ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Vaccination Rate and Risk of Infection Among Chronic Inflammatory Disease Patients Receiving Biologic Agents [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 19-24 | DOI: 10.14744/scie.2020.24482

Evaluation of Vaccination Rate and Risk of Infection Among Chronic Inflammatory Disease Patients Receiving Biologic Agents

Gülay Okay1, Elmas Biberci Keskin2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Biologic agents can provide effective control of disease activity in patients with chronic inflammatory disease (CID), however, they are associated with an increased risk of serious infection. The aim of this study was to investigate the risk and distribution of serious infection, the rate of vaccination, and the screening tests recommended in patients treated with biologic agents.
METHODS: Patients with CID who were given biologic agent therapy were retrospectively evaluated. Hepatitis and tuberculosis (TB) screening tests, the vaccinations administered, risk factors for and the rate of serious infection were reviewed.
RESULTS: Of the 320 patients included in the study, 58% were male and the mean age was 44.5 years (±12.2 years). The biologic agent used was infliximab in 108 patients (33.8%), adalimumab in 115 (35.9%), etanercept in 61 (19.1%), ustekinumab in 19 (5.9%), certolizumab in 9 (2.8%), golimumab in 5 (1.6%), and secukinumab in 3 (0.9%). The hepatitis B, pneumococcal, influenza, and hepatitis A vaccination rate in patients with CID was 82.9%, 12.5%, 11.6%, and 4%, respectively. The tuberculin skin test was preferred for 33.4% of the patients for TB screening, while the QuantiFERON-TB Gold test (Qiagen NV, Hilden, Germany) was used in 79%. A total of 25 (7.8%) cases of serious infection occurred, and the most common sites were the respiratory tract (28%) and the urinary tract (28%). Binary logistic regression analysis showed that the risk of infection was significantly higher in patients who had chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and those who used azathioprine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common sites of infection were the respiratory tract and the urinary tract, and the risk of infection was significantly higher in patients who had COPD and those who used azathioprine. The rate of vaccination was lower than has been recommended. Awareness of hepatitis B and TB reactivation risk in patients treated with biologic agents was greater than awareness of the risk of other infections.

Keywords: Biologic therapy, infection; tumor necrosis factor; vaccination.

Biyolojik Ajan Kullanan Kronik Enflamatuar Hastalılığı Olan Hastalarda Aşılama Oranlarının ve Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi

Gülay Okay1, Elmas Biberci Keskin2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Biyolojik ajanlar, kronik enflamatuvar hastalığı (KEH) olan hastalarda hastalık aktivitesinin etkili kontrolünü sağlar. Bununla birlikte, ciddi enfeksiyon riski artışı ile ilişkilidirler. Bu çalışmanın amacı, biyolojik ajan kullanan hastalarda ciddi enfeksiyonların dağılımı ve riskini, bu hastalardaki önerilen tarama testleri ve aşılama oranlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biyolojik ajan alan KEH’li hastaları geriye dönük olarak değerlendirdik; hepatit ve tüberküloz (TB) tarama testlerini ve önerilen aşıları, ciddi enfeksiyon oranlarını ve risk faktörlerini gözden geçirdik.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 320 hastanın %58’i erkek ve ortalama yaş 44.5 (±12.2) idi. Hastaların kullandığı biyolojik ajanların dağılımı; Infliksimab 108 (%33.8), Adalimumab 115 (%35.9), Etanercept 61 (%19.1), Ustekinumab 19 (%5.9), Sertolizumab 9 (%2.8), Golimumab 5 (%1.6) ve Sekukinumab 3 (%0.9). KEH’li hastalarda hepatit B, pnömokok, influenza ve hepatit A aşılama oranları sırasıyla %82.9, %12.5, %11.6 ve %4 bulundu. TB tarama testi olarak hastaların %33.4’ünde tüberküloz cilt testi, %79’unda QuantiFERON-TB Gold testi tercih edildi. Toplam 25 (%7.8) ciddi enfeksiyon olgusu meydana geldi ve en sık görülen enfeksiyon bölgesi solunum yolu (%28) ve idrar yolu (%28) olarak bulundu. İkili lojistik regresyon analizi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan ve azatiyoprin kullanan hastalarda enfeksiyon riskinin anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: En sık görülen enfeksiyon bölgeleri solunum yolu ve idrar yolu idi ve KOAH olan ve azatiyoprin kullanan hastalarda enfeksiyon riski anlamlı derecede yüksekti. KEH hastaları için aşılama oranları önerilenden düşüktü. Biyolojik ajan kullanan hastalarda hepatit B ve TB reaktivasyon riski farkındalığı, diğer enfeksiyonlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, biyolojik tedavi; enfeksiyon; tümör nekroz faktörü.

Gülay Okay, Elmas Biberci Keskin. Evaluation of Vaccination Rate and Risk of Infection Among Chronic Inflammatory Disease Patients Receiving Biologic Agents. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 19-24

Corresponding Author: Gülay Okay, Türkiye
LookUs & Online Makale