ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of our Clinical Results [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 326-330 | DOI: 10.14744/scie.2019.60352

Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of our Clinical Results

Sedat Aydın1, Hacer Baran1, Mehmet Gökhan Demir2, Serdar Ceylan3, Elif Uysal1
1Department of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Etimesgut State Hospital, Ankara Turkey
3Department of Otolaryngology, Centrium Medical Center, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate our cases diagnosed with inverted nasal papilloma (INP) and to contribute to the literature on the future surgical and clinical approaches in the light of the results obtained.
METHODS: In this study, 80 patients who underwent surgical treatment between 2010–2018 in our clinic were evaluated retrospectively. The patients were analysed according to demographic data, complaints, primary region, clinical stage, computed tomography (CT) scores, surgical methods, malign transformation and recurrence.
RESULTS: Of the patients, 65 (81.25%) were male, and 15 (18.75%) were female. The mean age was 53±12 years. The most common complaint was unilateral nasal obstruction (96.2%). The most common primary site of INP was the lateral nasal wall (52.5%). Bone erosion was observed in 11 patients (13.7%). Of the 74 (92.5%) patients who underwent endoscopic sinus surgery (ESS), 23 (28.8%) of them underwent lateral rhinotomy to complete the tumor excision. 9 (11.3%) patients underwent revision surgery due to recurrence. In 4 (5%) of the cases, nonkeratinized squamous cell carcinoma was observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: INPs have been investigated for both their diagnosis and treatment earlier with the introduction of endoscopy into the routine nasal examination. We think that close follow-up of cases is very important, especially because of the high rate of recurrence of these tumors and the transformation to malignancy.

Keywords: Benign tumor, endoscopic sinus surgery; inverted nasal papilloma; nasal obstruction; paranasal sinus.

İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Geriye Dönük Analizi

Sedat Aydın1, Hacer Baran1, Mehmet Gökhan Demir2, Serdar Ceylan3, Elif Uysal1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Etimesgut Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Centrium Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Zincirlikuyu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde inverted nazal papilloma (İNP) tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlar ışığında sonraki cerrahi ve klinik yaklaşımlar konusunda literatüre katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2010–2018 arasında İNP tanısı alarak cerrahi tedavi uygulanan 80 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar demografik verileri, başvuru şikayeti, kaynaklandığı primer bölge, klinik evresi, bilgisayarlı tomografi (BT) skorları, uygulanan cerrahi yöntemler, malign transformasyon ve rekürrens açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 65’i (%81.25) erkek, 15’i (%18.75) kadındı. Ortalama yaş 53±12 iken en genç hasta 20 en yaşlı hasta 79 yaşındaydı. En sık görülen şikayet tek taraflı burun tıkanıklığı (%96.2) idi. İkinci sırada başağrısı (%41) izlendi. İNP’nin görüldüğü en sık primer bölge lateral nazal duvar (%52.5) iken sırasıyla orta meatus (%32.5) ve ethmoid sinüs (%6.25) de izlendi. Olgularımızın 11 (%13.7) kadarında BT’de kemik erozyonu izlendi. Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) ile başladığımız 74 (%92.5) olgumuzun 23’üne (%28.8) tümör eksizyonunu tamamlamak için lateral rinotomi ile açık teknik uygulandı. Rekürrens nedeniyle dokuz (%11.3) olgumuza revizyon cerrahi uygulandı. Olguların dördünde (%5) nonkeratinize skuamöz hücreli karsinom izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnverted nazal papillomalar endoskopinin rutin nazal muayeneye girmesiyle hem tanınmalarını hem de tedavilerini daha erken hale getirmiştir. Önceleri uyguladığımız klasik açık cerrahi müdahaleler yerini fonksiyonel ESC’ye bırakmıştır. Özellikle bu tür tümörlerin yüksek oranda rekürrensi ve maligniteye transformasyon göstermesi sebebiyle olguların yakın takibinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Benign tümör, burun tıkanıklığı; endoskopik sinüs cerrahisi; inverted nazal papillom; paranazal sinüs.

Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal. Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of our Clinical Results. SCIE. 2019; 30(4): 326-330

Corresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale