ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Spinal Anesthesia and Ultrasound-Guided Combined Sciatic-Femoral Block on Perioperative Anesthesia and Postoperative Analgesic Effect in Lower Limb Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 376-381 | DOI: 10.14744/scie.2020.87587

Comparison of Spinal Anesthesia and Ultrasound-Guided Combined Sciatic-Femoral Block on Perioperative Anesthesia and Postoperative Analgesic Effect in Lower Limb Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial

Yılmaz Karaduman, Banu Cevik, Burak Yıldız, Fatih Doğu Geyik, Kemal Tolga Saracoğlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the clinical efficacy and safety of an ultrasound-guided combined sciatic-femoral nerve block (SFNB) with spinal anesthesia (SA) in lower limb surgical procedures in terms of clinical properties, postoperative analgesia, and adverse outcomes.
METHODS: This prospective, randomized study comprised 60 patients aged 18–65 years with an American Society of Anesthesiologists physical status of I-III scheduled for a lower limb surgical procedure. The patients were randomly divided into 2 groups to receive either SA (n=30) or an ultrasound-guided combined SFNB (n=30). The duration of the intervention, time to achieve surgical anesthesia, analgesia duration, intraoperative hemodynamic parameters, patient satisfaction, quality of the postoperative analgesia, and adverse outcomes were recorded and analyzed.
RESULTS: The duration of the intervention, time to onset of sensorial and motor block, time to start of surgery, motor block reversal time, and time to first postoperative analgesic were significantly longer in the SFNB group (p<0.001). Significantly fewer patients required rescue analgesia in the first postoperative 24 hours compared with the SA group (p<0.001). The intraoperative hemodynamic parameters and adverse outcomes were similar in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SFNB is a safe and efficient alternative regional anesthesia technique to SA in lower limb surgical interventions, and particularly for high risk cases where SA is contraindicated. The prolonged duration of postoperative analgesia and reduced need for postoperative analgesic drug consumption were superior to SA in terms of postoperative pain management.

Keywords: Anesthesia, femoral nerve; nerve block; pain; postoperative; sciatic nerve; spinal.

Alt Ekstremite Cerrahisinde Spinal Anestezi ve Ultrason Eşliğinde Yapılan Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunun Peroperatif Anestezi ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Klinik Çalışma

Yılmaz Karaduman, Banu Cevik, Burak Yıldız, Fatih Doğu Geyik, Kemal Tolga Saracoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada alt ekstremite cerrahisinde ultrasonografi eşliğinde yapılan kombine siyatik-femoral sinir bloğu ile spinal anestezinin klinik özellikler, postoperatif analjezi ve yan etkiler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye yönelik randomize olan bu çalışma yaşları 18–65 arasında değişen ve ASA fizik durumu I-III arasında alt ekstremite cerrahisi geçirecek 60 hastayı kapsamaktadır. Hastalar rastlantısal olarak iki gruba ayrılarak bir gruba spinal anestezi (n=30) diğerine ultrason eşliğinde kombine siyatik-femoral sinir bloğu (n=30) uygulandı. İşlem süresi, cerrahi anestezi derinliğinin sağlanmasına kadar geçen süre, analjezi süresi, intraoperatif hemodinamik parametreler, hasta memnuniyeti, postoperatif analjezi kalitesi ve istenmeyen sonuçlar kaydedildi.
BULGULAR: İşlem süresi, duyusal ve motor blok başlama süresi, cerrahiye başlama süresi, motor blok geri dönüş zamanı ve ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre siyatik-femoral blok uygulanan grupta anlamlı olarak uzundu (p<0.001). Postoperatif 24 saat içerisinde kurtarıcı analjezik ihtiyacı olan hasta sayısı anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). İntraoperatif hemodinamik parametreler ve olumsuz sonuçlar açısından her iki grubun sonuçları benzer güvenlikte idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Siyatik-femoral sinir bloğu, alt ekstremite cerrahisinde özellikle spinal anestezinin riskli olacağı hasta grubunda güvenli ve etkin bir bölgesel anestezi alternatifidir. Postoperatif ağrı yönetiminde, uzamış postoperatif analjezi etkisi ve analjezik tüketimini azaltması açısından spinal anesteziye klinik üstünlük sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Femoral sinir bloğu, postoperatif ağrı; siyatik sinir bloğu; spinal anestezi.

Yılmaz Karaduman, Banu Cevik, Burak Yıldız, Fatih Doğu Geyik, Kemal Tolga Saracoğlu. Comparison of Spinal Anesthesia and Ultrasound-Guided Combined Sciatic-Femoral Block on Perioperative Anesthesia and Postoperative Analgesic Effect in Lower Limb Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial. SCIE. 2020; 31(4): 376-381

Corresponding Author: Banu Cevik, Türkiye
LookUs & Online Makale