ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diagnostic and Surgical Evaluation of Patients with Thyroglossal Duct Cysts and Fistulas: 7-Year Experience At Our Clinic [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 140-143 | DOI: 10.14744/scie.2018.97720

Diagnostic and Surgical Evaluation of Patients with Thyroglossal Duct Cysts and Fistulas: 7-Year Experience At Our Clinic

Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
Department of Ear, Nose and Throat Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Reserach Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Thyroglossal duct cysts (TGDCs) are one of the most common midline neck masses in children. They may be found in adults as well. The aim of this study was to evaluate the demographics of patients diagnosed with TGDCs and to discuss the diagnosis, treatment plans, and follow-up details.
METHODS: The data of 91 patients diagnosed with TGDCs in our clinic between January 2010 and February 2017 were obtained. They included demographics, medical records, a postoperative follow-up, and complications. The pathology confirmed TGDCs in all 91 cases.

RESULTS: Of 91 patients, 49 (53%) were males, and 42 (46%) were females. The mean age of patients was 20.29. Patients complained of a cystic midline mass in 47 (52%) of cases, and fistulas in the midline neck area in 43 of (47%) cases. All patients underwent the Sistrunk procedure. Fourteen (15%) patients relapsed.

DISCUSSION AND CONCLUSION: TGDCs should be considered in differential diagnosis of midline neck masses in all ages. A physical examination and ultrasonography are the easiest and the most accurate methods in diagnosis. The Sistrunk procedure with its low recurrence rates is the gold standard method in the treatment.

Keywords: Cyst, fistula; Sistrunk operation; thyroglossal duct.

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistül Hastalarının Tanısal ve Cerrahi Değerlendirmesi: Yedi Yıllık Deneyimimiz

Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
ağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal, Kulak Burun Boğaz Doktorları Anabilim Dalı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroglossal duktus kistleri (TGDK) çocuklarda orta hat boyun kitlelerinin başında gelmekle birlikte erişkin çağda da görülebilmektedir. Bu çalışmada amacımız TGDK tanısı almış hastaların demografik özelliklerini değerlendirmek ve TGDK’li hastaların tanı, tedavi planları ve takip detaylarını tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010–Şubat 2017 tarihleri arasında kliniğimizde TGDK tanısı alan 91 hastaya ait veriler elektronik olarak toplandı. Veriler arasında demografik özellikler, tıbbi kayıtlar, ameliyat sonrası takip ve komplikasyonlar vardı. Tanı, fizik muayene, ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dahil olmak üzere görüntüleme yöntemleri ile yapıldı. Patoloji, çalışmaya dahil edilen tüm olgularda TGDK’yı doğruladı.

BULGULAR: Doksan bir hastadan 49’u (%53) erkek, %46’sı kadındı. Hastaların yaş ortalaması 20.29 olarak bulundu. Tüm hastalara Sistrunk prosedürü uygulanmış olup, hastaların 14’ünde (%15) nüks saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Her yaşta orta hat boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında TGDK düşünülmelidir. Fizik muayene ve USG tanı koymada en kolay ve ucuz yöntemlerdir. TGDK tanısında cerrahi ana tedavi modalitesidir. Sistrunk prosedürü en düşük nüks oranına sahip olan altın standart cerrahi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Fistül, kist; sistrunk operasyonu; tiroglossal duktus.

Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın. Diagnostic and Surgical Evaluation of Patients with Thyroglossal Duct Cysts and Fistulas: 7-Year Experience At Our Clinic. SCIE. 2019; 30(2): 140-143

Corresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale