ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mid-Term Comparative Outcomes of Both In Situ and Anatomically Reduced Hips of Slipped Capital Femoral Epiphysis [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 256-260 | DOI: 10.14744/scie.2020.79058

Mid-Term Comparative Outcomes of Both In Situ and Anatomically Reduced Hips of Slipped Capital Femoral Epiphysis

Engin Eceviz1, Aytaç Yahyaoğlu1, Hüseyin Bilgehan Çevik2, Güven Bulut3
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Most of the previous studies have shown good functional outcomes for most patients after in situ pinning or pinning with anatomical reduction of slipped capital femoral epiphyses (SCFE). We undertook a retrospective study to document comparative outcomes of both treated groups of 25 SCFE patients.
METHODS: Between 2005 and 2013, 21 patients (26 hips) with SCFE underwent in situ pinning or pinning with anatomical reduction at a tertiary referral center. Medical records and radiographs were reviewed for slip characteristics. Magnetic resonance imaging (MRI) was performed to all patients at final visits. Mean follow-up was 139 months (range, 64 to 179).

RESULTS: There was no significant difference between in situ group and reduction group regarding range of motion (ROM), Visual Analog Scale (VAS), and Harris Hip Score (HHS) of hip (p>0.05). Mean outcome scores were; HHS 80.4, and VAS 2.9 respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Especially in the anatomic reduction group, a decrease in hip ROM was observed (not statistically significant) compared to the in situ group. MRI revealed atrophy of the peri-hip musculature in the reduction group. This present study may suggest that patients with SCFE whether anatomically reduced or in situ pinned may not contribute to clinical outcomes.

Keywords: Capital femoral epiphysis, slippage; slipped; SCFE.

In Situ ve Anatomik Redükte Edilmiş Femur Başı Epifiz Kayması Olan Kalçaların Orta Dönem Karşılaştırmalı Sonuçları

Engin Eceviz1, Aytaç Yahyaoğlu1, Hüseyin Bilgehan Çevik2, Güven Bulut3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Femur başı epifiz kayması (FBEK) tedavisinde in situ pinleme ve anatomik redüksiyon sonrası pinlemenin çoğu hastada iyi fonksiyonel sonuçlar verdiği önceki çalışmalarda göstermiştir. Bu çalışmada her iki tedavi yöntemi ile tedavi edilen 25 FBEK hastalarının sonuçlarını geriye dönük ve karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir hastanede 2005–2013 yılları arasında FBEK’li 21 hastaya (26 kalça) in situ pinleme veya anatomik redüksiyon uygulanana hastalar çalışmaya dahil edildi. Tıbbi kayıtlar ve radyografiler FBEK özellikleri açısından incelendi. Son poliklinik kontrollerinde tüm hastalara manyetik rezonans görüntülemeleri (MRG) yapıldı. Ortalama takip süresi 139 aydı (dağılım, 64–179).
BULGULAR: n situ pinleme ile anatomik redüksiyonla beraber pinleme grupları arasında eklem hareket açıklığı (EHA), Visual Analog Skalası (VAS) ve Harris Kalça Skoru (HKS) arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ortalama sonuçlar HHS için 80.4 ve VAS için 2.9 olarak bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle anatomik redüksiyon grubunda, in situ gruba göre kalça EHA’sında bir azalma gözlendi (istatistiksel olarak anlamlı değil). Manyetik rezonans görüntüleme anatomik redüksiyon grubunda kalça çevresi kaslarında atrofi olduğunu ortaya çıkardı. Bu çalışma, FBEK’li hastaların anatomik redüksiyon sonrası veya in situ pinleme ile tedavi edilmesinin, klinik sonuçlara bir etkisinin olmayabileceği öne sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Epifiz kayması, FBEK; femur başı; kayma.

Engin Eceviz, Aytaç Yahyaoğlu, Hüseyin Bilgehan Çevik, Güven Bulut. Mid-Term Comparative Outcomes of Both In Situ and Anatomically Reduced Hips of Slipped Capital Femoral Epiphysis. SCIE. 2020; 31(3): 256-260

Corresponding Author: Hüseyin Bilgehan Çevik, Türkiye
LookUs & Online Makale