ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between the Mean Platelet Volume and the Development of Spontaneous Ascites Fluid Infection in Patients with Decompensated Cirrhosis [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 219-225 | DOI: 10.14744/scie.2020.09226

The Relationship Between the Mean Platelet Volume and the Development of Spontaneous Ascites Fluid Infection in Patients with Decompensated Cirrhosis

Ebru Sinem Bilgin1, Banu Boyuk2, Osman Maviş2, Rahime Özgür2
1Department of Internal Medicine, Hopa Goverment Hospital, Artvin, Turkey
2Department of Internal Medicine, Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Spontaneous ascitic fluid infection (SAI) is one of the frequent and important complication of decompensated cirrhosis with high mortality. Mean platelet volume (MPV) is a parameter that shows the activity, stimulation and production of platelets. Changes in MPV are important indicators of platelet production, and are also an indicator of the severity of many diseases, such as sepsis, thrombosis, or even respiratory distress syndrome. In our study, we aimed to analyze the relationship between spontaneous ascites infection and mean platelet volume.

METHODS: 98 cirrhosis patients (42 females, 56 males) with various etiologies were participated to the study. The patients were divided into two groups as SAI positive group including patients with ascitic culture positive and/or ascites polymorphonuclear leukocyte count (PMNL) >250 mm3 and SAI negative group including patients with no bacterial reproduction in their ascites fluid culture and ascites PMNL count <250 mm3.

RESULTS: There were 52 patients as 19 females and 33 males, in SAI positive group and 46 patients as 23 females and 23 males, in SAI negative group. In spontaneous ascites infection- positive group, spontaneous ascites infection mean platelet volume (p<0.001) and leukocyte count (WBC) (p<0.001) were detected to be significantly different statistically compared to the negative group. There was no statistically significant difference between the mean platelet volume (p=0.795) and platelet distribution percentage (p=0.775) in SAI positive patients (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Mean platelet volume in patients with spontaneous ascites infection who have developed, decompensated cirrhosis significantly increases. It is possible to use this test which is cheap, non-invasive and fast in the early diagnosis and treatment to follow-up of spontaneous ascites infection.

Keywords: Cirrhosis, mean platelet volume; spontaneous ascites infection.

Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Assit İnfeksiyonu Gelişiminin Ortalama Trombosit Hacmi ile İlişkisi

Ebru Sinem Bilgin1, Banu Boyuk2, Osman Maviş2, Rahime Özgür2
1Hopa Devlet Hastanesi, iç hastalıkları kliniği, Artvin
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Spontan assit enfeksiyonu (SAİ) dekompanse karaciğer sirozunun sık, önemli ve yüksek mortaliteye sahip komplikasyonlarından biridir. Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombositlerin aktivitesini, uyarılmasını ve üretkenliğini gösteren bir parametredir. OTH’deki değişiklikler trombosit üretiminin önemli bir belirteci olup sepsis, tromboz hatta solunum sıkıntısı sendromu gibi birçok hastalığın şiddetindeki değişikliklerin de bir göstergesidir. Ortalama trombosit hacmi birçok hastalıkta basit, ucuz, hızlı ve güvenilir bir enflamatuvar gösterge olarak çalışılmıştır. Biz çalışmamızda spontan asit enfeksiyonu ile ortalama trombosit hacminin ilişkisini analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya değişik etyolojilerdeki sirozu olan 98 hasta (42’si kadın, 56’sı erkek) alındı. Hastalar assit mayi kültürü pozitif ve/veya assit polimorfonükleer lökosit sayısı (PMNL) >250 mm3 olan hastalar SAİ+ grup olarak, assit mayi kültüründe üreme olmayan ve assit PMNL sayısı <250 mm3 olan hastalar SAİ- grup olarak iki ana gruba ayrıldı.

BULGULAR: SAİ+ grupta 19’u kadın 33’ü erkek 52 hasta, SAİ- grupta 23’ü kadın 23’ü erkek 46 hasta mevcuttu. Spontan assit enfeksiyonu pozitif olan grupta spontan assit enfeksiyonu negatif gruba göre ortalama trombosit hacmi (p<0.001), lökosit sayısı (WBC) (p<0.001) düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. SAİ pozitif olanlarda SAİ tipine göre ortalama trombosit hacmi (p=0.795) ve trombosit dağılım yüzdesi (p=0.751) düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi. (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Spontan assit enfeksiyonu gelişmiş olan dekompanse karaciğer sirozlu hastalarda ortalama trombosit hacmi anlamlı olarak yükselmektedir. Spontan assit enfeksiyonunun erken tanı ve tedavi takibinde ucuz, invaziv olmayan ve hızlı bir şekilde kullanımı mümkün olan bu testin kullanımı mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer sirozu, ortalama trombosit hacmi; spontan assit enfeksiyonu.

Ebru Sinem Bilgin, Banu Boyuk, Osman Maviş, Rahime Özgür. The Relationship Between the Mean Platelet Volume and the Development of Spontaneous Ascites Fluid Infection in Patients with Decompensated Cirrhosis. SCIE. 2020; 31(3): 219-225

Corresponding Author: Banu Boyuk, Türkiye
LookUs & Online Makale