ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Is Body Mass Index A Risk Factor in the Clinical Course of Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia? [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 324-328 | DOI: 10.14744/scie.2020.29974

Is Body Mass Index A Risk Factor in the Clinical Course of Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia?

Demet Turan, Elif Tanrıverdi, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Efsun Gonca Uğur Chousein, Halit Çınarka, Mehmet Akif Özgul, Erdoğan Çetinkaya
Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Coronavirus disease 2019 (COVID-19)-related infections emerging from China that spread worldwide show a wide range of clinical courses from asymptomatic presentation to respiratory failure and even death. Similar to non-COVID-19 infections, obesity, age, and comorbidities can also affect the clinical course of the disease. This study aimed to investigate the effect of obesity on the clinical course and mortality of patients hospitalized with COVID-19 pneumonia.
METHODS: Between March 11 and April 30, 2020, patients hospitalized with COVID-19 pneumonia were retrospectively analyzed. Patients were classified as having severe and mild disease based on oxygen, non-invasive mechanical ventilation (NIMV), and invasive (IMV) mechanical ventilation requirements. Two groups were evaluated based on body mass index (BMI) of ≥25 and ≥30 kg/m2.
RESULTS: Of the 125 patients, 82 (65.6%) were men, and their mean age was 51.77±4.99 years. Their mean BMI was 27.76±4.76 kg/m2. The difference of the mean BMI between the patients with severe and mild disease was statistically significant (28.8±5.36 and 26.9±4.10, respectively) (p=0.028). BMI of ≥25 and ≥30 kg/m2 were noted in 43.4% and 20.8% of patients with severe and mild disease, respectively, which was statistically significant (p=0.007). Moreover, 70.6% of 17 patients older than 65 years with BMI of ≥25 kg/m2 had a severe clinical course (p=0.021). Among patients requiring NIMV, 59.1% and 31.8% had a BMI of ≥25 and 30 kg/m2, respectively. Among patients requiring IMV, 66.7% and 37.5% had a BMI of ≥25 and 30 kg/m2, respectively. No statistically significant difference was found between BMI and NIMV and IMV need. Death occurred in 14.8% of the patients. No statistically significant difference was found between the BMI of those who died and survived (p=0.768).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bu kohort çalışması, aşırı kilo ve obezitenin hastalık şiddetini değerlendirmede ve tahminde önemli bir faktör olduğunu ve özellikle VKİ ≥30 kg/m2 olan hastaların takiplerinde dikkatli olunması gerektiğini göstermiştir.

Keywords: Body mass index, COVID-19; pneumonia; severe disease.

COVID-19 Pnömonisi Olan Hastaların Klinik Seyrinde Vücut Kitle İndeksi Bir Risk Faktörü Mü?

Demet Turan, Elif Tanrıverdi, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Efsun Gonca Uğur Chousein, Halit Çınarka, Mehmet Akif Özgul, Erdoğan Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisi Çin’den başlayarak hızla tüm dünyaya yayılmış ve asemptomatik formdan solunum yetersizliği ve mortaliteye kadar giden geniş bir yelpazede klinik seyir göstererek pek çok ülkede sağlık sisteminde önemli derecede zorlanmalara neden olmuştur. COVID-19 dışı enfeksiyonlara benzer olarak, yaş ve komorbiditeler gibi obezite de hastalığın klinik seyrini etkileyebilir. Çalışmamızda COVID-19 pnömonisi ile takip edilen hastalarımızda kilolu olmanın ve obezitenin, hastalığın klinik seyri ve mortalite üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 11 Mart–30 Nisan 2020 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonlu hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların elektronik ve yazılı dosyalarından yaş, cinsiyet, ek hastalıkları, vücut kitle indeksleri (VKİ), noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) ve invaziv mekanik ventilasyon (İMV) ihtiyaçları ve mortalite durumları kaydedildi. O2 ihtiyaçları, NIMV, IMV ihtiyaçlarına göre ağır ve hafif klinik seyirli iki gruba ayrıldı. Hastalar BMI ≥25 kg/m2 ve ≥30 kg/m2 olarak iki gruba ayrılarak hastalığın seyri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 125 olgunun 82’si (%65.6) erkek ve yaş ortalaması 51.77±4.99 idi. VKİ ortalaması 27.76±4.76 kg/m2 idi. Ağır ve hafif seyirli hastaların VKİ ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla, 28.8±5.36 ve 26.9±4.10) (p=0.028). Ağır seyirli olguların %43.4’ünün VKİ ≥30 kg/m2 iken hafif klinik seyirli olguların %20.8’i VKİ ≥30 kg/m2 idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.007). Altmış beş yaşının üzerinde ve VKİ ≥25 kg/m2 olan 17 hastanın %70.6’sı ağır klinik seyir göstermişti (p=0.021). NIMV ihtiyacı olan hastaların %59.1’inin VKİ ≥25 kg/m2, %31.8’inin VKİ ≥30 kg/m2 dir. İMV ihtiyacı olan hastaların %66.7’inin VKİ ≥25 kg/m2, %37.5’inin VKİ ≥30 kg/m2 dir. VKİ ile NIMV ve İMV ihtiyacı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Hastaların %14.8’i hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve yaşayan olguların VKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.768).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu kohort çalışması, aşırı kilo ve obezitenin hastalık şiddetini değerlendirmede ve tahminde önemli bir faktör olduğunu ve özellikle VKI ≥30 kg/m2 olan hastaların takiplerinde dikkatli olunması gerektiğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Ciddi hastalık, COVID-19; vücut kitle indeksi.

Demet Turan, Elif Tanrıverdi, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Efsun Gonca Uğur Chousein, Halit Çınarka, Mehmet Akif Özgul, Erdoğan Çetinkaya. Is Body Mass Index A Risk Factor in the Clinical Course of Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia?. SCIE. 2020; 31(4): 324-328

Corresponding Author: Demet Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale