ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Clınıcal Evaluatıon And Treatment Alternatıves Of 24 Patıents Wıth Fournıer Gangrene [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 135-139

Clınıcal Evaluatıon And Treatment Alternatıves Of 24 Patıents Wıth Fournıer Gangrene

Ayşegül Yavuz, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik-rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: Fournier gangrene is an aggressive soft tissue infection involving perineum and perianal region. Due to high mortality rates in risk groups, early diagnosis and therapy is mandatory. Twenty-four patients admitting our department between 2000-2005 were compared according to the following characteristics; etiology, predisposing factors, age, gender, therapy alternatives and complications and hospitalization time.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Soft Tissue İnfection, Necrotizing Fasciit, Fournier Gangrene

Fournıer Gangrenli 24 Hastaya Genel Yaklaşım Ve Tedavi Seçenekleri

Ayşegül Yavuz, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik-rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Fournier gangreni, perine ve perianal bölgenin agresif seyirli yumuşak doku enfeksiyonudur. Riskli kişilerde yüksek mortaliteye neden olduğundan erken tanı ve tedavi gerekmektedir. Kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında takip ve tedavi ettiğimiz 24 Fournier gangrenli hasta etyoloji, predispozan faktörler, yaş, cins, tedavi seçenekleri, komplikasyonları, ve hastanede yatış süreleri açısından değerlendirilmiştir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, yumuşak doku enfeksiyonu, nekrotizan fasiit.

Ayşegül Yavuz, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz. Clınıcal Evaluatıon And Treatment Alternatıves Of 24 Patıents Wıth Fournıer Gangrene. SCIE. 2007; 18(3): 135-139

Corresponding Author: Ayşegül Yavuz
LookUs & Online Makale