ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist? [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-51523 | DOI: 10.14744/scie.2018.51523

Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist?

Utku Can1, Fehmi Narter2
1University of health sciences, Erzurum Regional Training And Research Hospital,Department of Urology Erzurum, Turkey
2Department of Urology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To determine the most frequently used video surgery platforms among urologists and how sufficient they are in terms of content and variety.
METHODS: A survey was created in Turkish that evaluated the relevant urological specialty, the frequency of video utilization, video resources used, how sufficient the video-based websites for urology are and how these videos contribute to surgical know-how. The form was distributed to urologists working in different cities in Turkey.
RESULTS: A total of 133 urologists have completed the survey. The rate of watching surgery videos was 87.2%, and 51.7% of the video watchers spent over 1 hour monthly watching videos. Seventy-three percent of participants rated the contribution of videos to surgical know-how as ‘very’ or ‘extremely’. The most commonly watched platform was YouTube (84.5%), followed by websites of urological associations (Urosource, Uropedia etc.) (64.7%), Medscape (21%) and WebSurg (3.4%). The necessity of more systematic and reliable video websites was stated by 74.4% of the participants by answering ‘extremely’.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Videos are known to have clear and noticeable benefits in the preparation phase of surgical procedures. Albeit, Youtube was most commonly used platform, more systematic and reliable video websites prepared by health professionals are needed to become popular.

Keywords: surgery video, multimedia, urological education, youtube

Cerrahi video içerikli platformlar ürologlar için kullanışlı ve yeterli mi?

Utku Can1, Fehmi Narter2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniği, Erzurum
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ürologlar arasında en çok kullanılan ürolojik cerrahi video platformunu ve bunların içerik ve çeşit açısından yeterliliğini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlgilenilen ürolojik branş, video kullanım sıklığı, kullanılan video kaynakları, üroloji spesifik video bazlı internet sitelerinin yeterliliği ve videoların cerrahi bilgi ve birikime olan katkısını değerlendiren Türkçe dilinde bir anket oluşturuldu. Anket formu farklı illerde çalışan üroloji asistan ve uzman hekimlerine e-mail yoluyla dağıtıldı.
BULGULAR: Toplamda 133 ürolog anketi tamamlandı. İnternet ortamında ameliyat videosu izlenme oranı %87.2 idi. Video izleyicileri arasında yapılan değerlendirmeye göre katılımcıların %51.7’si ayda 1 saatten fazla süresini videolara ayırdığını belirtti. Katılımcıların %73’ü bu videoların cerrahi bilgi ve beceriye olan katkısının ‘çok’ ve ‘ileri derecede’ olduğunu bildirdi. En çok izlenen web platformu %84.5 ile Youtube iken, bunu %64.7 ile dernek siteleri(Urosource, Uropedia vs.), %21 ile Medscape ve %3.4 ile Websurge takip etmekteydi. Katılımcılar %74 oranında daha sistematik ve güvenilir vidyo sitelerine ‘ileri derece’de ihtiyaç olduğunu düşünmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi prosedürlere hazırlık aşamasında da video kullanımının açık ve fark edilir faydaları olduğu bilinmekte ve hekimlerce sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Youtube en çok kullanılan platform olarak tespit edilse de sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanmış, daha sistematik ve güvenilir internet sitelerinin daha popüler olması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: cerrahi video, multimedya, üroloji eğitimi, youtubeCorresponding Author: Utku Can, Türkiye
LookUs & Online Makale