ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Cerebral Vasospasm in Rats [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 319-323 | DOI: 10.14744/scie.2020.28863

Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Cerebral Vasospasm in Rats

Hasan Ocak1, Evren Aydoğmus2, Burak Bahadır3, Murat Kalaycı1, Emrah Keski&775;n1, Bektaş Açıkgöz1
1Department of Neurosurgery, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey

Objective: This study is an examination of the protective effects of alpha-lipoic acid (ALA) on cerebral vasospasm in an experimental rat model with subarachnoid hemorrhage (SAH) using biochemical, pathological, and histomorphometric analyses.

Methods: A total of 28 albino Wistar rats were randomly categorized into 4 groups (n=7 each): Group (G)1, no experimental intervention; G2, subjected to SAH; G3, subjected to SAH and given physiological saline (100 mg/kg); and G4, subjected to SAH and treated with ALA (100mg/kg).

Results: No statistically significant decrease in malondialdehyde level, the end product of lipid peroxidation, was observed among the drug groups (G3 and G4). Furthermore, there was no statistical increase in paraoxonase level, an endogenous antioxidant enzyme, among the drug groups (G3 and G4). Thin sections of the basilar artery were morphologically examined, and severe luminal narrowing and vessel wall thickening were observed in the SAH groups (G2 and G3). In the ALA group (G4), vessel wall thickness measurements revealed no statistically significant difference compared with the other SAH groups (G2 and G3); however, G4 rats were found to have larger luminal diameters than those in G3.

Conclusion: These findings suggest that ALA had no effect on malondialdehyde-associated lipid peroxidation and paraoxonase activity; however, it had a favorable effect on basilar artery luminal diameter in the treatment of cerebral vasospasm following SAH.

Keywords: Alpha-lipoic acid, cerebral vasospasm; subarachnoid hemorrhage.

Alfa Lipoik Asidin Sıçanlarda Serebral Vazospazm Üzerine Koruyucu Etkileri

Hasan Ocak1, Evren Aydoğmus2, Burak Bahadır3, Murat Kalaycı1, Emrah Keski&775;n1, Bektaş Açıkgöz1
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Nöroşirurji Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Alfa lipoik asidin serebral vazospazm üzerindeki koruyucu etkilerini subaraknoid kanama ile deneysel bir sıçan modeli oluşturarak ve bu veriler üzerinde biyokimyasal, patolojik ve histomorfometrik analiz yaparak inceledik.

Gereç ve Yöntem: Toplam 28 Albino Wistar sıçanı rastgele dört gruba (her biri n=7) aşağıdaki şekilde gruplandırıldı: Grup (G) 1, deneysel müdahale yok; Subaraknoid kanamaya maruz kalan G2; Subaraknoid kanamaya maruz kalan ve fizyolojik salin (100 mg/kg) uygulanan G3; ve G4, subaraknoid kanamaya tabi tutulmuş ve alfa lipoik asit (100 mg/kg) ile uygulanan.

Bulgular: İlaç grupları (G3 ve G4) arasında lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenmedi. Ayrıca, ilaç grupları (G3 ve G4) arasında endojen bir antioksidan enzim olan paraoksonaz düzeylerinde istatistiksel bir artış olmamıştır. Baziler arter ince kesitlerinin morfolojik incelemesinde, subaraknoid kanama gruplarında (G2 ve G3) şiddetli luminal daralma ve damar duvarı kalınlaşması gözlendi. Alfa lipoik asit uygulanan grupta (G4) damar duvarı kalınlığı ölçümleri, diğer subaraknoid kanama gruplarına (G2 ve G3) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir; bununla birlikte G4, G3’ten daha büyük lümen çaplarına sahipti.

Sonuç: Bu bulgular alfa lipoik asidin malondialdehitle ilişkili lipit peroksidasyonu ve paraoksonaz aktivitesi üzerinde bir etkisi olmadığını; ancak subaraknoid kanamayı takiben serebral vazospazm tedavisinde baziler arter lümen çapları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asit, serebral vazospazm; subaraknoid kanama.

Hasan Ocak, Evren Aydoğmus, Burak Bahadır, Murat Kalaycı, Emrah Keski&775;n, Bektaş Açıkgöz. Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Cerebral Vasospasm in Rats. SCIE. 2020; 31(4): 319-323

Corresponding Author: Evren Aydoğmus, Türkiye
LookUs & Online Makale