ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Histomorphological Features of Atypical Small Acinar Proliferations (ASAP) That Favor Malignancy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 382-387 | DOI: 10.14744/scie.2020.83097

Histomorphological Features of Atypical Small Acinar Proliferations (ASAP) That Favor Malignancy

Ayşe Gökçen Sade1, Şükran Sarıkaya2, Nagehan Özdemir Barışık2, Cem Cahit Barışık3, Sibel Şensu4
1Department of Pathology University of Health Sciences Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Radiology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Pathology, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cases diagnosed as atypical small acinar proliferation (ASAP) in prostate transrectal ultrasound (TRUS) biopsies typically require rebiopsies, which are invasiveand associated with increased risk of complications. Therefore, reduction in the rates of ASAP diagnoses during initial biopsy interpretation will decrease the need forrebiopsy and limit the burden of new diagnostic procedures. The current study aimed to investigate patient demographics, serum PSA levels, and histopathological features of cases identified as “ASAP” during initial prostate biopsies and as “benign” or “malignant” in the rebiopsies.
METHODS: This retrospective study included 187 cases and 257 core biopsies with a diagnosis of ASAP. Initial age and serum PSA levels were recorded, and the cores were analyzed histopathologically. The presence of nuclear enlargement, prominence of nucleoli, cytoplasmic amphophilia, luminal acellular secretions, cristalloids, infiltrative growth pattern, atrophy, inflammation, and number of the suspicious acini were recorded. Adenocarcinomas were identified using the Gleason score.
RESULTS: The mean age and serum PSA levels were significantly higher in the intermediate-high grade malignant group compared to the other groups, while nuclear enlargement (>2 times) and prominent nucleoli were more frequently observed in the malignant group compared to the benign group. Amphophilic cytoplasm and luminal acellular amorphous eosinophilic secretions were more frequently observed in malignant groups, while the benign group exhibited higher rates of inflammation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of the current study showed enlargement of the nuclei (≥2 times), nucleolar prominence, amphophilic cytoplasm, luminal amorphous acellular secretion, and absence of inflammation were associated with malignancy. Moreover, higher mean age and serum PSA level were related with intermediate-high grade malignancy, and consideration of these factors during evaluation of initial TRUS biopsies may decrease the prevalence of ASAP diagnoses and prevent unnecessary interventions.

Keywords: Atypical small acinar proliferation, prognosis; prostate; TRUS biopsy.

Atipik Küçük Asiner Proliferasyon Tanılı Olguların Histomorfolojik Özelliklerinin Malignite Tanısındaki Önemi

Ayşe Gökçen Sade1, Şükran Sarıkaya2, Nagehan Özdemir Barışık2, Cem Cahit Barışık3, Sibel Şensu4
1Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇v Sultan Abdülhamit Han EAH Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar EAH Patoloji Kliniği
3Medipol Üniv Radyoloji Bölümü
4İstinya Üniv Patoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde alınan prostat biyopsilerinde atipik küçük asiner proliferasyon (ASAP) tanısı alan olgular invaziv bir işlem olan biyopsi tekrarı ile takip edilmektedir. ASAP sıklığının azaltılması rebiyopsi gereksinimi ve yeni tanısal girişimlere bağlı yükleri azaltabilir. Bu çalışmada, ilk prostat biyopsisi örneklerinde ASAP tanısı verilen ve sonraki biyopsilerinde benign ya da malign olduğu saptanan olguların başlangıçtaki hasta demografik özellikleri ve serum PSA değerleri yanı sıra çeşitli histopatolojik özellikleri yönünden tartışılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya, ASAP tanısı almış 187 olgu ve 257 kor biyopsi dahil edildi. Olguların, başlangıçtaki yaş ve PSA düzeyleri kaydedildi. Histopatolojik incelemede, ayrı ayrı değerlendirilen her kor için şüpheli asinüslerin sayısı, nükleer büyüme, nükleol belirginliği, sitoplazmik amfofili, luminal amorf aselüler sekresyon, kristaloid varlığı, infiltratif görünüm, atrofi ve enflamasyon bulguları kaydedildi. Adenokarsinom varlığında Gleason skoru saptandı.
BULGULAR: Orta-yüksek dereceli malign grubun yaş ortalaması benign gruba göre anlamlı düzeyde yüksektir. Serum PSA düzeyi de ortayüksek malignite grubunda diğer gruplardan anlamlı yüksek bulundu. Nükleusta ≥2 kat büyüme oranı, malign tanı alan grupta benign gruptan anlamlı düzeyde fazlaydı. Nükleol belirginliği de malign grupta anlamlı olarak daha sık görüldü. Amfofilik sitoplazma, lümende aselüler amorf eozinofilik sekresyon varlığı malign olgularda anlamlı düzeyde daha sık iken enflamasyon, benign grupta daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, nükleuslarda ≥2 kat büyüme, nükleol belirginliği, amfofilik sitoplazma, lüminal amorf aselüler sekresyon ve enflamasyonun yokluğu malignite ile ilişkili bulunmuştur. Ortalama yaş ve serum PSA düzeylerinin yüksek olması orta/yüksek dereceli malignite lehine kriterlerdir. İlk TRUS biyopsinin bu kriterler eşliğinde değerlendirilmesi ASAP tanısını ve sonraki gereksiz invaziv girişimleri önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Atipik kü, çük asiner proliferasyon; prognoz; prostat; TRUS biyopsi.

Ayşe Gökçen Sade, Şükran Sarıkaya, Nagehan Özdemir Barışık, Cem Cahit Barışık, Sibel Şensu. Histomorphological Features of Atypical Small Acinar Proliferations (ASAP) That Favor Malignancy. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 382-387

Corresponding Author: Nagehan Özdemir Barışık, Türkiye
LookUs & Online Makale