ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Postmastectomy Pain Syndrome: A Retrospective Cohort Study About the Relationship of Histopathological Type and Comorbidities [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 64-68 | DOI: 10.14744/scie.2020.04900

Postmastectomy Pain Syndrome: A Retrospective Cohort Study About the Relationship of Histopathological Type and Comorbidities

Aslınur Sagün1, Şebnem Rumeli Atıcı1, Guldane Karabakan2, Ahmet Dağ3, Mustafa Azizoğlu1
1Department of Anestesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Algology Clinics, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Turkey
3Department of General Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: Although many risk factors that cause postmastectomy pain syndrome (PMPS) have been searched, in literature, no study was found on the pathological type and the presence of additional diseases. Its aimed to evaluate the frequency of PMPS and probability of being a risk factor of pathological type and the presence of additional diseases in whom underwent mastectomy for breast cancer.
METHODS: The data of 392 patients who underwent mastectomy for breast cancer between the years 2008 and 2016 were analyzed retrospectively. Demographic data, surgery type, radiotherapy, chemotherapy, presence of additional diseases, the pathologic diagnosis of the tumor, axillary dissection, number of total and metastatic lymph nodes, application status of the patients to Algology Clinic, VAS, Gabapentin, and/or Pregabalin usage were investigated. Gabapentin and/or Pregabalin usage was accepted as the presence of PMPS.
RESULTS: In our study, PMPS incidence was 24.4%. Statistically significant difference was detected between older age (>50; 72.6%) and hypertension (33.3%) with PMPS. The type of surgery, axillary dissection, number of total and metastatic lymph nodes, radiotherapy, chemotherapy, and the pathological diagnosis of tumor were not determined as risk factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our determination of hypertension as a risk factor for PMPS with advanced age suggests that there is a need for prospective studies that address advanced age and hypertension. In addition, due to the retrospective study feature, an equal number of subgroups could not be made for all pathological types. Therefore, we think that this relationship can be revealed more clearly with prospective studies in which every pathological diagnosis is grouped equally.

Keywords: Aged, breast cancer; hypertension; neuropathic pain.

Postmastektomi Ağrı Sendromu: Histopatolojik Tip ve Komorbidite ile İlişkisi Hakkında Geriye Dönük Bir Kohort Çalışma

Aslınur Sagün1, Şebnem Rumeli Atıcı1, Guldane Karabakan2, Ahmet Dağ3, Mustafa Azizoğlu1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Algoloji Kliniği, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde, postmastektomi ağrı sendromuna (PMPS) yol açan birçok faktör araştırılsa da, tümörün patolojik tipi ve ek hastalık varlığı ile ilişkisi hakkında bir çalışma bulunmamaktadır. Amacımız, meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanmış hastalarda, PMPS sıklığını ve patolojik tip ve ek hastalık varlığının risk faktörü olma olasılığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Meme kanseri nedeniyle 2008–2016 yılları arasında mastektomi uygulanmış 392 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik verileri, cerrahi tipi, radyoterapi, kemoterapi, ek hastalık varlığı, tümörün patolojik tipi, aksiller diseksiyon, toplam ve metastatik lenf nodu sayısı, hastaların algoloji kliniğine başvuru durumu, Vizüel Analog Skala değeri, gabapentin ve/veya pregabalin kullanımı araştırıldı. Gabapentin ve/veya pregabalin kullanımı, PMPS varlığı açısından anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda, PMPS insidansı %24.4 idi. İleri yaş (>50; %72.6) ve hipertansiyon (%33.3) ile PMPS araında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Cerrahi tipi, aksiller diseksiyon, total ve metastatik lenf nodu sayısı, radyoterapi, kemoterapi ve tümörün patolojik tanısı risk faktörü olarak değerlendirilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertansiyonun ileri yaş ile birlikte risk faktörü olması, bu konularla ilgili ileriye yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, geriye dönük çalışma olması nedeniyle, tüm patolojik tipler için eşit subgrup sayıları düzenlenememiştir. Sonuç olarak, her patolojik tanının eşit olarak gruplandırılığı ileriye yönelik çalışmalarla bu ilişkinin daha net ortaya çıkarılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ileri yaş; meme kanseri; nöropatik ağrı.

Aslınur Sagün, Şebnem Rumeli Atıcı, Guldane Karabakan, Ahmet Dağ, Mustafa Azizoğlu. Postmastectomy Pain Syndrome: A Retrospective Cohort Study About the Relationship of Histopathological Type and Comorbidities. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 64-68

Corresponding Author: Aslınur Sagün, Türkiye
LookUs & Online Makale