.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Emphysema, Chronic respiratory failure, Noninvasive mechanical ventilation, Patient compliance

Amfizemi olan KOAH tanılı hastalar ev tipi noninvaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanımı konusunda daha mı uyumsuz?

Emine Aksoy, Birsen Ocaklı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ev tipi non invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) cihazlarının kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) bağlı kronik solunum yetmezliği (KSY) olan hastalarda kullanım sıklığı artmaktadır. Bu çalışmada amfizemi olan ve olmayan KOAH hastaların cihaz uyumları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gözlemsel kesitsel çalışmaya, 2014-2018 tarihleri arasında merkezimiz solunumsal yoğun bakım ünitesi (YBÜ) polikliniğine başvuran ve kronik solunum yetmezliği tanısı ile ev tipi NIMV kullanan son bir yıl içinde çekilmiş Toraks BT’si olan KOAH hastaları alındı. Poliklinik kayıtlarından hastaların demografik bilgileri, komorbiditeleri, NIMV modu ve kullanım süresi, solunum fonksiyon testi, arter kan gazı, tam kan sayımı, C- reaktif protein (CRP), komplikasyonlar kayıt edildi. Her iki grup bakılan parametreler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaşı 66 olan 40 (E, %75) hasta çalışmaya alındı. Çalışmada NIMV uyumu ve NIMV basınçları açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Amfizem grubunda aktif sigara kullanımı istatistiksel olarak daha yüksek (p=0.026) ve FEV1, FEV1/FVC ve PEF 25-75 daha düşük bulundu. Her iki grubun komorbiditeleri benzerdi ve komplikasyon olarak amfizem grubunda bir hastada yüzde maske basısına bağlı ciltte kızarıklık saptandı. Gruplar arasında arter kan gazı ve inflamatuar markerlar açısından fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalar için sağladığı klinik yarar nedeniyle evde NIMV kullanımı istenen ideal saatler arasındadır. KOAH subtipleri NIMV kompliansı üzerine bir fark yaratmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Amfizem, Kronik solunum yetmezliği, Non invaziv mekanik ventilasyon, Hasta uyumu

Emine Aksoy, Birsen Ocaklı. Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation?. SCIE. 2018; 29(4): 262-267

Corresponding Author: Emine Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale