ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy Results: In a Single-Center Experience [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 158-161 | DOI: 10.14744/scie.2020.88942

Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy Results: In a Single-Center Experience

Önder Altin, Selçuk Kaya
Department of General Surgey, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic adrenalectomy is the gold standard for the resection of adrenal tumors. There are some technical difficulties due to the rarity in general surgical practice and the long learning curve. The present study aims to evaluate perioperative and postoperative results of laparoscopic transperitoneal adrenalectomy in a single center.
METHODS: Between December 2008 and June 2018, 65 patients underwent laparoscopic transperitoneal adrenalectomy. Patients’ demographic data, peroperative and postoperative results were retrospectively analyzed from hospital medical records.
RESULTS: Sixty-five patients underwent laparoscopic transperitoneal adrenalectomy. In this study, there were 44 female and 21 male patients. According to the tumor types, there were forty-seven functional adrenal tumors, thirteen incidental adrenal tumors and three isolated adrenal metastasis from lung cancer. Thirty-one patients had right-sided and thirty-four patients had left-sided adrenal tumors. Conversion to open surgery was seen in five patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy is a feasible and safe operative technique in adrenal tumors. Patients should be mobilized early and enforced to respiratory exercise to decrease postoperative complications. In addition to them, the surgeon should be experienced in laparoscopy to decrease the rate of conversion.

Keywords: Adrenalectomy, laparoscopy; transperitoneal.

Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Önder Altin, Selçuk Kaya
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik adrenalektomi adrenal tümörlerin rezeksiyonunda altın standarttır. Genel cerrahi pratiğinde nadir karşılaşılması ve öğrenme eğrisinin yüksek olmasından dolayı bazı teknik zorlukları vardır. Bu çalışmanın amacı tek merkezde yapılan laparoskopik transperitonealinin adrenalektominin perioperatif ve postoperatif sonuçlarının değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2008 ile haziran 2018 tarihleri arasında 65 hastaya laparoskopik transperitoneal adrenalektomi yapıldı. Hastaların verileri, perioperatif ve postoperatif sonuçlar hastanenin medikal kayıtlarından geriye dönük olarak analiz edildi.
BULGULAR: Altmış beş hastaya laparoskopik transperitoneal adrenalektomi yapıldı. Bu çalışmada 44 kadın hasta ve 21 erkek hasta vardı. Tümör tipine göre; 47 fonksiyonel adrenal tümör, 13 insidental tümör ve üç hastada akciğer kanserine bağlı izole adrenal metastaz mevcuttu. Otuz bir hastanın sağ adrenal bezinde ve 34 hastanın ise sol adrenal bezinde tümör vardı. Beş hastada açık cerrahiye dönüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi adrenal tümörlerde güvenli ve uygulanabilir bir tekniktir. Postoperatif komplikasyonları azaltmak için hastalar erken mobilize edilmeli ve solunum egzersizi yaptırılmalıdır. Buna ek olarak, açığa dönüş oranını azaltmak için cerrah laparoskopi konusunda tecrübeli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adrenalektomi, laparoskopi; transperitoneal.

Önder Altin, Selçuk Kaya. Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy Results: In a Single-Center Experience. SCIE. 2020; 31(2): 158-161

Corresponding Author: Önder Altin, Türkiye
LookUs & Online Makale