ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Can Development of Diabetic Foot be Predicted Using Aortic, Iliac and Femoral Bifurcation Angles? A Computed Tomography Angiography Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 345-349 | DOI: 10.14744/scie.2020.39306

Can Development of Diabetic Foot be Predicted Using Aortic, Iliac and Femoral Bifurcation Angles? A Computed Tomography Angiography Study

Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan
Department of Radiology, Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine whether aortic, iliac, and femoral artery bifurcation angles were different in diabetic patients with and without diabetic foot, and whether angle differences assessed based on computed tomography angiography (CTA) imaging could predict the development of diabetic foot.
METHODS: A total of 111 patients with diabetes mellitus (DM) were included in the study: 61 with diabetic foot and 50 without diabetic foot. The aortic, right and left iliac, and right and left femoral bifurcation angles were measured using CTA images and evaluated retrospectively with the Sectra PACS system (Sectra Medical Systems GmbH, Koln, Germany).
RESULTS: When the values of the control and diabetic foot groups were compared, there was no statistically significant difference between the aortic bifurcation angle (p=0.438), right (p=0.223) and left (p=0.459) iliac bifurcation angles, or the right (p=0.080) and left (p=0.064) femur bifurcation angles.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results revealed no significant difference in the bifurcation angles of the aorta and lower extremity arteries in diabetic patients with and without diabetic foot, and suggested that the changes in vascular geometry caused by DM may not be a major factor in the development of diabetic foot.

Keywords: Aorta, computed tomography angiography; diabetic foot; femoral artery; iliac artery.

Aort, İliak ve Femur Bifurkasyon Açıları İle Diyabetik Hastalarda Diyabetik Ayak Gelişimi Öngörülebilir mi? Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Çalışması

Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı aort, iliak ve femoral arter açılarının diabetik ayaklı ve diabetik ayağı olmayan diabetik hastalarda farklı olup olmadığını ve bu açı farklılıkları ile diabetik ayak gelişiminin öngörülüp görülemeyeceğini bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) kılavuzluğunda belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 61 diabetik ayaklı, 50 diabetik ayağı olmayan toplam 111 diabetes mellitus (DM) hastası dahil edildi. Bu hastaların çekilmiş BTA’larında ölçülen aort, sağ ve sol iliak ve sağ ve sol femoral bifurkasyon açıları ayrı ayrı olarak PACS sistemi üzerinden geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol grubu ile olgu grupları arasındaki değerler karşılaştırıldığında, aort bifurkasyon açısı (p=0.438); sağ (p=0.223) ve sol (p=0.459) iliak bifurkasyon açıları; sağ (p=0.080) ve sol (p=0.064) femur bifurkasyon açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız Aort ve alt ekstremite bifurkasyon açıları diabetik ayağı olan ve olmayan diabetik hastalarda farklılık olmadığını göstermiş olup diabetik ayak gelişiminde DM’nin (DM) neden olduğu vasküler geometrideki bozulmanın majör bir etken olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Aorta, bilgisayarlı tomografi anjiografi; diabetik ayak; femoral arter; iliak arter.

Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan. Can Development of Diabetic Foot be Predicted Using Aortic, Iliac and Femoral Bifurcation Angles? A Computed Tomography Angiography Study. South Clin Ist Euras. 2020; 31(4): 345-349

Corresponding Author: Ömer Özçağlayan, Türkiye
LookUs & Online Makale