ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Role of Pleural Fluid Procalcitonin in the Differential Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusions and its Relation with Pleural Fluid Ultrasound [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 107-112 | DOI: 10.14744/scie.2019.37268

The Role of Pleural Fluid Procalcitonin in the Differential Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusions and its Relation with Pleural Fluid Ultrasound

Bülent Akkurt1, Nesrin Gürbüz Kıral1, Ali Fidan1, Hacer Koç2, Banu Musaffa Salepci3, Sevda Şener Cömert1
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Biochemistry, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Chest Diseases, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Procalcitonin (PCT) is a highly specific marker for the detection of infectious diseases. In recent years, studies on this marker have been conducted in patients with pleural fluid. Our aim in this study is to investigate the role of pleural fluid procalcitonin level in distinguishing parapneumonic pleural effusion (PPE) from other causes of exudative pleural effusion and its relationship with thorax ultrasonography (USG).
METHODS: A total of 128 exudative pleural effusion patients were included in this study. The patients were divided into two groups as PPE and non-PPE. Demographic findings, comorbidities, radiographic images in chest radiography and thorax USG, hemogram and CRP results, albumin, protein, lactate dehydrogenase (LDH) and glucose levels in pleural fluid and pleural fluid cell count were recorded. Pleural fluid PCT levels, serum PCT levels and thoracic USG images of PPE and non-PPE groups were compared statistically with each other. P-value <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Of the 128 patients, 71 (55%) were diagnosed with PPE and 57 (45%) were diagnosed with non-PPE causes. There was no significant difference in the level of pleural fluid PCT and serum PCT levels between the PPE and non-PPE groups (p=0.31 and p=0.21, respectively). No statistically significant difference was found between the anechoic fluids and the complex pleural effusion without septum in the PPE and non-PPE groups (p=0.079 and p=0.147, respectively). However, complex septated fluids were higher in PPE group and this difference was statistically significant (p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the pleural fluid PCT and serum PCT measurements in the PPE did not have a diagnostic value. Pleural fluid PCT/serum PCT ratio were not significantly different between the two groups. In addition, there was no correlation between thoracic USG images and PCT levels.

Keywords: Parapneumonic pleural effusion, procalcitonin, thorax ultrasonography.

Parapnömonik Plevral Efüzyonlarda Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri ve Plevral Sıvının Ultrason Görüntüsü İle İlişkisi

Bülent Akkurt1, Nesrin Gürbüz Kıral1, Ali Fidan1, Hacer Koç2, Banu Musaffa Salepci3, Sevda Şener Cömert1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prokalsitonin (PCT) enfeksiyon hastalıklarının tayininde kullanılan özgüllüğü oldukça yüksek bir belirteçtir. Plevral sıvısı olan hastalarda son yıllarda bu belirteç ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada amacımız, plevral sıvı PCT düzeyinin parapnömonik plevral efüzyon (PPE) tanısındaki rolünü, diğer eksudatif plevral efüzyon nedenlerinden ayrımında kullanılabilirliğini ve toraks ultrasonografi (USG) görüntüsü ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 128 eksudatif plevral sıvılı hasta dahil edildi. Hastalar PPE (n=71) ve PPE dışı (n=57) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik bilgileri, ek hastalıkları, akciğer grafisindeki ve toraks USG’deki radyolojik bulguları, hemogram ve C-reaktif protein (CRP) bulguları, plevral sıvıda albümin, protein, laktat dehidrogenaz (LDH) ve glukoz seviyeleri, plevral sıvı hücre sayımı kaydedildi. PPE ve PPE dışı grupların plevral sıvı PCT düzeyleri, serum PCT düzeyleri ile toraks USG bulguları istatistiksel olarak birbirleri ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler için SPSS 17.0 programı kullanıldı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yüz yirmi sekiz hastanın 71’i (%55) PPE ve 57’si (%45) PPE dışı nedenlere bağlı tanı aldı. Plevra sıvısında PCT düzeyi ve serum PCT düzeyi bakımından PPE ve PPE dışı gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sıvı PCT için p=0.31 ve serum PCT için p=0.21). Toraks USG görüntülerine göre dört gruba ayrılan hastalarda PPE ve PPE dışı gruplarda anekoik sıvılar ile kompleks septasız sıvılarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla, p=0.079 ve p=0.147). Ancak kompleks septalı sıvılar PPE grubunda daha fazla bulundu ve aralarındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda PPE’lerde, plevral sıvı PCT ve serum PCT ölçümünün tanısal değeri olmadığı saptandı. Her iki grupta plevra sıvı PCT düzeyinin, serum PCT düzeyine oranı da tanısal önem taşımıyordu. Ayrıca toraks USG görüntüleri ile PCT düzeyleri arasında korelasyon saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Parapnömonik plevral efüzyon, prokalsitonin, toraks ultrasonografi

Bülent Akkurt, Nesrin Gürbüz Kıral, Ali Fidan, Hacer Koç, Banu Musaffa Salepci, Sevda Şener Cömert. The Role of Pleural Fluid Procalcitonin in the Differential Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusions and its Relation with Pleural Fluid Ultrasound. SCIE. 2020; 31(2): 107-112

Corresponding Author: Bülent Akkurt, Türkiye
LookUs & Online Makale