ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Impact of Graves’ Ophthalmopathy On Anterior and Posterior Ocular Structures: Ocular Imaging Based Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 75-79 | DOI: 10.14744/scie.2021.21043

The Impact of Graves’ Ophthalmopathy On Anterior and Posterior Ocular Structures: Ocular Imaging Based Study

Hatice Selen Sönmez Kanar1, Murat Oklar1, Aysegul PENBE1, Aysu arsan1, Engin Ersin Şimşek2
1Health Science University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital Department of Ophthalmology
2Health Science University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital Department of Family Medicine

INTRODUCTION: The aim of our study was to evaluate the anterior and posterior ocular parameters in patients with Graves’ ophthalmopathy (GO) compared to control.
METHODS: Sixty-eight patients with GO and 40 healthy controls were included in the study. The patients with GO were divided into two groups according to their clinical activity score (CAS). Patients with ≥3/7 CAS points were entitled as active GO and CAS points less than 3/7 were entitled as inactive GO. Spherical refractive error (SRE), astigmatic refractive error (ARE), central corneal thickness, intraocular pressure, and axial length (AL) were recorded. The subfoveal choroidal thickness (SFCT) and global and sectorial peripapillary retinal nerve fiber layer thickness (pRNFLT) were measured by spectral domain- optical coherence tomography.
RESULTS: The patients with active GO had significantly higher myopic SRE and ARE compared to patients with inactive GO and healthy controls (p=0.040 and 0.030, respectively). The mean AL was statistically significant taller in both GO groups than control (p=0.048) but there were no significant differences in AL between the patients with active GO and inactive GO. Patients with active GO and inactive GO had significantly higher SFCT than controls (p≤0.001). Furthermore, patients with active GO had significantly thinner global pRNFLT, superior pRNFLT, inferior pRNFLT, and temporal pRNFLT than patients with inactive GO and active GO. The patients with inactive GO had only thinner inferior pRNFLT compared to healthy controls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients with GO had significant alterations in refractive status, SFCT, and pRNFLT, especially patients with active GO. These parameters might be potential adjuncts in the evaluation of GO patients and preventing ocular serious complications.

Keywords: Graves’ ophthalmopathy, retinal nerve fiber layer; spectral domain optic coherence tomography; subfoveal choroidal thickness.

Graves’ Oftalmopatisinin Oküler Ön ve Arka Segment Yapılarına Etkileri: Oküler Görüntüleme Temelli Çalışma

Hatice Selen Sönmez Kanar1, Murat Oklar1, Aysegul PENBE1, Aysu arsan1, Engin Ersin Şimşek2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı Graves oftalmopatili (GO) hastalarda ön ve arka segment oküler parametreleri değerlendirmek ve sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 68 GO hastası ve 40 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. GO hastaları klinik aktivite skorlarına (KAD) göre iki gruba ayrıldı. KAD puanı ≥3/7 olan hastalar aktif GO, 3/7’den az KAD puanları inaktif GO olarak adlandırıldı. Sferik kırılma kusuru (SKK), astigmatik kırılma kusuru (AKK), merkezi kornea kalınlığı, göz içi basıncı ve aksiyel uzunluk (AU) kaydedildi. Subfoveal koroidal kalınlık (SFKT) ve global ve sektörel peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı (pRSLTK) spektral alan-optik koherens tomografi ile ölçüldü.
BULGULAR: Aktif GO hastaları, inaktif GO hastaları ve sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek miyopik SKK ve AKK’ye sahipti (sırasıyla, p=0.040 ve 0.030). Ortalama AU değeri her iki GO grubunda kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzundu (p=0.048) ancak aktif GO ve inaktif GO olan hastalar arasında AU açısından anlamlı fark yoktu. Aktif GO ve inaktif GO olan hastalar, kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksek SFKK’ye sahipti (p=<0.001). Ayrıca, aktif GO’lu hastalar, inaktif GO ve aktif GO hastalarına göre önemli ölçüde daha ince global pRSLTK, superio pRSLTK, inferior pRSLTK ve temporal pRSLTK’ye sahipti. İnaktif GO hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla sadece daha ince inferiyor pRSLTK vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GO hastalarında, özellikle aktif GO olan hastalarda refraktif durumda, SFKK ve pRSLKT’de önemli değişiklikler saptandı. Bu parametreler GO hastalarının değerlendirilmesinde ve ciddi oküler komplikasyonların önlenmesinde potansiyel yardımcılar olabilir.

Anahtar Kelimeler: Graves’ oftalmopati, retinal sinir lifi kalınlığı; spectral alan optic koherans tomografi; subfoveal koroidal kalınlık.

Hatice Selen Sönmez Kanar, Murat Oklar, Aysegul PENBE, Aysu arsan, Engin Ersin Şimşek. The Impact of Graves’ Ophthalmopathy On Anterior and Posterior Ocular Structures: Ocular Imaging Based Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 75-79

Corresponding Author: Hatice Selen Sönmez Kanar, Türkiye
LookUs & Online Makale