ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Parathyroid Hormone Increase After Parathyroidectomy in Primary Hyperparathyroidism [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 162-165 | DOI: 10.14744/scie.2019.92905

Evaluation of Parathyroid Hormone Increase After Parathyroidectomy in Primary Hyperparathyroidism

Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi Kucuk
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we tried to evaluate retrospectively high levels of parathyroid hormone in patients who received parathyroidectomy due to primary hyperparathyroidism in the light of the literature search.
METHODS: In this study, 121 patients who underwent surgery for primary hyperparathyroidism between September 2015 and December 2017 were retrospectively evaluated, according to gender, preoperative calcium and PTH levels, postoperative calcium and PTH levels, diagnosis, histopathological results, type of surgery, follow-up time and recurrence. We excluded patients who were unreachable.
RESULTS: Mean age was 54.83±12.56 (26–82). One hundred three patients were female (85.1%). One hundred nineteen patients were diagnosed (98.4%) as adenoma, whereas two patients were diagnosed as (1.6%) hyperplasia. According to histopathological results, 103 (85.1%) adenoma, four (3.3%) carcinoma, four (3.3%) hyperplasia and 10 (8.2%) adenoma and papillary carcinoma of the thyroid were found. Preoperative mean PTH value was 301.9±470 pg/ml (79-3674 pg/ml). Preoperative mean calcium level was 10.10 mg/dl (10.10 - 13.07 mg/dl). Postoperative mean PTH value was 77.2±11.1 pg/ml (6.0- 907 pg/ml). Postperative mean calcium level was 9.38±0.7 mg/dl (6.3- 11.4 mg/dl). Mean value was 9.38±0.7 mg/dl. Mean follow-up time was 18.75±5.4 (8–28) months. Post-operative PTH elevation persisted in 17 (14.8%) patients. Nine (7.4%) of them had chronic kidney failure, three (2.4%) patients suffered from vitamin D deficiency, and five (4.1%) cases had a recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary hyperparathyroidism is a rare disease. In the absence of postoperative PTH decrease and normocalcemic PTH elevation should be considered as well as recurrence. Renal diseases, bone hunger and Vitamin D deficiency should be evaluated.

Keywords: Hyperparathyroidism, parathyroid hormone; parathyroidektomy.

Primer Hiperparatroidizmde Paratroidektomi Sonrası Paratroid Hormon Yüksekliğinin Değerlendirilmesi

Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi Kucuk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde primer hiperparatiroidizm nedeni ile paratiroidektomi uygulanan hastalar da yüksek paratiroid hormon (PTH) seviyelerini geriye dönük olarak literatür eşliğinde irdelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2015, Aralık 2017 arasında kliniğimizde primer hiperparatiroidizm nedeni ile ameliyat edilen ve takip edilen 121 hasta yaş cinsiyet, ameliyat öncesi kalsiyum (Ca) ve PTH seviyeleri, ameliyat sonrası Ca ve PTH seviyeleri, tanı, patoloji sonuçları, yapılan ameliyat, takip süresi, nüks açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Kendilerine ulaşılamayan hastalar çalışmaya alınmadı.
BULGULAR: Primer hiperparatiroidizm nedeni ile ameliyat edilen hastaların en küçüğü 26 yaşında, en büyüğü 82 yaşında olup yaş ortalaması 54.83±12.56 idi. Bunların 103’ü (%85.1) kadın hasta idi. Klinik tanılarına göre hastaların 119’u (%98.4) adenom, ikisi (%1.6) hiperplazi idi. Patolojik sonuçlarına göre ise 103 hasta (%85.1) adenom, dört hasta (%3.3) karsinom, dört hasta (%3,3) hiperplazi, 10 hasta (%8.2) adenom ve troid papiller karsinoma tanısı aldı. Ameliyat öncesi ortalama PTH seviyeleri 301.9±470 pg/ml (en düşük 79 pg/ml, en yüksek 3674 pg/ml), ortalama Ca seviyesi ise 11.42±0.7 mg/dl (en düşük 10.10 mg/dl, en yüksek 13.07 mg/dl) idi. Ameliyat sonrası ortalama PTH seviyesi 77.2±11.1 pg/ml (en düşük 6.0 pg/ml, en yüksek 907 pg/ml), ortalama Ca seviyesi ise 9.38±0.7 mg/dl (en düşük 6.3 mg/dl, en yüksek 11.4 mg/dl) idi. Takip süresi minimum sekiz ay, maksimum 28 ay olup ortalama 18.75±5.4 ay idi. Ameliyat sonrası PTH yüksekliği 17 (%14.8) hastada devam etti. Dokuz (%7.4) hastada böbrek yetersizliği (bu hastalarda ameliyat sonrası PTH seviyesi normal olup üç-dört ay sonra yükselme tespit edildi), üç (%2.4) hastada vitamin D eksikliği ve beş (%4.1) hastada da nüks tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pirimer hiperparatiroidizm nadir görülen bir hastalıktır. Ameliyat sonrası PTH seviyesi yüksek olan hastalarda nüks yanında normokalsemik PTH elevasyonu (NPE) ve buna sebep olan renal fonksiyon bozukluğu, kemik açlığı ve vitamin D eksikliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hiperparatyroid, paratyroid hormon; paratyroidektomi.

Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi Kucuk. Evaluation of Parathyroid Hormone Increase After Parathyroidectomy in Primary Hyperparathyroidism. SCIE. 2020; 31(2): 162-165

Corresponding Author: Muhammet Fikri Kundes, Türkiye
LookUs & Online Makale