ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of Refractive Measures of Term and Preterm Children Aged One Year Old [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 251-255 | DOI: 10.14744/scie.2020.19971

Comparison of Refractive Measures of Term and Preterm Children Aged One Year Old

Ayşin Tuba Kaplan1, Leyla Yavuz Sarıçay2, Ayşe Yeşim Oral Aydın1, Şaban Şimşek1
1Department of Opthalmology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Opthalmology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the refractive measures of preterm and full-term children aged 1 year old.
METHODS: Fifty two eyes of 26 preterm children and 44 eyes of 22 term children were included in this study. Group 1 consisted of full-term subjects (mean GA 38.7 weeks), group 2 consisted of (mean GA 31.6 weeks) preterm subjects with no retinopathy of prematurity (ROP) and group 3 was included preterm subjects (mean GA 27.8 weeks) affected by ROP which required no treatment. All patients had undergone control examinations of autorefraction by Plusoptix S08 (PX) without cycloplegia and than fundoscopic evaluation at first year. The obtained refraction values were recorded as spherical equivalent (SE). The mean SE between the groups was compared statistically.

RESULTS: Mean SE of group 1 was statistically significant compared to group 2 and 3 (p<0.01), difference in SE between group 2 and 3 was weaker but also significant (p<0.05). The rate of myopia in ROP (+) group 3 (45%) was higher than group 1 (16%) and group 2 (38%) and the rate of hyperopia in group 1 (52%) was quite higher than group 2 (%13) and group 3 (%10). The percentage of astigmatism were significantly higher in group 2 (85%) and 3 (53%) than group 1 (25%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Refractive errors are more often in preterm infants even in the absence of ROP. Therefore screening for refractive errors in preterm children is important to prevent amblyopia.

Keywords: Hyperopia, myopia; preterm children; retinopathy of prematurity.

Term ve Preterm Çocukların Bir Yaş Refraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması

Ayşin Tuba Kaplan1, Leyla Yavuz Sarıçay2, Ayşe Yeşim Oral Aydın1, Şaban Şimşek1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Preterm doğan çocukların 1 yaş refraksiyon değerlerinin term çocuklarla karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 26 preterm çocuğun 52 gözü ile 22 term çocuğun 44 gözü dahil edildi. Term olan olgular [Gestasyonel yaş ortalaması (GY ort.) =38.7±0.9 hafta] grup 1, preterm doğup retinopatisi olmayan olgular (GY ort.=31.6±2.03 hafta) grup 2 ve preterm doğan ve herhangi bir zonda evresi olan ama tedavi gerekmeyen olgular (GY ort.=27.8±1.01 hafta) ise grup 3 olarak değerlendirildi. Tüm olguların 1 yaş kontrol muayenelerinde, refraksiyon ölçümleri sikloplejisiz olarak Plusoptix S08 (PX) ile ölçüldükten sonra fundus muayeneleri yapıldı. Elde edilen refraksiyon değerleri sferik eşdeğer (SE) olarak kaydedildi. Gruplar arası SE ortalamaları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Term doğan grup 1’de ki bebeklerin SE ortalaması (+0.96±1.29), grup 2 (−0.18±1.13) ve grup 3 (−1.22±1.93) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0.01). Grup 2 ve grup 3’ün SE ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak karşılaştırıldığında ise düşük derecede olsa da anlamlı bulundu (p<0.05). PR (+) olan grup 3’ün miyopi oranı (%45), grup 1 (%16) ve grup 2’ye (%38) göre yüksek iken, grup 1 de hipermetropi oranı (%52), grup 2 (%13) ve grup 3’e (%10) göre oldukça yüksek bulundu. Astigmatizması olan olguların oranı da grup 3 (%85) ve grup 2’de (%53) grup 1’e (%25) göre anlamlı şekilde yüksek idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Refraksiyon kusurları preterm doğan çocuklarda retinopati gelişmese bile term doğan bebeklere göre oldukça yüksek oranda görülmektedir. Bu nedenle preterm çocuklarda ambliyopi gelişimini engellemek için refraksiyon kusurları açısından tarama yapılması önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipermetropi yöntemleri, miyopi; prematüre retinopati; preterm çocuklar.

Ayşin Tuba Kaplan, Leyla Yavuz Sarıçay, Ayşe Yeşim Oral Aydın, Şaban Şimşek. Comparison of Refractive Measures of Term and Preterm Children Aged One Year Old. SCIE. 2020; 31(3): 251-255

Corresponding Author: Ayşin Tuba Kaplan, Türkiye
LookUs & Online Makale