ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the Direct Trocar and Veress Neddle [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 135-139 | DOI: 10.14744/scie.2019.83702

A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the Direct Trocar and Veress Neddle

İsmail Ertuğrul
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Establishing a safe pneumoperitoneum in laparoscopic surgery is the beginning of the surgery. This study aimed to compare Veress needle insertion (VNI) and direct trocar insertion (DTI) methods.

METHODS: A total of 122 patients who underwent laparoscopic intervention mainly laparoscopic cholecystectomy, between August 2017 and February 2018, in the general surgery clinic were randomized. Among all patients, 62 were insufflated and operated using VNI and 60 with DTI method. The number of laparoscopic entrances, time of entry, complications, and postoperative pain were compared between the groups.

RESULTS: The two groups were similar in terms of demographic characteristics. A statistically significant difference was observed between the DTI and VNI groups regarding the entry time, pneumoperitoneum formation time, and gas leakage variables. A statistically significant difference was also observed between the DTI and VNI groups in the number of insertions. For the other variables, no statistically significant difference was observed between the DTI and VNI groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In DTI, the duration of the generation of the pneumoperitoneum was significantly shorter. However, gas leakage was higher in the DTI group. No significant difference was observed in other variables. The DTI may be preferable to VNI according to time.

Keywords: Direct trocar insertion, laparoscopic introduction techniques; Veress needle insertion.

Laparoskopik Girişlerde Veress İğnesi ile Direkt Trokar Girişlerini Karşılaştıran Randomize Kontrollü Çalışma

İsmail Ertuğrul
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik cerrahide güvenli pnömoperitoneum ameliyatın başlangıcı ve en kritik aşamalarından biridir. Laparoskopik girişlerde batına değişik farklı giriş metotları vardır. Amacımız sık kullanılan Veress iğnesi girişi (VİG) ile direkt trokar giriş (DTG) metodlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2017–Şubat 2018 tarihleri arasında genel cerrahi kliniğinde başta laparoskopik kolesistektomi olmak üzere laparoskopik girişim yapılacak toplamda 122 hasta randomize edilerek çalışmaya dahil edildi. Altmış iki hasta VİG, 60 hastaya DTG uygulanarak insuflayon yapıldı. Gruplarda laparoskopik giriş sayısı, giriş süresi, komplikasyonlar ve ameliyat sonrası oluşan ağrı karşılaştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler, Frekans tablosu ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak sonuçlar elde edildi.

BULGULAR: İki grup demografik özellikler açısından benzerdi. Giriş süresi, pnömoperiton oluşturma süresi ve gaz kaçağı değişkenlerinin DTG ve VİG gruplarına ait değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardı. Giriş sayısı değişkeninin DTG ve VİG gruplarına ait değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardı. Diğer değişkenlere ait P değerleri 0.05 ve 0.10’dan büyük olduğu için giriş şekli DTG ve VİG grupları arasında değişkenler açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Direkt trokar giriş VİG ile karşılaştırıldığında giriş süresi, pnömoperiton oluşturma süresi anlamlı olarak kısadır. Ancak gaz kaçağı DTG grubunda daha fazladır. Diğer değişkenlerde anlamlı fark görülmemektedir. DTG süre olarak VİG’ye tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Direkt trokar girişi, laparoskopik giriş teknikleri, Veress iğnesi ile giriş.

İsmail Ertuğrul. A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the Direct Trocar and Veress Neddle. SCIE. 2019; 30(2): 135-139

Corresponding Author: İsmail Ertuğrul, Türkiye
LookUs & Online Makale