ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Neck dissection indications in lower lip squamous cell carcinoma cases: Our experience in 96 cases [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-85047 | DOI: 10.14744/scie.2019.85047

Neck dissection indications in lower lip squamous cell carcinoma cases: Our experience in 96 cases

Fatih Irmak1, Selami Serhat Şirvan1, Çağatay Öner1, Soysal Baş1, Zeliha Gül2, Ayşin Karasoy1
1Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, University Of Health Sciences; Sisli Hamidiye Etfal Application And Research Center, Istanbul, Turkey
2Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery,nizip Government Hospital, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Squamous cell carcinomas are the most common lip carcinomas and the nodal status is the single most important prognostic factor. Despite surgery being the first choice of treatment in early stage cases, elective neck dissection to treat an eventual occult metastasis is still a matter of discussion.

METHODS: 96 patients with lower lip squamous cell carcinoma, operated in our clinic between January 2005 and July 2017 were included in this study. Patients who have or have not undergone elective neck dissection after tumor resection according to risk and nodal status were studied in regards to age, gender, tumor size, neck dissection type.
RESULTS: Among 96 patients operated in our clinic, 74 were T1-2N0; 30 of whom underwent elective neck dissection. Among these 30 patients, 6 were diagnosed with metastasis. In total, 51 patents have undergone elective neck dissection. 23 patients were diagnosed with metastasis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lower lip squamous cell carcinoma is a cancer with a relatively good prognosis, but regional lymph node metastasis decreases the survival rate substantially. In selected cases, staging the tumor via supraomohyoid neck dissection or Sentinel Lymph Node Biopsy are adequate procedures in detecting occult metastasis and preventing late lymph node metastasis.

Keywords: Lower lip tumors, neck dissections, squamous cell carcinoma.

Alt dudak skuamöz hücreli karsinom vakalarında boyun disseksiyonu endikasyonları: 96 vaka üzerindeki klinik tecrübelerimiz

Fatih Irmak1, Selami Serhat Şirvan1, Çağatay Öner1, Soysal Baş1, Zeliha Gül2, Ayşin Karasoy1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Nizip Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Lenf nodu tutulumu, alt dudak skuamöz hücreli karsinom olgularındaki en önemli prognostik faktördür. Erken evrelerde cerrahi ilk seçenek olmasına rağmen,okkült metastazları saptamak için de olsa elektif lenf nodu disseksiyonu yapılması hala tartışma konusudur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya kliniğmizce Ocak 2005 ve Temmuz 2017 yılları arasında ameliyat edilmiş olan 96 alt dudak skuamöz hücreli karsinom olgusu dahil edildi. Tümör rezeksiyonu sonrası, risk ve lenf nodu tutulumuna göre boyun disseksiyonu yapılmış olan veya yapılmamış olan olgular; yaş, cinsiyet, tümör büyüklüğü ve yapılan boyun disseksiyonu tipine göre incelendi.
BULGULAR: 96 olguda; 74 olgu T1-2N0 evresinde idi ve bunların 30'una elektif lenf nodu disseksiyonu uygulandı ve bu 30 hastanın 6'sında metastaz saptandı. 96 olgunun toplam 51'ine elektif lenf nodu disseksiyonu uygulandı ve bunların 23'ünde metastaz saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt dudak squamöz hücreli karsinomları relatif olarak iyi prognoza sahip olmasına rağmen, rejyonel lenf nodu metastazı sağkalım oranını belirgin şekilde düşürür. Okkült metastazları saptamak ve geç dönem lenf nodu metastazlarını önlemek için, seçilmiş vakalarda sentinel lenf nodu biyopsisi ya da supraomohyoid lenf nodu disseksiyonları akılda tutulması gereken işlemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Alt dudak tümörleri, boyun disseksiyonu, skuamöz hücreli karsinom.Corresponding Author: Fatih Irmak, Türkiye
LookUs & Online Makale