ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Clinical Experience with Decompressive Craniectomy without Watertight Duraplasty [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-94547 | DOI: 10.14744/scie.2020.94547

Clinical Experience with Decompressive Craniectomy without Watertight Duraplasty

Jülide Hazneci, Ali Borekci
Health Sciences University, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery

INTRODUCTION: To determine the incidence of complication occurrence in decompressive craniectomy (DC) without duraplasty.
METHODS: The data of 42 consecutive patients who underwent DC without watertight duraplasty was evaluated retrospectively.
RESULTS: The average age of 42 patients was 62.7 years (34-90 years) and 32 patients of them were male. Average score according to Glasgow Coma Scale (GCS) score was 7, midline shift was 12.1 mm and average time for DC was 1.9 day. Twenty-three patients were alive at least 20 days after DC, and in three patients (7.1 %) wound infection was detected which was treated with antibiotherapy. Two of these three patients with wound infection were male and average age was 65.3 years. The average GCS score before surgery; midline shift and time for DC were 7, 15 mm and 3.3 days respectively in these three complicated cases. No other complications regarding brain abscess, meningitis, cerebrospinal fluid (CSF) fistula, and wound healing disturbance were found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, DC without watertight duraplasty was associated with acceptable incidence of postoperative complications, such as wound infection and CSF fistula. DC without watertight duraplasty decreases the time of surgery, which can be vital in critical patients with malign middle cerebral artery infarct and intracerebral hematoma.

Keywords: Complication, Decompressive Craniectomy, Duraplasty, Watertight, Without watertight

Sugeçirmez Duraplasti Yapılmayan Dekompresif Kraniektomi Olgularındaki Klinik Tecrübemiz

Jülide Hazneci, Ali Borekci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı su-geçirmez duraplasti yapılmayan dekompresif kraniektomi (DK) vakalarında komplikasyon oranlarını tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ameliyat edilen, 42 tane, su-geçirmez duraplasti yapılmayan dekompresif kraniektomi olgusu retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 42 hastanın ortalama yaşı 62,7 (34-90), 32 tanesi erkekti. Hastaların başvuru anındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) skoru ortalama 7, ortalama orta hat şiftleri 12,1 mm ve DK yapılana kadar geçen süre ortalama 1,9 gün olarak tespit edildi. DK cerrahisi yapıldıktan en az 20 gün sonra hastaların 23 tanesi hayattaydı. Tüm hasta grubunda, toplam üç hastada (% 7,1) yüzeysel yara yeri enfeksiyonu tespit edildi. İkisi erkek olan bu üç hastanın ortalama yaşı 65,3 idi. Komplike olan üç olgunun başvuru anındaki GKS skoru ortalama 7, ortalama orta hat şiftleri ve DK yapılana kadar geçen süre ortalama 3,3 gün olarak tespit edildi. Olguların hiçbirinde beyin apsesi, menenjit, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü ve/veya yara iyileşme problem görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, su-geçirmez duraplasti yapılmayan DK tekniği, yara yeri enfeksiyonları ve BOS fistülü gelişmesi açısından kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahiptir. Sugeçirmez duraplasti yapılmayan DK tekniği, malign orta serebral arter enfartkı ve intraserebral hematom nedeniyle ameliyata alınan hastalarda çok hayati olan cerrahi süreyi kısaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dekompresif kraniektomi, Duraplasti, Komplikasyon, Su geçirmez, su geçirmez olmayanCorresponding Author: Jülide Hazneci, Türkiye
LookUs & Online Makale