ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Dose Dependent Effects of Lithium Carbonate on Rat Thyroid Hormones, Parathormon and Calcium Levels with Thyroid Tissue [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 192-198 | DOI: 10.14744/scie.2020.37929

Dose Dependent Effects of Lithium Carbonate on Rat Thyroid Hormones, Parathormon and Calcium Levels with Thyroid Tissue

Atilla Topçu
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Objective: The aim of this research was to investigate the effects of subacute use of lithium carbonate (Li2CO3), on serum T3, T4, thyroid stimulating hormone (TSH), parathyroid hormone (PTH) and calcium (Ca) levels and thyroid tissue. In addition, this research is important as one of the rare studies in which thyroid tissue was subjected to histological examination.

Methods: Thirty-two male Sprague Dawley rats were assigned into groups consisting of eight animals each, based on weight; Group 1: Sham control, Group 2: Li2CO3+25 mg/kg, Group 3: Li2CO3+50 mg/kg and Group 4: Li2CO3+100 mg/kg. Li2CO3 was administered orally at varying concentrations, at 1 mL per day for 30 days. Serum samples were separated from blood obtained by intracardiac intervention. Serum T3, T4, TSH, PTH and Ca levels were measured by using an autoanalyzer and chemiluminescence. Thyroid tissue was examined under light microscopy after routine histopathological procedures.

Results: T3, T4, PTH and Ca levels increased in rats treated with high-dose Li2CO3, whereas TSH levels were very low in all groups. In addition, thyroid tissue exhibited concentration-dependent histological alterations.

Conclusion: Li2CO3, which was administered subacute high dose in rats, caused of increased T4 and T3 hormones levels, hyperparathyroidism and hypercalcemia in the early period. These results now need to be supported by further experimental and clinical studies.

Keywords: Ca levels, lithium carbonate; parathormone; rat; thyroid hormones.

Lityum Karbonatın Sıçan Tiroid Hormonları, Paratormon, Kalsiyum Seviyesi ve Tiroid Dokusu Üzerine Doza Bağımlı Etkileri

Atilla Topçu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Rize

Amaç: Bu araştırmanın amacı, subakut lityum karbonat (Li2CO3) kullanımının serum T3, T4, tiroid uyarıcı hormon (TSH), paratiroid hormon (PTH) ve kalsiyum düzeyleri ve tiroid dokusu üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Ayrıca, bu araştırma tiroid dokusunun histolojik incelemeye tabi tutulduğu nadir çalışmalardan biri olarak önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Otuz iki erkek Sprague Dawley sıçanı ağırlık bazında her biri sekiz hayvandan oluşan dört gruba ayrıldı; Grup 1: Sham kontrolü, Grup 2: Li2CO3+25 mg/kg, Grup 3: Li2CO3+50 mg/kg ve Grup 4: Li2CO3+100 mg/kg. Li2C03, 30 gün boyunca günde 1 ml olarak değişen konsantrasyonlarda oral yoldan uygulandı. Serum örnekleri intrakardiyak müdahale ile elde edilen kandan ayrıldı. Serum T3, T4, TSH, PTH ve Ca seviyeleri bir otoanalizör ve kemilüminesans kullanılarak ölçüldü. Tiroid dokusu rutin histopatolojik işlemlerden sonra ışık mikroskobu altında incelendi.

Bulgular: Yüksek doz Li2CO3 ile tedavi edilen sıçanlarda T3, T4, PTH ve Ca seviyeleri yükselirken, TSH düzeyleri tüm gruplarda çok düşüktü. Ek olarak, tiroid dokusu konsantrasyona bağlı histolojik değişiklikler sergiledi.

Sonuç: Sıçanlarda subakut yüksek doz uygulanan Li2CO3 erken dönemde T4 ve T3 hormon düzeylerinde artış, hiperparatiroidizm ve hiperkalsemiye neden olmuştur. Bu sonuçların artık daha ileri deneysel ve klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ca seviyeleri, lityum karbonat; parathormon; sıçan; tiroid hormonları.

Atilla Topçu. Dose Dependent Effects of Lithium Carbonate on Rat Thyroid Hormones, Parathormon and Calcium Levels with Thyroid Tissue. SCIE. 2020; 31(3): 192-198

Corresponding Author: Atilla Topçu, Türkiye
LookUs & Online Makale