ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Specialization on Postoperative Complications in Thyroid Surgery [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 388-392 | DOI: 10.14744/scie.2020.42275

The Effect of Specialization on Postoperative Complications in Thyroid Surgery

Yasin Tosun, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Ozan Akıncı
Department of General Surgery, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The relationship between the surgeon’s experience/volume of performed operations and postoperative results of thyroid surgery is a pressing issue that has been widely discussed in recent publications. This study aimed to compare the complication rates in thyroidectomy operations performed before and after specialization and evaluate the effect of specialization on the outcomes of thyroid surgeries.
METHODS: The study included patients who had undergone thyroidectomy with or withoutneck dissection due to benign or malign thyroid diseases in a single tertiary reference hospital between April 2013 and March 2017. The patients were divided into two groups: those who were operated on before specialization (BS) and after specialization (AS). Age, gender, operation type, postoperative hypocalcemia, incidental parathyroidectomy, recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, and postoperative bleeding or hematoma were compared between the groups.
RESULTS: Of the thyroid patients, 776 were operated on (367 (47%) and 409 (53%) of the BS and AS groups, respectively). No significant difference was found between the two groups regarding the postoperative Ca2+ level, while the parathormone was significantly lower in the BS group (p=0.2 and p=0.02, respectively). In addition, postoperative transient hypocalcemia was significantly less common in the AS group (p<0.001). The incidental parathyroidectomy rate was significantly higher in the BS group (p<0.01). Postoperative transient hoarseness developed in 15 (4%) patients in the BS group and in 2 (0.5%) patients in the AS group. Twelve patients had unilateral vocal cord paralysis, all of whom were in the BS group (p<0.01). No significant difference exists between the groups regarding bleeding (p=0.5).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicated that specialization in thyroid surgery significantly reduced complications (e.g., hypocalcemia, incidental parathyroidectomy, and RLN injury).

Keywords: Postoperative complications, specialization; thyroidectomy.

Tiroid Cerrahisinde Branşlaşmanın Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Yasin Tosun, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Ozan Akıncı
İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahın tecrübe ve volümü ile tiroid cerrahisinin ameliyat sonrası sonuçları arasındaki ilişki son yıllarda literatürde yaygın olarak tartışılan güncel bir konudur. Bu çalışmamızda, kliniğimizde branşlaşma öncesi ve sonrası dönemlerde gerçekleştirilmiş olan tiroidektomi ameliyatlarının komplikasyon oranlarını karşılaştırmayı ve branşlaşmanın tiroid cerrahisi sonuçları üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Nisan 2013–Mart 2017 tarihleri arasında tek bir üçüncü basamak referans hastanede benign ve malign tiroid hastalıkları nedeniyle boyun diseksiyonu olan veya olmayan tiroidektomi yapılmış hastaları içermektedir. Hastalar kliniğimizde branşlaşma öncesi (BÖ grubu) ve branşlaşma sonrası (BS grubu) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, operasyon türü, ameliyat sonrası hipokalsemi, insidental paratiroidektomi, rekürren larengeal sinir yaralanması ve ameliyat sonrası kanama/hematom açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Branşlaşmaya gidilmeden önceki (BÖ) yıllarda 367 (%47), branşlaşma sonrası (BS) iki yılda 409 (%53) olmak üzere toplam 776 tiroid hastası ameliyat edildi. Gruplar arasında Ca2+ açısından anlamlı fark olmadığı, PTH seviyesinin ise Grup B֒de anlamlı ölçüde daha düşük olduğu gözlendi (sırasıyla, p=0.2 ve p=0.02). Grup BS’de anlamlı ölçüde daha az ameliyat sonrası geçici hipokalsemi geliştiği görüldü (p<0.001). İnsidental paratiroidektomi oranı BÖ grubunda anlamlı ölçüde daha yüksekti (p<0.01). Grup B֒de 15 (%4), Grup BS’de 2 (%0.5) hastada ameliyat sonrası geçici ses kısıklığı geliştiği görüldü. Çalışmamızda toplam 12 hastada tek taraflı vokal kord paralizisi geliştiği ve bu olguların tamamının Grup B֒de olduğu görüldü (p<0.01). Gruplar arasında kanama açısından istatistiksel anlamlı bir fark yoktu (p=0.5).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadan elde ettiğimiz veriler tiroid cerrahisinde branşlaşmanın hipokalsemi, insidental paratiroidektomi ve rekürren larengeal sinir yaralanması komplikasyonlarını anlamlı ölçüde azalttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası komplikasyonlar, branşlaşma; tiroidektomi.

Yasin Tosun, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Ozan Akıncı. The Effect of Specialization on Postoperative Complications in Thyroid Surgery. SCIE. 2020; 31(4): 388-392

Corresponding Author: Yasin Tosun, Türkiye
LookUs & Online Makale