ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and Surgical Treatment Results [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 240-243 | DOI: 10.14744/scie.2018.75437

Our Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and Surgical Treatment Results

Selçuk Kaya, Önder Altın
S.B.University Dr.Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital, Department of General Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: We tried to describe our current approach to gastroesophageal disease and evaluate our results of anti-reflux surgery.
METHODS: 70 patients received laparoscopic Nissen funduplication procedure between January 2015 and December 2017 were included in our study. All data and information belonging to cases were retrieved retrospectively from hospital's data system. Clinical results of patients who underwent anti-reflux procedure was evaluated.
RESULTS: 34 female (% 48.5) and 36 male (%51.5) with median age 45 (20-84) was randomized. 14 patients (%29) received surgery for gastroosephageal reflux, whereas 56 (%80) for reflux+hiatal hernia. Median duration of complaints was 16 (6-96) months. Median follow-up time was 18 (10-45) months. Clinical results were as follows; very good in 55 cases (%78.6), good in 9 cases (%12.9) and moderate in 6 cases (%8.5).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic Nissen funduplication could be considered as a safe and effcetive surgery in controlling patients complaints, with sufficient preoperative evaluation, right indication and suitable surgical technique.

Keywords: Nissen fundoplication, gastroesophageal reflux disease, hiatus hernia

Kliniğimizde Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Yaklaşımın Ve Uygulanan Anti-Reflü Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirmesi

Selçuk Kaya, Önder Altın
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroözofageal reflü hastalığına (GÖRH)güncel yaklaşımın ve kliniğimizde yaptığımız anti-reflü cerrahisinin sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2015- Aralık 2017 tarihleri arasında laparoskopik Nissen funduplikasyon (LNF) yaptığımız 70 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ait bilgiler hastane otomasyon sisteminden ve hasta dosyalarından geriye yönelik olarak incelendi. Anti-reflü ameliyatı yapılan hastaların fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 34'ü kadın (%48.5), 36'sı erkek (%51.5) idi. Yaş ortancası 45 (20-79) idi. Hastaların 14'ü (%20) gastroözofageal reflü nedeniyle, 56'sı (%80) gastroözofageal reflü+hiatus fıtığı nedeniyle opere edildi. Hastaların şikayetlerinin ortanca süresi 16 ay (6-96) idi. Ortanca takip süresi 18 ay (10-45) idi. Anti-reflü ameliyatı yapılan hastaların klinik sonuçları; 55 (%78.6) hastada ''çok iyi'', 9 (%12.9) hastada ''iyi'', 6 (%8.5) hastada ise ''orta'' olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LNF GÖRH'da yeterli preoperatif çalışma, doğru endikasyon ve doğru cerrahi teknik ile hastaların semptomlarını kontrol etmede güvenli ve etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Nissen funduplikasyonu, gastroözofagial reflü hastalığı, hiatus fıtığı

Selçuk Kaya, Önder Altın. Our Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and Surgical Treatment Results. SCIE. 2018; 29(4): 240-243

Corresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale