E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu ameliyatı sonrası erken dönemde görme keskinliği: Düşük orta miyopi ve yüksek miyopinin karşılaştırılması [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 221-224 | DOI: 10.14744/scie.2018.69875

Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu ameliyatı sonrası erken dönemde görme keskinliği: Düşük orta miyopi ve yüksek miyopinin karşılaştırılması

Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok
Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hedeflenen refraktif düzeltmenin küçük insizyondan lentikül ekstraksiyonu (SMILE) sonrası erken dönemde görme keskinliğine etkisinin incelenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Miyopi nedeniyle SMILE cerrahisi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi görme keskinliği ≥1.0 ve ameliyat sonrası 1. ayda sferik eşdeğeri (SE) ≤±0,25 D olan hastalar çalışmaya alındı. Düşük miyopi grubu (Grup 1, SE≤3,00 D) yüksek miyopi grubu ile (Grup 1, SE>3,00 D) karşılaştırıldı. Ameliayt sonrası 1.gün, 1.hafta ve 1. aydaki görme keskinlikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Düzeltilmesi hedeflenen SE, Grup 1 ve 2’de sırasıyla -2.49±0.35 D ve -4.65±1,29 D idi. Düzeltilmesi hedeflenen SE ile ameliyat sonrası 1. gün, 1.hafta ve 1. ay görme keskinlikleri (logMAR) arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. Ameliyat sonrası 1. Günde, en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde 2 sıra ya da daha fazla kayıp olan hastaların oranı Grup 1’de %33 iken Grup 2’de %8 idi (p=0.026). Birinci ay muayenesinde hiçbir hastada 2 sıra ya da daha üzerinde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği kaybı bulunmuyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyat sonrası erken dönemde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği kaybı düşük miyopisi olan hastalarda daha sıktır. SMILE sonrası düzeltilmiş görme keskinliği ilk bir ay içerisinde düzelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, miyop, refraktif cerrahi, SMILE

Visual acuity after small incision lenticule extraction in the early postoperative period: Low myopia versus moderate to high myopia

Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok
Prof.Dr. Resat Belger Beyoglu Eye Research and Training Hospital

INTRODUCTION: To evaluate the effect of intended correction on early visual acuity after small-incision lenticule extraction (SMILE).
METHODS: Medical records of patients who underwent SMILE for surgical correction of myopia were reviewed retrospectively. Patients with preoperative visual acuity ≥1.0 and spherical equivalent (SE) of manifest refractive error within ≤±025 D of emmetropia at 1 month were included in the study. The low-myopia group (Group 1, SE <3 D) was compared to the moderate-to-high-myopia (Group 2, SE > 3 D). The main outcome measure was the corrected distance visual acuity (CDVA) at 1-day, 1-week, and 1-month visits.
RESULTS: The mean attempted SE was -2.49±0.35 D and -4.65±1,29 D in Groups 1 and 2, respectively. There was no statistically significant correlation between the intended correction and CDVA at 1 day, 1 week, or 1 month. At 1-day post-operation, 33% and 8% of eyes in Groups 1 and 2 lost two or more lines of CDVA, respectively (p=0.026). No patients lost 2 or more lines at 1 month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The loss of 2 or more lines of CDVA after SMILE in the early postoperative period was more common among patients who had low myopia preoperatively. CDVA improves during the first month after SMILE.

Keywords: Myopia, refractive surgery, safety, SMILE

Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok. Visual acuity after small incision lenticule extraction in the early postoperative period: Low myopia versus moderate to high myopia. SCIE. 2018; 29(4): 221-224

Sorumlu Yazar: Dilek Yaşa, Türkiye
LookUs & Online Makale