ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Tertiary Center Experiences in the Follow-Up and Treatment of Endometriosis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-83435 | DOI: 10.14744/scie.2021.83435

Tertiary Center Experiences in the Follow-Up and Treatment of Endometriosis

Pınar Yalçn Bahat1, Nura Fitnat Topbas Selcuki2, Zelal Aydın1, Aysegul Bestel1, İsmail Özdemir1
1Health Sciences University, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, İstanbul/turkey
2University Of Health Sciences, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul//turkey

INTRODUCTION: Endometriosis is a chronic disease that affects 10% of women within the reproductive ages. Due to the unclear pathophysiology, a curative treatment option is not available. Therefore, clinical experience and increasing knowledge in the disease carries great importance. The purpose of this study was to investigate the demographic characteristics, symptoms, medical intake, analgesic need, and treatment methods of endometriosis patients in a tertiary gynecological clinic to evaluate long-term clinical strategies.
METHODS: This retrospective descriptive case study was conducted at a tertiary gynecological clinic. A database search between November 2012 and July 2020 was performed and a total of 1098 patients were included in the study. Age, gravidity, parity, surgical history, demographic characteristics of patients were recorded. Medical files were searched for diagnostic methods, medical and surgical treatment strategies, hospitalization duration and need for analgesic medication.
RESULTS: 873 patients had stage 3 disease whereas only 6 patients were diagnosed with stage 4 disease. 47% of the patients received a diagnosis with ultrasound and 53% were diagnosed surgically. When patients were evaluated based on surgical techniques, 144 patients received laparoscopic surgery and 235 received laparotomy. Mean hospitalization duration following laparoscopy was calculated to be 2.68 ± 1.02 whereas the mean duration following laparotomy was 3.45 ± 1.69. Investigation of records in terms of medical treatment strategies yielded that 110 patients received combined oral contraceptives (COC), 36 received progesterones and 525 received dienogest.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although a large quest for curative treatment of endometriosis has been going on for a while, the treatment options have not changed drastically over the years. As the surgeons became more experience laparoscopic surgery has taken the place of laparotomy in endometriosis surgery. In addition, progestins have gained more importance as medical treatment options. However, regardless of treatment strategies endometriosis patients still need a long duration of treatments and follow-up.

Keywords: endometriosis, hormonal therapy, endometriosis surgery, combined oral contraceptive, progestin

Endometriozis Takip ve Tedavisinde Üçüncül Merkez Deneyimleri

Pınar Yalçn Bahat1, Nura Fitnat Topbas Selcuki2, Zelal Aydın1, Aysegul Bestel1, İsmail Özdemir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometriozis, üreme çağındaki kadınların% 10'unu etkileyen kronik bir hastalıktır. Belirsiz patofizyoloji nedeniyle, küratif bir tedavi seçeneği mevcut değildir. Bu nedenle hastalıkla ilgili klinik deneyim ve artan bilgi birikimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, uzun dönem klinik stratejileri değerlendirmek için üçüncü basamak bir jinekoloji kliniğinde endometriozis hastalarının demografik özelliklerini, semptomlarını, tıbbi alımını, analjezik ihtiyacını ve tedavi yöntemlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif tanımlayıcı vaka çalışması, üçüncü basamak bir jinekoloji kliniğinde gerçekleştirildi. Kasım 2012 ile Temmuz 2020 arasında bir veri tabanı araştırması yapılmış ve toplam 1098 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, gravite, parite, ameliyat öyküsü, demografik özellikleri kaydedildi. Tanı yöntemleri, medikal ve cerrahi tedavi stratejileri, hastanede kalış süresi ve analjezik ilaç ihtiyacı için medikal dosyalar tarandı.
BULGULAR: 873 hasta evre 3 hastalığa sahipken, sadece 6 hastaya evre 4 hastalık teşhisi konmuştur. Hastaların% 47'si ultrason ile,% 53'ü cerrahi olarak teşhis edildi. Hastalar cerrahi tekniklere göre değerlendirildiğinde 144 hastaya laparoskopik, 235 hastaya laparotomi yapıldı. Laparoskopi sonrası ortalama hastanede kalış süresi 2,68 ± 1,02, laparotomi sonrası ortalama süre 3,45 ± 1,69 olarak hesaplandı. Tıbbi tedavi stratejileri açısından kayıtların incelenmesi, 110 hastanın kombine oral kontraseptif (KOK), 36'sının progesteron ve 525'in dienogest aldığını ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometriozisin iyileştirici tedavisi için büyük bir arayış bir süredir devam etse de, tedavi seçenekleri yıllar içinde büyük ölçüde değişmedi. Cerrahların tecrübesi arttıkça, endometriozis cerrahisinde laparotominin yerini laparoskopik cerrahi almıştır. Ayrıca tıbbi tedavi seçenekleri olarak progestinler daha fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte, tedavi stratejilerine bakılmaksızın, endometriozis hastalarının hala uzun süreli tedavilere ve takiplere ihtiyacı vardır.

Anahtar Kelimeler: endometriozis, hormon tedavisi, endometriozis cerrahisi, kombine oral kontraseptif, progestinCorresponding Author: Pınar Yalçn Bahat, Türkiye
LookUs & Online Makale