ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cardiac Implantable Electronic Device Infections: A Single Tertiary Care Center Experience [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 117-122 | DOI: 10.14744/scie.2020.44366

Cardiac Implantable Electronic Device Infections: A Single Tertiary Care Center Experience

Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The rate of cardiac implantable electronic device (CIED) infections has become prevalent in recent years, and they are related to severe complications, as well as a cost burden. In the present study, we assessed the results of our single tertiary care center experience.
METHODS: All patients who underwent CIEDs implantation between 2012 and 2018 with procedural and follow-up data available were included in this study.
RESULTS: Device infection was defined in six of 512 patients aged from 29 to 78 years old. The mean follow-up period was 2.8±1.7 years. They were new implants and system, removal which included a generator, and all transvenous leads were carried out for five cases. Removal of the generator and debridement of the pocket was performed in one case with isolated pocket erosion without local signs of infection and the wound was irrigated with antibiotic solution. A 2-week oral antibiotic therapy was administered to all patients following discharge. After reimplantation, there was no infection recurrence in three patients during 13±6.1 months follow-up period. Baseline characteristics, with the exception of implanted device types, were similar between infected and non-infected patients. Hematoma or pneumothorax was not observed in patients with device infection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prevalent risk factors for device infections were not relevant to our patients. Our device infection rates (1.17%) were slightly lower, and there was no serious complication due to the device infection itself or its management.

Keywords: Cardiac implantable electronic devices, infection; tertiary care center.

Kardiyak İmplante Edilebilir Cihaz Enfeksiyonu: Tek, Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Deneyimi

Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler
Kardiyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz enfeksiyonlarının görülme oranı yıllar geçtikçe artmakta ve bu durum ciddi komplikasyonlar ve maliyet artışı ile ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmada, bizim üçüncü basamak sağlık merkezi deneyim sonuçlarını değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012–2018 yılları arasında, prosedürel ve izlem verileri mevcut olan, tüm kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz implantasyonu uygulanan hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Beş yüz on iki hasta içerisinden, yaşları 29–78 yaş arası değişen altı hastada cihaz enfeksiyonu saptandı. Ortalama takip süresi 2.8±1.7 yıl idi. Hepsi yeni implant olgulardı ve beş olgu için tüm sistemin çıkarılması (jeneratör ve tüm transvenöz lead’ler dahil) işlemi yapıldı. Lokal enfeksiyon belirtileri olmayan izole cep erozyonu olan bir olguda, jeneratör çıkarılması ve debridman işlemleri yapıldı ve yara antibiyotik solüsyonu ile yıkandı. Tüm hastalara taburculuk sonrası iki haftalık oral antibiyotik tedavisi verildi. Üç hastada reimplantasyon sonrası, 13±6.1 ay takip döneminde enfeksiyon tekrarı oluşmadı. İmplante edilmiş cihaz tipleri hariç, enfekte olan ve enfekte olmayan hastalar arasında bazal özellikler açısından farklılık saptanmadı. Cihaz enfeksiyonu olan hastalarda hematom ve pnömotoraks görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cihaz enfeksiyonları için bilinen geleneksel risk faktörleri enfekte hastalarımızla ilişkili olarak saptanmadı. Cihaz enfeksiyon oranımız (%1.17) düşüktü ve hem cihaz enfeksiyonu hem de tedavisi nedeniyle ciddi bir komplikasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, kardiyak İmplante edilebilir elektronik cihazlar, üçüncü basamak sağlık merkezi.

Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler. Cardiac Implantable Electronic Device Infections: A Single Tertiary Care Center Experience. SCIE. 2020; 31(2): 117-122

Corresponding Author: Serdar Bozyel, Türkiye
LookUs & Online Makale