ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Quality of Life After Rectal Cancer Surgery: Comparison of Open and Laparoscopic Approaches [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 8-12 | DOI: 10.14744/scie.2020.99705

Quality of Life After Rectal Cancer Surgery: Comparison of Open and Laparoscopic Approaches

Selçuk Kaya, Ramazan Sarı
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the health-related quality of life (HRQoL) results of the open and laparoscopic approaches in patients who underwent a sphincter-preserving resection for rectal cancer.
METHODS: A total of 122 patients who underwent surgery for rectal cancer at a single center between January 2017 and December 2018 were included in this prospective study. The patients were divided into 2 groups according to the type of surgical procedure: open (n=85) or laparoscopy (n=37). The HRQoL questionnaires employed were the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire 30 (EORTC QLQ-C30) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Colorectal Cancer 29 (EORTC QLQ-CR29).
RESULTS: The EORTC QLQ-C30 questionnaire revealed statistically significant differences with better results in the laparoscopic group for the following items: global status (p=0.008), role functioning (p=0.003), and nausea/vomiting (p=0.005). A significant difference was seen on the EORTC QLQ-CR29 questionnaire only for the flatulence item, with a better score recorded in the laparoscopic group (p=0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The laparoscopic approach in rectal cancer surgery was superior to the open approach in terms of HRQoL in the early period. However, long-term results indicated that HRQoL was independent of surgical approach.

Keywords: EORTC QLQ-CR29, EORTC QLQ-C30; life quality; rectal cancer.

Rektum Kanseri Cerrahisinde Laparoskopik ve Açık Yaklaşımın Yaşam Kalitesi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Selçuk Kaya, Ramazan Sarı
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Rektal kanser nedeniyle sfinkter koruyucu rezeksiyon yapılan hastalarda açık ile laparoskopik yaklaşımın yaşam kalitesi sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017–Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde rektum kanseri nedeniyle ameliyat edilen 122 hasta çalışmaya alındı. Hastalar cerrahi tekniğe göre iki gruba ayrıldı; açık (n=85) ve laparoskopi (n=37). Yaşam kalitesi anketi, European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire 30 (EORTC QLQ-C30) ve European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Colorectal Cancer 29 (EORTC QLQ-CR29) formlarını içermektedir.
BULGULAR: EORTC QLQ-C30 anketinde, genel durum (p=0.008), fiziksel aktivite (p=0.003) ve bulantı/kusma (p=0.005) öğelerinde laparoskopik grupta istatistiksel olarak anlamlı daha iyi sonuçlar elde edildi. EORTC QLQ-CR29 anketinde, sadece şişkinlik değerlendirmesinde laparoskopik grupta istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek değerler saptandı (p=0.02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rektal kanser cerrahisinde laparoskopik yaklaşım, erken dönemde yaşam kalitesi açısından açık yaklaşımdan üstündür. Bununla birlikte uzun dönem sonuçlarda cerrahi tekniğin yaşam kalitesini değiştirmediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: EORTC QLQ-CR29, EORTC QLQ-C30; rektal kanser; yaşam kalitesi.

Selçuk Kaya, Ramazan Sarı. Quality of Life After Rectal Cancer Surgery: Comparison of Open and Laparoscopic Approaches. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 8-12

Corresponding Author: Ramazan Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale