ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 190-198 | DOI: 10.14744/scie.2017.33042

Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital

Nazan Karahan1, Reyhan Aydın1, Dürdane Yılmaz Güven1, Ali Ramazan Benli2, Nimet Billge Kalkan3
1Department of Head of Midwifery, Karabük University Faculty of Health Sciences, Karabük, Turkey
2Department of Family Medicine, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük, Turkey
3Department of Family Medicine, Republic of Turkey Health Care Family Health Center, Antakya, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate traditional beliefs and practices of women regarding care of the mother and the infant during pregnancy, in childbirth, and in the postpartum period.
METHODS: This was a descriptive, cross-sectional study conducted at a public hospital in Istanbul. The data collected consisted of socio-demographic and obstetric characteristics, and responses to questions about some traditional customs regarding pregnancy, delivery, and the postpartum period.
RESULTS: In our research, some non-harmful cultural practices were found, such as the belief that to have a clever and beautiful baby the mother should eat fruit; that to have a healthy and peaceful pregnancy, the mother should not look upon ugly things; the mother should indulge her food cravings; and to have an easy birth, the mother should walk and focus on prayers. On the other hand, we also found beliefs that could be harmful, such as wiping the mouth of a baby with a date before breastfeeding, and practices believed to be protective that could cause harm, such as putting a knife under the baby’s bed, fastening a safety pin to the baby’s clothes, and for the mother and child to remain at home for 40 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While non-harmful and beneficial practices related to maternal and infant health should be accepted and supported as a part of our cultural richness, practices that could be harmful should be prevented in pregnancy classes or with training upon hospital discharge.

Keywords: Folk medicine, perinatal period; traditional practices

Hastanede Doğum Yapan Kadınların Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Geleneksel Uygulamaları

Nazan Karahan1, Reyhan Aydın1, Dürdane Yılmaz Güven1, Ali Ramazan Benli2, Nimet Billge Kalkan3
1Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Karabük
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük
3TC Sağlık Bakanlığı Antakya 18 Nolu Sağlık Ocağı Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi, Antakya

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsanoğlunun yaşama koruma içgüdüsü, ilkel kavimlerden bu yana sağlıkla ilgili konularda çeşitli inanç ve uygulamaların doğmasına yol açmıştır. Bu çalışma kadınların gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne-bebek bakımına yönelik geleneksel inanç ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, İstanbul ilinde, bir kamu hastanesinde tanımlayıcı kesitsel tipte yapılmıştır. Veri toplama formu sosyo-demografik, obstetrik özellikler ile kadınların gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin geleneksel uygulamalarına ilişkin sorulardan oluşmuştur. Veriler toplanmaya başlanmadan önce, etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmamızda kadınların, bebek akıllı ve güzel olsun diye meyve yenmesi gerektiğine inanması, sağlıklı ve huzurlu bir gebelik geçirmek için çirkin şeylere bakmaması, canının çektiği her şeyin yedirilmesi, kolay doğum yapsın diye yürüyüş yaptırılması ve dua ederek odaklanması, sırtının sıvazlanması zararlı olmayan kültürel uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık, bebeğin ağzına emzirmeden önce hurma sürmek, kırk basmasından korumak için bebek yatağının altına bıçak koymak, kıyafetine çengelli iğne takmak ve 40 gün lohusa ve bebeğin evden çıkarılmaması, bebeğin tuzlanması zararlı uygulamalar olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelik, doğum ve doğum sonu kabul görmüş, anne ve bebek sağlığı üzerine zararı bulunmayan hatta faydası olabilecek uygulamaların, kültürel zenginliğimizin bir parçası olarak kabul edilip desteklenmesi, zararlı etkileri bulunan uygulamaların ise gerek gebelik okulları gerekse taburculuk sırasında yapılan eğitimlerle önlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel uygulamalar, halk hekimliği; perinatal dönem.

Nazan Karahan, Reyhan Aydın, Dürdane Yılmaz Güven, Ali Ramazan Benli, Nimet Billge Kalkan. Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital. SCIE. 2017; 28(3): 190-198

Corresponding Author: Nazan Karahan, Türkiye
LookUs & Online Makale