ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can Surfactant Be Used in Treatment of Rhinitis Medicamentosa? An Experimental Animal Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 309-313 | DOI: 10.14744/scie.2020.66934

Can Surfactant Be Used in Treatment of Rhinitis Medicamentosa? An Experimental Animal Study

Melis Demirağ Evman1, Hakan Avcı1, Kayhan Başak2, Murat Sarı3
1Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Rhinitis medicamentosa (RM) is a nonallergic form of rhinitis, mostly associated with prolonged, excessive, and improper use of topical decongestants. The only effective treatment for this is nasal steroids. This study aimed to reverse the mucosal changes in RM by the use of surfactant. Different molecules were applied to each group to compare surfactant’s effectiveness.
METHODS: Thirty rats were divided into five groups. All groups were treated with topical oxymetazoline 0.05% for 30 days. Loss of cilia, congestion, edema, goblet cell growth, and increase in mucous glands, squamous metaplasia, and chronic inflammatory cell infiltration were set as the main parameters. Rats in group 5 were sacrificed; all proved the presence of mucosal changes in compliance with RM. All groups were continued to be treated with oxymetazoline even during the histopathological examination period of 15 days. Treatment modalities of each group for 15 days were as follows: saline wash (0.09% NaCl) in group 1, mometasone furoate monohydrate 50 μg 0.05% in group 2, surfactant wash solution 1 drop/100 cc in group 3, and intranasal surfactant solution with mometasone furoate monohydrate 0.05% in group 4. All rats were decapitated and sent for histopathological evaluation at the end of day 60.
RESULTS: A significant regression in the nasal mucosal congestion was found in groups treated with saline and mometasone furoate (p=0.005). No significant difference was found between groups when evaluating for regression of loss of cilia but unpredictably was seen in saline group by 83%. Surfactant/mometasone furoate combination therapy was found to be significantly ineffective for treatment of edema (p=0.013). No statistical difference was found between the groups in terms of chronic inflammatory cell infiltration (p=0.115). Squamous metaplasia was observed in all treatment groups, and there was no statistically significant difference between the groups (p=0.076).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surfactant or its combination with nasal steroid is not significantly effective in the treatment of RM.

Keywords: Surfactant or its combination with nasal steroid is not significantly effective in the treatment of RM.

Sürfaktanın Rinitis Medikamentoza Tedavisinde Etkin Rolü Var Mı? Deneysel Hayvan Çalışması

Melis Demirağ Evman1, Hakan Avcı1, Kayhan Başak2, Murat Sarı3
1SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Rinit medikamentoza (RM), çoğunlukla topikal dekonjestanların uzun süreli, aşırı ve yanlış kullanımı ile ilişkili, alerjik olmayan bir rinit şeklidir. Günümüzde bilinen tek etkin tedavi yöntemi nazal steroidlerdir. Çalışmamızda, RM’de ortaya çıkan mukozal değişikliklerin sürfaktan tatbiki ile geri dönüşümünü sağlamayı amaçladık. Ayrıca, sürfaktanın etkinliğini karşılaştırmak amacıyla farklı gruplara farklı moleküller de uygulandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz sıçan beş gruba ayrıldı. Tüm gruplar 30 gün boyunca %0.05 topikal oksimetazolin ile tedavi edildi. Silya kaybı, konjesyon, ödem, goblet hücre artışı ve mukus bezlerindeki artış, skuamöz metaplazi ve kronik enflamatuvar hücre infiltrasyonu ana parametreler olarak belirlendi. Beşinci gruptaki sıçanlar RM ile uyumlu mukozal değişikliklerin varlığını kanıtlamak amacıyla sakrifiye edildi. Histopatolojik inceleme döneminde (15 gün), kalan gruplara oksimetazolin uygulanmaya devam edildi. Tedavi yöntemleri Grup 1’de salin yıkaması (%0.09 NaCl), Grup 2’de mometazon furoat monohidrat 50 μg %0.05, Grup 3’te sürfaktan yıkama çözeltisi 1 damla/100 cc ve Grup 4’te mometazon furoat monohidrat ile intranazal sürfaktan birlikte 15 gün boyunca uygulandı. Altmışıncı günün sonunda tüm sıçanlar dekapite edilerek histopatolojik değerlendirme için patolojiye gönderildi.
BULGULAR: Salin ve mometazon furoat ile tedavi edilen gruplarda nazal mukozal konjesyonda anlamlı gerileme izlendi (p=0.005). Silya kaybı regresyonu değerlendirilmesinde, gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi; ancak beklenmedik şekilde salin grubunda %83 oranında gerileme görüldü. Ödemin tedavisi için sürfaktan/mometazon furoat kombinasyon tedavisinin anlamlı derecede etkisiz olduğu bulundu (p=0.013). Kronik enflamatuvar hücre infiltrasyonu açısından gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı (p=0.115). Tüm tedavi gruplarında rastlantısal olarak skuamöz metaplazi saptandı ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi (p=0.076).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sürfaktan veya sürfaktanın nazal steroid ile kombinasyonu, RM tedavisinde anlamlı etkinliğe sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Mometazon furoat, nazal mukoza; rinitis medikamentoza, sürfaktant.

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Kayhan Başak, Murat Sarı. Can Surfactant Be Used in Treatment of Rhinitis Medicamentosa? An Experimental Animal Study. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 309-313

Corresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale