ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination of Demographic Characteristics of Patients with Possible and Definite Diagnosis of COVID-19 Transported by 112 Emergency Health Services Ambulances [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-54871 | DOI: 10.14744/scie.2021.54871

Examination of Demographic Characteristics of Patients with Possible and Definite Diagnosis of COVID-19 Transported by 112 Emergency Health Services Ambulances

Avni Uygar Seyhan1, Eren Usul2
1Department Of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Sincan Dr. Nafiz Körez State Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Our aim in this study is to examine the demographic characteristics of possible and definitively diagnosed coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients transported by ambulances connected to 112 emergency healthcare services.

METHODS: This study was created retrospectively using data from patients diagnosed or suspected of COVID-19 who were transported by ambulance. All calls reaching the Ankara 112 emergency call center between March 11, 2020 and May 11, 2020 were examined, and all cases over the age of 18 transported by ambulance were included in the study.

RESULTS: As a result of the evaluation made by the medical team at the emergency call center, ambulances were assigned to 107,173 cases. 11,345 possible COVID-19 pre-diagnosed cases were transferred to hospitals. 856 (7.5%) of these patients were diagnosed with COVID-19 according to PCR results. 50.6% of the patients diagnosed with COVID-19 were women and the mean age was 50.6 ± 18.7 years. The triage codes of COVID-19 positive patients were evaluated as 57.1% yellow, 37.1% green and 5.7% red. 95.7% of COVID-19 positive patients were urban cases.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Covid-19-related infections spread rapidly around the world, causing a pandemic. The rapidly increasing case numbers and the high morbidity rate of the virus have caused widespread anxiety in the community. Descriptive data such as age and gender distributions, sociocultural status and symptoms of the cases will be useful in determining which populations the disease is more common and risk groups.

Keywords: coronavirus, COVID-19, emergency health services, epidemiology, pandemic

112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansları ile Taşınan COVID-19 Olası ve Kesin Tanılı Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi

Avni Uygar Seyhan1, Eren Usul2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Acil Tıp Kliniği, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız 112 acil sağlık hizmetlerine bağlı ambulanslar ile taşınan olası ve kesin tanılı koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hastalarının demografik özelliklerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif olarak COVID-19 tanısı veya şüphesi olup ambulans ile nakli sağlanmış hastaların verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 11 Mart 2020-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara 112 acil çağrı merkezine ulaşan tüm çağrılar incelenmiş olup 18 yaş üstü, ambulans ile taşınan tüm vakalar çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Acil çağrı merkezinde sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucu 107,173 vakaya ambulans görevlendirmesi yapılmıştı. 11,345 tane olası COVID-19 ön tanılı vakanın hastanelere transferi sağlanmıştır. Bu hastaların 856 (%7,5) tanesi PCR sonucuna göre COVID-19 kesin tanısı almıştır. COVID-19 tanısı alan hastaların %50,6’sı kadındı ve yaş ortalaması 50,6 ± 18,7 idi. COVID-19 pozitif hastaların triaj kodları %57,1 sarı, %37,1 yeşil ve %5,7 kırmızı olarak değerlendirilmiştir. COVID-19 pozitif hastaların %95,7 kentsel vakaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covıd-19’a bağlı enfeksiyonlar dünyaya hızla yayılarak pandemiye yol açmıştır. Hızla artan vaka sayılar ve virüsün yüksek morbidite oranı toplumda yaygın kaygı durumuna neden olmuştur. Vakaların yaş ve cinsiyet dağılımları, sosyokültürel durumları ve semptomları gibi tanımlayıcı veriler hastalığın hangi popülasyonlarda daha sık görüldüğü ve risk gruplarını belirlemede faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: koronavirüs, COVID-19, acil sağlık hizmetleri, epidemiyoloji, pandemiCorresponding Author: Avni Uygar Seyhan, Türkiye
LookUs & Online Makale