ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Exercise Activity and Food Consumption Behavior on the Success of Smoking Cessation Program [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 362-369 | DOI: 10.14744/scie.2020.88155

Effect of Exercise Activity and Food Consumption Behavior on the Success of Smoking Cessation Program

İlim Irmak1, Ümran Sertçelik1, Ceren Değirmenci1, Emine Keleş1, Aslı Öncel1, Ebru Çelebioğlu2
1Department of Chest Diseases, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Allergy and Immunology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Food and beverage preferences and exercise activities suppress the desire to smoke and extend the cessation period. The aim of the present study was to investigate effects of food consumption and physical activities on the success of a smoking cessation program.
METHODS: In our retrospective cohort study, demographics, smoking cessation therapy features, levels of addiction, treatment results, food preferred in case of desire to smoke during follow-up, and physical activities of 119 patients monitored within the scope of smoking cessation program in our site were recorded. The data of the groups with successful and unsuccessful smoking cessation were analyzed by comparison.
RESULTS: The successful group had more patients who quit smoking within the first one month in the treatment process and gained weight than the unsuccessful group (p<0.001 and p<0.001, respectively). Compared to the successful group, the unsuccessful group recorded a higher level of addiction and relapse (p=0.04, p=0.001, respectively). The use of varenicline and nicotine gum among pharmacological treatments did not differ between groups, nicotine patch was more frequently used higher in the unsuccessful group (p=0.046). The successful group also had more patients who consumed hedonic diet among the behavioral strategies in case of urge to smoke (p=0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The preference for hedonic foods in case of urge to smoke in patients who underwent smoking cessation treatment and implementing multiple strategies are associated with the success of the treatment, unlike exercise activity. This study may provide preliminary support for an eating strategy using a dietary plan and multi-strategy for the success of smoking cessation programs.

Keywords: Behavioral strategy, exercise activity; hedonic diet; smoking cessation.

Egzersiz Aktivite ve Gıda Tüketimi Davranışlarının Sigara Bıraktırma Programında Tedavi Başarısı Üzerine Etkisi

İlim Irmak1, Ümran Sertçelik1, Ceren Değirmenci1, Emine Keleş1, Aslı Öncel1, Ebru Çelebioğlu2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji Ve Immünoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigara isteği ile başa çıkmada davranışsal stratejiler arzu seviyesini bastırır ve sigarasız süreyi uzatır. Davranışsal stratejilerinden yeme içme tercihleri ve egzersiz aktivitelerinin başaçıkabilme ve sigara bırakma tedavisi başarısındaki rolü dikkat çekmektedir. Çalışmamızda sigara bırakma programı kapsamında tedavi alan hastalarda sigara içme isteği ile başa çıkabilmek için uygulanan davranışların hedonik gıda ve egzersiz özelliklerine göre değerlendirilmesi ve tedavi başarısına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük kohort çalışmamızda merkezimiz sigara bıraktırma programı kapsamında takip edilmiş 119 hastanın demografileri, sigara bıraktırma tedavi özellikleri, bağımlılık düzeyleri, tedavi sonuçları, takip sürecinde sigara isteği halinde tercih edilen gıda ve aktiviteleri kaydedildi. Tedavi başarılı olan ve olmayan grupların verileri karşılaştırılarak incelendi.
BULGULAR: Tedavi sürecinde ilk bir ay içerisinde sigarayı bırakanlar ve kilo artışı olanlar tedavi başarılı grupta daha fazlaydı (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001). Tedavi başarısız grupta yüksek bağımlılık ve tedavi sürecinde relapse daha fazla saptandı (sırasıyla, p=0.04, p=0.001). Farmakolojik tedavilerden vareniklin ve nikotin sakızı kullanımı gruplara göre farklılık göstermemekteydi. Ancak nikotin bant kullanımı tedavi başarısız grupta daha fazla idi (p=0.046). Sigara içme isteği halinde uygulanan davranışsal stratejiler arasında hedonik diyet tercih edenlerin tedavi başarılı grupta fazla olduğu görülürken (p=0.04), non-hedonik diyet, egzersiz aktivite ve egzersiz yapmama aktivite tercih edenler her iki grupta da benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigara bırakma tedavisi alan bireylerin sigara içme isteği halinde hedonik gıda tercih etmesi ve çoklu strateji uygulanması tedavi başarısı ile ilişkilidir. Egzersiz aktivite tedavi başarısı ile ilişkisizdi. Çalışma sonuçları, bireye uygun diyet stratejileri belirleme ve çoklu strateji planlaması ile sigara bırakmada tedavi başarı şansını arttıracağına dair ön kanıt sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal strateji, egzersiz aktivite; hedonik diyet; sigara bırakma.

İlim Irmak, Ümran Sertçelik, Ceren Değirmenci, Emine Keleş, Aslı Öncel, Ebru Çelebioğlu. Effect of Exercise Activity and Food Consumption Behavior on the Success of Smoking Cessation Program. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 362-369

Corresponding Author: İlim Irmak, Türkiye
LookUs & Online Makale