ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Analysis of Thoracic Trauma Patients who were Treated in the Thoracic Surgery Clinic [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 232-234 | DOI: 10.14744/scie.2020.36844

Analysis of Thoracic Trauma Patients who were Treated in the Thoracic Surgery Clinic

Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu
Department of Thoracic Surgery, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

Objective: We aimed to evaluate the etiology, traumatic pathology and treatment of thoracic trauma patients who were treated in thoracic surgery clinic.

Methods: Patients with thoracic trauma admitted to the thoracic surgery clinic between September 2017 and September 2019 were evaluated retrospectively in terms of age, gender, types of trauma, thoracic and extrathoracic injuries, treatments and hospitalization time.

Results: The mean age of 119 patients (92 males and 27 females) was 43.65 years. Eighteen (15.1%) patients were presented with penetrating trauma and 101 (84.9%) patients with blunt thoracic trauma. The most common pathologies in blunt traumas were rib fracture and contusion and in penetrating traumas were pneumothorax and hemothorax. Medical treatment was usually sufficient for patients with blunt thoracic trauma. The most common surgical method in penetrating injuries were tube thoracostomy.

Conclusion: Thoracic traumas must be treated quickly and effectively due to their high mortality rates.

Keywords: Blunt injury, chest trauma, penetrating injury; thoracotomy.

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Edilen Toraks Travmalı Hastaların Analizi

Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Amaç: Göğüs cerrahisi kliniğinde yatırılarak tedavi edilen toraks travma hastalarının etyoloji, travmatik patoloji ve tedavi açısından değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2017-Eylül 2019 tarihleri arasında travma nedeniyle başvuran ve göğüs cerrahisi kliniğine yatırılarak tedavi edilen toraks travmalı hastalar yaş, cinsiyet, travma şekli, torasik ve ekstratorasik yaralanmaları, uygulanan tedaviler, hastanede yatış süreleri açısından retrospektif olarak incelendi. Elde edilen verilerek istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza dahil olan 92’si erkek, 27’si kadın 119 hastanın ortalama yaşları 43.65±1.71 idi. Hastaların 18'i (%15.1) penetran, 101'i (%84.9) ise künt toraks travması nedeniyle başvurmuştu. Künt travmalarda en sık rastalanan patolojiler kot fraktürü ve kontüzyonken, penetran travmalarda en sık rastlanan patolojiler pnömotoraks ve hemotorakstı. Künt toraks travmalı hastalara medikal tedavi çoğunlukla yeterli olurken, penetran yaralanmalarda en sık kullanılan cerrahi yöntem tüp torakostomiydi.

Sonuç: Toraks travmaları yüksek mortalite oranları nedeniyle hızlı ve etkin tedavi edimesi gereken patolojilerdir.

Anahtar Kelimeler: Künt yaralanma, penetran yaralanma, toraks travması; torakotomi.

Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu. Analysis of Thoracic Trauma Patients who were Treated in the Thoracic Surgery Clinic. SCIE. 2020; 31(3): 232-234

Corresponding Author: Cenk Balta, Türkiye
LookUs & Online Makale