ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Medial Open Wedge High Tibial Osteotomy Results [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-75047 | DOI: 10.14744/scie.2019.75047

Evaluation of Medial Open Wedge High Tibial Osteotomy Results

Özgür Erdoğan, Hakan Serhat Yanik
Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Several studies stated on medial open wedge tibial osteotomy but there is still some debate about the acceptable amount of pre-operative flexion contracture degree. Also, clinical effects of alteration of tibial slope after the procedure is not clear. This study aimed to investigate the mid-term clinical and radiological findings and complications of medial open wedge tibial osteotomy.
METHODS: 44 knees of 42 patients were investigated retrospectively between January 2001 and February 2012. The mean follow-up was 92±7 (range, 70-113) months. Clinical outcome was evaluated with HSS (Hospital for Special Surgery) Knee Score, OKS (Oxford Knee Score) and KOS-ADLS (Knee Outcome Survey-Activities of Daily Living Scale).
RESULTS: The mean age of the participants was 45.7 ± 18.3 (range, 17-84). Gender distrubition was 34 (%81) female and 8 (%19) male. Mean knee range of motion was increased from 120±11 to 130±9 degrees, postoperatively. HSS scores were improved to excellent in 29(69%), good in 9(21%) and moderate in 4(10%). ADLS and Oxford scores were improved two-fold.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, further studies are needed to understand the relationship between flexion contracture and tibial sagittal slope. Therefore, in selected patients, flexion contracture may not be a restraint for osteotomy, especially if the slope increase is prevented.

Keywords: high, tibia, osteotomy, open, wedge, flexion, contracture

Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Özgür Erdoğan, Hakan Serhat Yanik
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Medial açık kama tibial osteotomisi planlanan olgularda kabul edilebilir preoperatif fleksiyon kontraktürü miktarı hakkında tartışmalar halen devam etmektedir. Bu çalışmada medial açık kama tibial osteotomisinin orta dönem klinik, radyolojik bulguları ve komplikasyonları araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2001 ile Şubat 2012 tarihleri arasında 42 hastanın 44 dizi retrospektif olarak incelendi. Ortalama takip süresi ise 92±7 (aralık, 70-113) ay idi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası HSS (Hospital for Special Surgery) Diz Skoru, OKS (Oxford Knee Score) ve KOS-ADLS (Knee Outcome Survey-Activities of Daily Living Scale) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 45.7 ± 18.3 (aralık, 17-84), Olguların 34’ ü(%81) kadın, 8’ i (%19) erkek idi. Ameliyat sonrası ortalama diz hareket açıklığı 120 ± 11 dereceden 130 ± 9 dereceye çıkmıştı. Ameliyat sonrası HSS skorları 29 (% 69) hastada mükemmel, 9 (% 21) hastada iyi, 4 (% 10) orta olarak saptandı. Ameliyat öncesi ADLS ve Oxford skorları sırasıyla 35.83±2.8 ve 42.58±4.5 iken ameliyat sonrasında 71.24±5.2 ve 21.62±4.4 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fleksiyon kontraktürü ve sagital tibial eğim arasındaki ilişkiyi anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte seçilmiş hastalarda tibial eğim artışı önlenebilirse preoperatif fleksiyon kontraktürü osteotomiye engel teşkil etmeyebilir.

Anahtar Kelimeler: yüksek, tibia, osteotomi, medial, açık, kama, fleksiyon, kontraktürCorresponding Author: Özgür Erdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale