ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of surgical interventions in patients with diabetic foot ulcers and infections evaluated in the chronic wound council between 2016-2017: [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-47965 | DOI: 10.14744/scie.2020.47965

Evaluation of surgical interventions in patients with diabetic foot ulcers and infections evaluated in the chronic wound council between 2016-2017:

Zeki Taşdemir1, Oznur Ak2, Tuna Gümüş3, Selin Gamze Sümen3, Nazire Aladağ4, Gaye Filinte5
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital,Infectious Diseases service, Istanbul, Türkiye
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital,Hyperbaric and oxygen treatment center, Istanbul, Türkiye
4Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Internal Medicine service, Istanbul, Türkiye
5Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital,Plastic Surgery and Reconstruction Service, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Diabetes mellitus is a common health problem with increasing prevalence worldwide [1,2]. The incidence of diabetic foot ulcers and infections increases with the increasing prevalence of diabetes. One in four diabetic patients has a risk of developing diabetic foot ulcers during their lifetime. Diabetic foot ulcers lead to increased morbidity, decreased quality of life, long hospital stay and high rate of lower extremity amputation.
METHODS: In our hospital, 147 diabetic foot patients were evaluated retrospectively in the chronic wound council between 2016-2017. Wagner was used for wound classification and IDSA was used for infection classification.
RESULTS: When the cases were evaluated by Wagner classification, 1 patient was stage 1, 19 stage 2, 58 patients stage 3, 58 patients stage 4, 11 patients stage 5. Patients with stage 3 or more constituted 86.4% of the patients. Sixty-six patients (45%) underwent minor amputation, 18 (21%) under the knee and 2 (1%) above the knee. 44 patients were treated with debridement and wound care.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In diabetic patients, lower extremity ulcers and infections are the most common causes of hospitalization and non-traumatic amputations. In our study, the amputation rate was found to be 58.5% and was higher than similar studies. We think that these patients were referred to our center for late admission, high Wagner wound stages, presence of osteomyelitis, vascular problems and amputation decision.

Keywords: Amputation, Diabetic Foot, Lower Extremity

2016-2017 yılları arasında kronik yara konseyinde değerlendirilen diyabetik ayak ülser ve infeksiyonlu hastalarda ki cerrahi girişimlerin değerlendirilmesi:

Zeki Taşdemir1, Oznur Ak2, Tuna Gümüş3, Selin Gamze Sümen3, Nazire Aladağ4, Gaye Filinte5
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi,Istanbul, Türkiye
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Servisi,Istanbul, Türkiye
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Hiperbarik ve oksijen tedavi merkezi, Istanbul, Türkiye
4Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Servisi,Istanbul, Türkiye
5Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi ve Rekonstriksiyon Servisi,Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes mellitus tüm dünyada görülme sıklığı artan yaygın bir sağlık sorunudur[1,2]. Diyabetik ayak ülseri morbidite artışına, yaşam kalitesinde azalmaya, uzun hastane kalış sürelerine ve yüksek oranda alt ekstremite amputasyonuna yol açmaktadır [2,3]. Bizim bu çalışmada amacımız diyabetik ayak tanısı ile hastaneye başvuran hastaları değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2016-2017 yılları arasında kronik yara konseyinde 147 diyabetik ayak hastası Retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yara sınıflamasında Wagner, infeksiyon sınıflamasında IDSA kullanıldı.
BULGULAR: Olgular Wagner sınıflaması ile değerlendirildiğinde 1 hasta evre 1, 19 evre 2, 58 hasta evre 3, 58 hasta evre 4, 11 hasta evre 5 idi. Evre 3 ve üzeri olan hastalar olguların %86.4 ‘ünü oluşturmaktaydı. 66 hastaya (%45) minör, 18’ine (%21) diz altı, 2’sine (%1) diz üstü amputasyon uygulandı. 44 hasta debritman ve yara bakımı ile iyileşme sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik hastalarda alt ekstremite ülser ve infeksiyonları hastaneye yatış ve travmatik olmayan amputasyonların en sık sebeplerinden biridir. Çalışmamızda amputasyon oranı %58.5 bulunmuş ve benzer çalışmlara göre daha yüksektir. Bunun sebebi olarak da hastaların geç evrede başvurması, Wagner yara evrelerinin yüksek oluşu, osteomyelit varlığı, vasküler problemlerin olması ve amputasyon kararı için bu hastaların merkezimize yönlendirildiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alt Ekstremite, Amputasyon, Diyabetik ayakCorresponding Author: Zeki Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale