ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The effect of inguinal hernia on testicular functions after laparoscopic and open mesh repair [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-26122 | DOI: 10.14744/scie.2021.26122

The effect of inguinal hernia on testicular functions after laparoscopic and open mesh repair

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare the effects of both techniques on testicular volume (TV) and spermatic cord blood flow in patients who underwent Lichtenstein and Total Extraperitoneal (TEP) repair using tension-free synthetic mesh.


METHODS: After completing the examinations and consultations, 96 sexually active male patients between the ages of 20-40, admitted to the general surgery outpatient clinic between January 2018 and June 2019 and diagnosed with inguinal hernia in the outpatient clinic who were approved for anesthesia were included in the study. Patients were randomized into two groups. 48 patients had Lichtenstein hernioraphia (Group 1) and 48 patients had TEP repair (Group 2). Inguinal and scrotal doppler ultrasound was performed by calling for control 1 year after surgery. In ultrasonographic evaluation, operated side and intact testicular volumes and spermatic cord arterial blood flow values were measured. In arterial blood flow measurement, systolic peak current rate (Vmax), diastolic end current rate (Vmin), resistivity index (RI) and pulsality index (PI) were measured.
RESULTS: A statistically significant difference was found in terms of Vmin, RI, PI and TV values in the comparison of the side that underwent Lichtenstein hernioraphy (Group 1) with the non-operated side (p= 0.03, 0.01, 0.01, 0.01, respectively). In the comparison of the TEP repair side (Group 2) with the non-operated side, there was no statistically significant difference between testicular volumes and spermatic cord arterial blood flow values. While there was no significant difference between Vmax, Vmin and TV values between Lichtenstein and TEP groups, a statistically significant difference was found between them in terms of RI and PI values (respectively, p= 0.02, 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the surgical treatment of inguinal hernia using synthetic mesh, it has been shown that TEP repair is suitable for better preservation of testicular functions compared to the Lichtenstein technique.

Keywords: Inguinal hernia repair, testicular atrophy, Lichtenstein, total extraperitoneal

Kasık fıtığının laparoskopik ve açık meş onarımından sonra testis fonksiyonları üzerine etkisi

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gerilimsiz sentetik meş kullanılarak yapılan Lichtenstein ve total ekstraperitoneal (TEP) onarım uygulanmış hastalarda her iki tekniğin testis volümü ve spermatik kord kan akımı üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında genel cerrahi polikliniğine başvuran ve poliklinikte kasık fıtığı tanısı alan tetkik ve konsültasyonları tamamlanarak, anestezi onayı olan 20-40 yaş arası, cinsel aktif 96 erkek hastalar çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba randomize edildi. Hastların 48’e Lichtenstein herniorafi (Grup 1) 48 hastaya ise TEP onarımı (Grup 2) yapıldı. Hastalar ameliyat sonrası 1 yıl sonra kontrole çağrılarak inguinal ve skrotal doppler ultrason yapıldı. Ultrasonografik değerlendirmede ameliyat edilmiş taraf ve sağlam taraf testis volümleri ve spermatik kord arteriel kan akım değerleri ölçüldü. Arteriel kan akımı ölçümünde, sistolik tepe akım hızı (Vmax), diastolik sonu akımhızı (Vmin), rezistivite indeksi (RI) ve pulsalite indeksi (PI) ölçüldü.
BULGULAR: Lichtenstein herniorafi (Grup 1) yapılan tarafın ameliyat edilmemiş taraf ile karşılaştırılmasında Vmin, RI, PI ve TV değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla, p=0.03,0.01,0.01,0.01). TEP onarımı (Grup 2) yapılan tarafın ameliyat edilmemiş taraf ile karşılaştırmasında ise testis volümleri ve spermatik kord arteriel kan akım değerleri arasında istatistisel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Lichtenstein ve TEP grupları arasında Vmax, Vmin ve TV değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken RI ve PI değerleri açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla, p=0.02,0.01)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sentetik meş kullanılarak yapılan kasık fıtığının cerrahi tedavisinde TEP onarımının, Lichtenstein tekniğine göre testis fonksiyonlarının daha iyi korunması açısından elverişli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni onarımı, testiküler atrofi, Lichtenstein, total ekstraperitonealCorresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale