ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relation of Type D Personality to Gastrointestinal Symptom Levels in Patients with Irritable Bowel Syndrome [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-19327 | DOI: 10.14744/scie.2020.19327

The Relation of Type D Personality to Gastrointestinal Symptom Levels in Patients with Irritable Bowel Syndrome

Zeynep Erdoğan1, Mehmet Ali Kurçer2, Zeynep Özkan3
1Zonguldak Bulent Ecevit University Ahmet Erdoğan Vocatıonal School of Health Services, Zonguldak, Turkey
2Public Health Department, Zonguldak, Turkey
3Public Health Department

INTRODUCTION: Objective: The aim of this descriptive and cross-sectional study was to exhibit the relationship of type D personality to gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome (IBS) patients.

METHODS: Methods: This study was performed with patients presenting at the gastroenterology polyclinic of a university hospital who were diagnosed with IBS. The population of the study consisted of 192 patients diagnosed with IBS presenting at the polyclinic between February 15th 2019 and May 15th 2019, while its sample consisted of 168 patients. Data was collected using a Patient Identification Form, the Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), and the D-14 Personality Type Scale (DS-14).

RESULTS: Results: 70.8% of the IBS patients had type D personality. The GSRS total scores of the patients with type D personality (p=0.001), as well as their reflux (p=0.001), diarrhea (p=0.01), abdominal pain (p=0.001), constipation (p=0.001), and indigestion (p=0.004) sub dimension scores were higher than those without type D personality on a statistically significant level. In multiple regression analysis, GSRS total scores and all sub dimension scores except reflux were found to have a predicting role of 20% (R2=0.203, p<0.0001).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: As a result, the rate of type D personality among individuals diagnosed with IBS was found to be 70.8% in this study, and the gastrointestinal symptoms of abdominal pain, reflux, diarrhea, indigestion, and constipation were found to be seen more widely among individuals with type D personality compared to those without.

Keywords: Irritable Bowel Syndrome, gastrointestinal symptom, type D personality, gastrointestinal system

İrritable Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda D Tipi Kişilik Özelliklerinin Gastrointestinal Semptom Düzeyiyle İlişkisi

Zeynep Erdoğan1, Mehmet Ali Kurçer2, Zeynep Özkan3
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu, Zonguldak, Türkiye
2Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Abd, Zonguldak, Türkiye
3Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın amacı, irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastalarında D tipi kişilik ile gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji polikliniğinde IBS tanısı alan hastalar ile yapıldı. Çalışmanın evrenini, 15 Şubat 2019 ve 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında poliklinikte IBS tanısı konan 192 hasta, örneklemini 168 hasta oluşturdu. Veriler bir Hasta Tanıtım Formu, Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSRS) ve D-14 Kişilik Tipi Ölçeği (DS-14) kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Bulgular: IBS hastalarının% 70.8'inde tip D kişiliği vardır. D Tipi kişiliğe sahip olan hastaların GSRS toplam puanı(p<0.0001) ve alt boyutlarından reflü (p<0.0001), diyare(p=0.01), karın ağrısı(p=0.001), konstipasyon(p=0.001), hazımsızlık(p=0.004) puanları D tipi kişiliğe sahip olmayan hastalara göre anlamlı derecede yüksekti. Çoklu regresyon analizi yapıldığında; reflü hariç tüm alt boyut ve GSDÖ toplam puanının %20 oranında (R2=0.203, p=0.000) belirleyicilik rolü olduğu bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bu çalışmada IBS tanısı alan bireylerde D tipi kişilik oranının %70.8 olduğu, gastrointestinal semptomlardan karın ağrısı, reflü, diyare, hazımsızlık ve konstipasyonun D tipi kişiliği olan bireylerde olmayanlara göre daha fazla görüldüğü saptandı.

Anahtar Kelimeler: İrritable bağırsak sendromu, gastrointestinal semptom, D tipi kişilik, gastrointestinal sistemCorresponding Author: Zeynep Erdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale