ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Determination of Cardiovascular Risk Factors Which Accompany Non-Functional Adrenal Incidentalomas [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 226-231 | DOI: 10.14744/scie.2020.50455

Determination of Cardiovascular Risk Factors Which Accompany Non-Functional Adrenal Incidentalomas

Tuba Olcay Vardal1, Gülay Şi&775;mşek Bağır2, Melek Eda Ertorer2
1Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Endocrinology, Başkent University, Adana Dr. Turgut Noyan Research and Application Center, Adana, Turkey

Objective: The frequency of detecting adrenal masses is increasing day by day. The basic approach is to evaluate whether these masses are hormonally active or not and to evaluate if they have malignant potential. There are doubts that most of these masses, which are known to be nonfunctional, produce some active metabolites. In this study, we aimed to investigate the cardiovascular risk factors of nonfunctional adrenal incidentalomas.

Methods: 305 patients who were admitted to the Endocrinology and Metabolic Diseases Polyclinics with an incidentally detected adrenal mass between January 2006 and 2011 were included. Demographic characteristics, co-morbidities, drugs, and laboratory parameters were analyzed retrospectively. It was divided into two groups. Our group with nonfunctional adrenal adenoma, were compared with a community-based study; Turkey Diabetes, Hypertension, Obesity and Endocrinology Diseases Prevalence Study-2 (TURDEP-2).

Results: Adrenal masses were divided into two groups as functional and non-functional. The patients in the first group were younger (46.2±12.1 years, p=0.0001), had larger masses with malignant appearance. The patients in the second group were compared with TURDEP-2. When the patients with non-functional adrenal adenoma compared with the general community, hypertension and obesity were observed more frequently in our patient group; 66.2%-31.3% and 61.8%-36%, respectively.

Conclusion: It is controversial whether non-functional adrenal incidentalomas increase cardiovascular risk or not. Subclinical Cushing Syndrome is the most common hormonal disorder. The insidious cortisol autonomy is thought to be responsible for this. In our study, cases with nonfunctional adrenal mass were found to be more obese and hypertensive compared to the general population.

Keywords: Adrenal incidentaloma, cardiovascular risk; subclinical cushing syndrome.

Non fonksiyonel Adrenal İnsidentalomalara Eşlik Eden Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Tuba Olcay Vardal1, Gülay Şi&775;mşek Bağır2, Melek Eda Ertorer2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Endokrinoloji Kliniği, Adana

Amaç: Adrenal kitlelerin saptanma sıklığı her geçen gün artmakta ve bu kitlelerin hormonal olarak aktif olup olmadığı veya malignite potansiyeli taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi temel yaklaşımdır. Büyük çoğunluğunun nonfonksiyonel olduğu bilinen bu kitlelerin bazı aktif metabolitler ürettiğine dair kuşkular mevcuttur. Bizde bu çalışmada nonfonksiyonel adrenal insidentalomaların kardiyovasküler risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniklerinde, Ocak 2006-2011 tarihleri arasında, tesadüfen saptanan adrenal kitle ile başvuran, 305 hasta alındı. Demografik özellikler, eşlik eden hastalıklar, ilaçlar, laboratuvar parametreleri geriye dönük olarak analiz edildi. İki gruba ayrıldı. Nonfonksiyonel adrenal adenom olan grubumuz toplum bazlı bir çalışma olan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-2 (TURDEP-2) ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Adrenal kitleler fonksiyonel ve non fonksiyonel olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalar daha genç (46.2±12.1 yıl, p=0.0001), kitleleri daha büyük ve malign görünümdeydi. İkinci gruptaki hastalar TURDEP-2 ile karşılaştırıldı. Non fonksiyonel adrenal adenomu olan hastalar genel toplum ortamasıyla karşılaştırıldığında, hipertansiyon ve obezite bizim hasta grubumuzda daha sık izlendi; sırasıyla %66.2-%31.3 ve %61.8-%36.

Sonuç: Non fonksiyonel adrenal insidentalomaların kardiyovasküler riski artırıp artırmadığı tartışmalıdır. Subklinik Cushing sendromu en sık görülen hormonal bozuklukdur. Sinsi kortizol otonomisinin bundan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda da nonfonksiyonel adrenal kitle saptanan olgular genel topluma göre daha obez ve hipertansif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adrenal insidentaloma, kardiyovasküler risk; subklinik Cushing sendromu.

Tuba Olcay Vardal, Gülay Şi&775;mşek Bağır, Melek Eda Ertorer. Determination of Cardiovascular Risk Factors Which Accompany Non-Functional Adrenal Incidentalomas. SCIE. 2020; 31(3): 226-231

Corresponding Author: Tuba Olcay Vardal, Türkiye
LookUs & Online Makale